Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)


Metody falkowe w badaniu uszkodzeń układu przeniesienia napędu

Zając, Mieczysław
Article
2012
W dynamice maszyn roboczych napędzanych silnikami elektrycznymi zagadnienia nieliniowości układu przeniesienia napędu odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w przypadku konieczności przeprowadzenia identyfikacji uszkodzeń. W artykule przedstawiono i przeanalizowano przykład zastosowania analizy falkowej do badania wybranych uszkodzeń nieliniowego układu przeniesienia napędu, takich jak: występowanie luzu w połączeniach mechanicznych i uszkodzenie łożyska tocznego. Uwzględniono też przypadek nieliniowego tłumienia w układzie maszyny roboczej.


Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych równań obwodów elektrycznych metodą Poincarégo-Lindstedta

Samborska, Maria
Article
2012
W artykule zaprezentowano metodę Poincarégo-Lindstedta pozwalającą na aproksymację rozwiązań okresowych równań różniczkowych opisujących nieliniowe obwody elektryczne. Przeprowadzono analizę dokładności rozwiązania uzyskiwanego w wyniku zastosowania opisanej metody. Przedstawiono zastosowanie metody na przykładzie równania van der Pola, a następnie uzyskane wyniki porównano z rozwiązaniami otrzymanymi na drodze analizy numerycznej.

Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek

Falkiewicz, Dominika, Łukasik, Szymon
Article
2012
Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie algorytmu klasteryzacyjnego opartego o inspirowany biologicznie algorytm optymalizacji rojem cząstek i dedykowanego dla zagadnienia modelowania rozmytego. W pracy omówiona została idea heurystycznego algorytmu rojowego, z uwzględnieniem wybranych jego modyfikacji. Zawarte zostały wyniki eksperymentalnej ewaluacji, zarówno wybranej techniki optymalizacji, jak i opracowanej z jej uwzględnieniem metody modelowania rozmytego, w odniesieniu do istniejącego już algorytmu k-średnich oraz realizacji procesu sterowania rozmytego.

Changing attitude patterns in group decision making process – a socio-technological approach

Falkiewicz, Dominika, Hołda, Małgorzata
Article
2012
This paper proposes a novel approach to consensus reaching process, which combines a mathematical model and socio-psychological factors. We attempt to correlate two decision support systems: one with the teacher managing the process of reaching consensus within the laboratory groups of individuals, and computer-based system, with mathematical presumptions as for the consistency of the model with the reality of a particular social group.

Monitorowanie układu elektromechanicznego metodą analizy czasowo-częstotliwościowej

Zając, Mieczysław
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności zastosowania analizy falkowej i transformacji Wignera-Ville’a w monitorowaniu stanów typowych członów napędu prądu przemiennego. Jako przykład wykorzystano napęd przekształtnikowy składający się z falownika napięcia zasilającego silnik indukcyjny klatkowy, a także złożone obciążenie mechaniczne. Zbadano wpływ poziomu dekompozycji i doboru kształtu falki podstawowej oraz wpływ doboru przedziału czasowego metody Wignera-Ville’a na czułość wykrywania uszkodzeń i efektywność wnioskowania diagnostycznego.


Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego

Kowalski, Piotr A.
Article
2012
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kompletnej procedury ekstrakcji cech z rzeczywistego obrazu twarzy. Procedura składa się z wielu algorytmów przetwarzania obrazów, takich jak binaryzacja, erozja, filtracja, metody gradientowe oraz kaskadowego klasyfikatora Haara. Otrzymany wektor cech jest zastosowany do zagadnienia identyfikacji biometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemu uwierzytelniania. Stworzony system działa w trybie on-line, przetwarzając obraz otrzymany z kamery internetowej. Poprawność zaproponowanych algorytmów została sprawdzona za pomocą stworzonej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt osób. Testom zostały poddane zarówno obrazy otrzymane z kamery, jak również syntetycznie stworzone zdjęcia zawierające różnego rodzaju przypadki uszkodzeń. Prezentowany tu algorytm został zbadany dla przypadków zmiennego oświetlenia, zakłóceń związanych z naturalną zmianą wyglądu, obrazem obróconym, jak również komputerowo zniekształconym.

Zastosowanie miar zachowania struktury topologicznej zbioru w wielowymiarowej analizie danych w przestrzeni zredukowanej

Łukasik, Szymon, Kulczycki, Piotr
Article
2012
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wielowymiarowa analiza danych, która realizowana jest poprzez uzupełnienie standardowych procedur ekstrakcji cech odpowiednimi miarami zachowania struktury topologicznej zbioru. Podejście to motywuje obserwacja, że nie wszystkie elementy zbioru pierwotnego w toku redukcji są właściwie zachowane w ramach reprezentacji w przestrzeni o zmniejszonej wymiarowości. W artykule przedstawiono najpierw istniejące miary zachowania topologii zbioru, a następnie omówiono możliwości ich włączenia w klasyczne procedury eksploracyjnej analizy danych. Załączono również ilustracyjne przykłady użycia omawianego podejścia w zadaniach analizy skupień i klasyfikacji.

Clustering based population size reduction method for evolutionary algorithms

Dziedzic, Mateusz
Article
2012
Nowadays, due to the growing dimensionality of optimisation problems, numerous studies are dedicated to reduction of metaheuristics computational requirements. Reducing size of the population during optimisation process is one of the promising research trends in the field of Evolutionary Algorithms. The purpose of this paper is to clarify the subject in form of a survey of population size reduction methods already proposed and to present preliminary results of a new method based on the clustering technique. Introduced method was implemented in the framework of Differential Evolution algorithm and verified on a set of real-parameter benchmark functions.