Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)


Monitorowanie układu elektromechanicznego metodą analizy czasowo-częstotliwościowej

Zając, Mieczysław
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności zastosowania analizy falkowej i transformacji Wignera-Ville’a w monitorowaniu stanów typowych członów napędu prądu przemiennego. Jako przykład wykorzystano napęd przekształtnikowy składający się z falownika napięcia zasilającego silnik indukcyjny klatkowy, a także złożone obciążenie mechaniczne. Zbadano wpływ poziomu dekompozycji i doboru kształtu falki podstawowej oraz wpływ doboru przedziału czasowego metody Wignera-Ville’a na czułość wykrywania uszkodzeń i efektywność wnioskowania diagnostycznego.

Metody falkowe w badaniu uszkodzeń układu przeniesienia napędu

Zając, Mieczysław
Article
2012
W dynamice maszyn roboczych napędzanych silnikami elektrycznymi zagadnienia nieliniowości układu przeniesienia napędu odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w przypadku konieczności przeprowadzenia identyfikacji uszkodzeń. W artykule przedstawiono i przeanalizowano przykład zastosowania analizy falkowej do badania wybranych uszkodzeń nieliniowego układu przeniesienia napędu, takich jak: występowanie luzu w połączeniach mechanicznych i uszkodzenie łożyska tocznego. Uwzględniono też przypadek nieliniowego tłumienia w układzie maszyny roboczej.

Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych równań obwodów elektrycznych metodą Poincarégo-Lindstedta

Samborska, Maria
Article
2012
W artykule zaprezentowano metodę Poincarégo-Lindstedta pozwalającą na aproksymację rozwiązań okresowych równań różniczkowych opisujących nieliniowe obwody elektryczne. Przeprowadzono analizę dokładności rozwiązania uzyskiwanego w wyniku zastosowania opisanej metody. Przedstawiono zastosowanie metody na przykładzie równania van der Pola, a następnie uzyskane wyniki porównano z rozwiązaniami otrzymanymi na drodze analizy numerycznej.

Algorytm hybrydowy dla probabilistycznego problemu komiwojażera

Kiełkowicz, Kazimierz, Kokosiński, Zbigniew
Article
2012
W artykule rozważono Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP), dla którego został zaproponowany algorytm hybrydowy, łączący algorytm ewolucyjny z metodami optymalizacji lokalnej i obliczeniami równoległymi. Metody optymalizacji lokalnej obejmują operatory 1-shift i 2-p-opt. Przebadano eksperymentalnie kilka wariantów algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego oraz wpływ zastosowanych metod optymalizacji lokalnej i metod zrównoleglenia obliczeń na jakość znajdowanych rozwiązań.

Synteza dwupoziomowych układów kombinacyjnych w programie PKmin

Kokosiński, Zbigniew, Michalski, Tomasz
Article
2012
W artykule przedstawiono nowy program PKmin stanowiący użyteczne narzędzie do syntezy kombinacyjnych układów cyfrowych. Program został skonstruowany na podstawie wyników wieloletnich badań prowadzonych w Politechnice Krakowskiej i może wspierać syntezę dwupoziomowych układów Semi Custom i Full Custom realizowanych na bramkach logicznych, układów dwupoziomowych opartych na PLA, układów wielopoziomowych a także dekompozycję funkcjonalną funkcji logicznych pod kątem implementacji w układach FPGA. Artykuł zawiera wyniki badań porównawczych algorytmów syntezy implementowanych w programie PKmin oraz porównanie efektywności programów PKmin i Espresso w zakresie syntezy układów dwupoziomowych realizowanych na bramkach i PLA.

Clustering based population size reduction method for evolutionary algorithms

Dziedzic, Mateusz
Article
2012
Nowadays, due to the growing dimensionality of optimisation problems, numerous studies are dedicated to reduction of metaheuristics computational requirements. Reducing size of the population during optimisation process is one of the promising research trends in the field of Evolutionary Algorithms. The purpose of this paper is to clarify the subject in form of a survey of population size reduction methods already proposed and to present preliminary results of a new method based on the clustering technique. Introduced method was implemented in the framework of Differential Evolution algorithm and verified on a set of real-parameter benchmark functions.

Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego

Kowalski, Piotr A.
Article
2012
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kompletnej procedury ekstrakcji cech z rzeczywistego obrazu twarzy. Procedura składa się z wielu algorytmów przetwarzania obrazów, takich jak binaryzacja, erozja, filtracja, metody gradientowe oraz kaskadowego klasyfikatora Haara. Otrzymany wektor cech jest zastosowany do zagadnienia identyfikacji biometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemu uwierzytelniania. Stworzony system działa w trybie on-line, przetwarzając obraz otrzymany z kamery internetowej. Poprawność zaproponowanych algorytmów została sprawdzona za pomocą stworzonej bazy danych zawierającej kilkadziesiąt osób. Testom zostały poddane zarówno obrazy otrzymane z kamery, jak również syntetycznie stworzone zdjęcia zawierające różnego rodzaju przypadki uszkodzeń. Prezentowany tu algorytm został zbadany dla przypadków zmiennego oświetlenia, zakłóceń związanych z naturalną zmianą wyglądu, obrazem obróconym, jak również komputerowo zniekształconym.

Modelowanie rozmyte z zastosowaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek

Falkiewicz, Dominika, Łukasik, Szymon
Article
2012
Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie algorytmu klasteryzacyjnego opartego o inspirowany biologicznie algorytm optymalizacji rojem cząstek i dedykowanego dla zagadnienia modelowania rozmytego. W pracy omówiona została idea heurystycznego algorytmu rojowego, z uwzględnieniem wybranych jego modyfikacji. Zawarte zostały wyniki eksperymentalnej ewaluacji, zarówno wybranej techniki optymalizacji, jak i opracowanej z jej uwzględnieniem metody modelowania rozmytego, w odniesieniu do istniejącego już algorytmu k-średnich oraz realizacji procesu sterowania rozmytego.

Changing attitude patterns in group decision making process – a socio-technological approach

Falkiewicz, Dominika, Hołda, Małgorzata
Article
2012
This paper proposes a novel approach to consensus reaching process, which combines a mathematical model and socio-psychological factors. We attempt to correlate two decision support systems: one with the teacher managing the process of reaching consensus within the laboratory groups of individuals, and computer-based system, with mathematical presumptions as for the consistency of the model with the reality of a particular social group.

Different aspects of supporting group consensus reaching process under fuzziness

Falkiewicz, Dominika, Kacprzyk, Janusz
Article
2012
In this paper we present human-consistent approach of multi-model consensus reaching process supporting by group decision support systems. We consider the idea developed by Kacprzyk and Zadrożny [9, 10, 12] which is related to the “soft” consensus, and where the core of the system is based on fuzzy logic. Essentially, we attempt to stress the multi-model architecture of considering system and distinguish several aspects, i.e. model of agent, model of moderator, model of consensus achievement. Moreover, we present a novel concept based on fair consensus as a meaningful point of further development.