Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 17. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (18)


Modelowanie struktury biofilmu przy użyciu automatu komórkowego

Tabiś, Bolesław, Skoneczny, Szymon
Article
2012
Opracowano automat komórkowy do symulacji procesu mikrobiologicznego w biofilmie. Wykazano, że zaproponowany algorytm daje możliwość uzyskania różnych struktur biofilmu w zależności od warunków procesowych.

Synteza nitronów

Socha, Jan, Jabłońska, Magdalena, Głąb, Karolina, Mikulska, Maria, Jasiński, Radomir, Barański, Andrzej
Article
2012
W artykule przeprowadzono krytyczną analizę danych literaturowych dotyczących syntezy nitronów.

Controlled free radical polymerization of methacrylates containg carbazole and cumarin pendant groups

Pisarek, Urszula, Galica, Mateusz, Bogdał, Dariusz
Article
2012
This paper presents the results of synthesis copolymers based on 2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate (CEM) and 7- (diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid 2-(methacryloyloxy) ethyl ester (MK) using ATRP technique. The reactions were carried out both under conventional and microwave conditions. Various activations system with organic ligand 1,10-phenanthroline monohydrate were tested. Obtained polymers were characterized by GPC and UV-VIS techniques.

Stanowisko do oceny intensywności przekazywania ciepła przez niskotemperaturowe rurki ciepła

Pabiś, Aleksander, Koszut, Angelika, Szufnarowska, Kamila
Article
2012
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o rurkach ciepła, opis stanowiska i metodykę realizowania pomiarów intensywności przekazywanego przez nie ciepła oraz wyniki zrealizowanych badań.

Rurki ciepła – zasada działania, budowa, zastosowania

Pabiś, Aleksander, Koszut, Angelika
Article
2012
W artykule przedstawiono zasadę działania rurek ciepła, ich odmiany konstrukcyjne, zakres stosowalności oraz przegląd zastosowań.

Synteza substancji zapachowych – pochodnych aldehydów

Mitka, Katarzyna, Staryńska, Justyna
Article
2012
W artykule przedstawiono krótką historię substancji zapachowych oraz scharakteryzowano aldehydy najczęściej stosowane w kompozycjach zapachowych. Opisano także syntezy odpowiednich aldehydów aromatycznych z chlorowodorkiem hydroksyloaminy, w wyniku których otrzymano nitryle.

Rozdział gnojowicy na frakcje przy użyciu sedymentacji i filtracji ciśnieniowej

Marszałek, Marta, Kowalski, Zygmunt, Makara, Agnieszka
Article
2012
Intensywny bezściółkowy chów trzody chlewnej skutkuje powstawaniem dużych ilości ciekłych odpadów w postaci gnojowicy. Na obszarach o wysokiej koncentracji ferm trzody chlewnej, gdzie mamy do czynienia z niedostatecznym areałem użytków rolnych, często występuje trudność z zagospodarowaniem nadwyżek gnojowicy. Rozwiązaniem tego problemu może stać się rozdzielanie gnojowicy na frakcję stałą, bogatą w fosfor oraz frakcję płynną, która zawiera przede wszystkim azot i potas. W artykule przedstawiono frakcjonowanie gnojowicy trzody chlewnej z wykorzystaniem sedymentacji i filtracji ciśnieniowej.

Propolis – beekeeping medicinal product

Malina, Dagmara, Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Tyliszczak, Bożena, Bialik-Wąs, Katarzyna, Wzorek, Zbigniew
Article
2012
The paper presents the healing properties and biological activity of propolis, commonly known as bee glue. Propolis is a natural product collected by bees from buds of plants and bark of trees, then moistened with bee enzymes. Propolis is widely used for general treatment, skin affections, and as an anti-inflammatory agent for ulcers and hard-to-heal wounds. Propolis, due to its properties, is called an antibiotic of the 21st century.

Wpływ temperatury formy na właściwości kompozytów poliamidowych

Majka, Tomasz M., Pielichowski, Krzysztof, Leszczyńska, Agnieszka, Starakiewicz, Maciej
Article
2012
W ramach prac związanych z optymalizacją procesu wtrysku kompozytów poliamid-6/montmorylonit (PA-6/MMT) zbadano wpływ temperatury formy na gęstość i wybrane właściwości mechaniczne otrzymanych wyprasek. Przeprowadzono badania twardości oraz udarności metodą Izoda otrzymanych materiałów w oparciu o poliamid-6 (PA-6).

Przegląd technologii produkcji biogazu różnego pochodzenia

Kwaśny, Justyna, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt
Article
2012
Biogaz powstaje w procesie fermentacji metanowej biomasy. Pod względem chemicznym jest mieszaniną głównie metanu, tlenku węgla, siarkowodoru oraz wody w postaci pary wodnej. Stężenia tych gazów różnią się w zależności od rodzaju substratów procesu fermentacji, które wpływają na skład chemiczny biogazu. W artykule dokonano charakterystyki biomasy poddawanej przetwarzaniu beztlenowemu, a także omówiono wybrane technologie produkcji biogazu różnego pochodzenia – z oczyszczalni ścieków, wysypiskowego i rolniczego.