Czasopismo Techniczne z. 2. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 2. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)


Uniwersalny płaski model ciała człowieka poddanego wibracjom ogólnym

Ziemiański, Daniel
Article
2011
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z budową modeli wykorzystywanych do analizy wpływu drgań na organizm ludzki. Przedstawiono przykłady rozwiązań stosowanych w rzeczywistych stanowiskach pracy i pokazano zagadnienie wibracji w kontekście obowiązujących norm i przepisów. Następnie zaprezentowano utworzony komputerowy model ciała człowieka przeznaczony do analizy wpływu wibracji ogólnych na ciało siedzącego człowieka – operatora.

Badania doświadczalne interakcji w układzie operator–narzędzie wiboudarowe z wykorzystaniem szybkiej kamery wideo

Tarnowski, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki testów wykorzystania szybkiej kamery wideo do badań doświadczalnych interakcji w układzie człowiek – ręczne narzędzie wibroudarowe. Testy te stanowią wstęp do badań impedancji ww. układu. Testowano również wpływ częstotliwości wibracji narzędzia na sterowanie nim przez operatora.

Analiza rozpraszania energii drgań w aktywnych zawieszeniach pojazdu dla wybranych algorytmów sterowania

Snamina, Jacek, Kowal, Janusz, Wzorek, Tomasz
Article
2011
W niniejszym artykule przedstawiono analizę rozpraszania energii drgań w aktywnym zawieszeniu pojazdu dla wybranych algorytmów sterowania. Przyjęte algorytmy sterowania zostały zbadane zarówno pod kątem skutecznej redukcji drgań masy resorowanej, jak i ilości energii rozpraszanej. Wybrano i opisano następujące algorytmy sterowania: algorytm realizujący ujemne sprzężenie od przyspieszenia, algorytm częściowo kompensujący składowe dynamiczne siły sprężystości układu zawieszenia oraz algorytm sterowania ślizgowego.

Analiza częstotliwościowa układu wibroizolacji ze sprężyną magnetyczną

Snamina, Jacek, Habel, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono analizę częstotliwościową układu wibroizolacji ze sprężyną magnetyczną. Podstawowymi elementami sprężyny magnetycznej są magnesy neodymowe oraz odpowiednio skonstruowany obwód magnetyczny zawierający układ cewek zasilanych z zewnętrznego źródła. Wyznaczono rodzinę charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych dla różnych wariantów konfiguracji sprężyny magnetycznej.

Wyniki badań doświadczalnych drgań wymuszonych belki z cieczą magnetoreologiczną

Sapiński, Bogdan, Snamina, Jacek, Romaszko, Mateusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań drgań wymuszonych trójwarstwowej belki wspornikowej z cieczą magnetoreologiczną (MR). Ruch belki wywoływano sinusoidalnie zmiennym przemieszczeniem uchwytu mocującego jeden koniec belki. Rejestrowano wymuszenie (przemieszczenie utwierdzenia) i odpowiedź (przemieszczenie swobodnego końca belki). Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe.

Charakterystyki tłumika magnetoreologicznego RD-1005-3 zasilanego z generatora elektromagnetycznego

Sapiński, Bogdan
Article
2011
W artykule opisano badania laboratoryjne tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3 zasilanego bezpośrednio z generatora elektromagnetycznego. Przedstawiono wyznaczone zależności wartości skutecznych siły elektromotorycznej w cewce generatora, napięcia i natężenia prądu w cewce tłumika w funkcji prędkości tłoka. Zamieszczono również przebiegi czasowe tych wielkości oraz siły tłumika i zależności energii rozpraszanej przez tłumik od energii wytwarzanej przez generator.

Symulacja i projekt układu kondycjonowania sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego

Rosół, Maciej, Sapiński, Bogdan
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki symulacji pasywnych układów kondycjonowania (mostek Graetza, dwu- i czterokrotny powielacz napięcia) sygnału generatora elektromagnetycznego do zasilania tłumika magnetoreologicznego (MR) typu RD-1005-3. Zbadano dwie realizacje układów z diodami Schottky’ego i z kluczami analogowymi. Symulacje wykonano dla układów w stanie jałowym i stanie obciążenia generatora cewką sterującą tłumika przy sinusoidalnych przemieszczeniach tłoka tłumika. Do symulacji użyto przybornika Simscape pakietu MATLAB/Simulink. Wyniki symulacji wykorzystano do zaprojektowania układów kondycjonowania w postaci obwodu elektronicznego.

Zastosowanie modułu GMA3A w układach bezprzewodowego pomiaru przyspieszeń drgań

Prącik, Michał
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych modułu bezprzewodowego joysticka MOBOT AJOY (GMA3A), produkcji poznańskiej firmy WOBIT, zawierającego w swojej strukturze trójosiowy akcelerometr. Celem badań było określenie zakresu możliwości wykorzystania modułu do pomiarów przyspieszeń drgań. Analizowano wpływ warunków przeprowadzania pomiarów drgań na jakość uzyskiwanych rezultatów i ograniczenia, jakie są związane z transmisją radiową sygnału pomiarowego oraz wynikające z oprogramowania dedykowanego modułowi.

Analiza pewnych cech dynamicznych modeli kości ramienia człowieka

Nowak, Marcin, Ziemiański, Daniel
Article
2011
W artykule, korzystając z nowoczesnych pakietów informatycznych, podjęto próbę badania wybranych własności dynamicznych kości kończyny górnej człowieka poprzez budowę odpowiednich modeli metodą MES przy założonych warunkach brzegowych. Otrzymane wyniki numeryczne i analityczne dotyczące drgań własnych przedstawiono w formie tabeli.

Procedura przygotowania modelu kości promieniowej, łokciowej i ramiennej człowieka

Nowak, Marcin
Article
2011
W artykule przedstawiono procedurę modelowania kości promieniowej, łokciowej i ramiennej człowieka. Zaprezentowano metodę przejścia z obiektu rzeczywistego do cyfrowego modelu bryłowego. Zastosowano metody inżynierii odwrotnej, to jest skanowanie współrzędnościowym ramieniem pomiarowym wyposażonym w głowice skanujące, oraz program CATIA w celu obróbki zeskanowanego modelu i nadania mu odpowiednich własności.