Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 3-A

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 3-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Nauka i szkolnictwo wyższe w dobie globalizacji – o miejscu w strukturach pracy, oddziaływaniu na architekturę i nowych wyzwaniach dydaktycznych

Złowodzki, Maciej
Article
2009
Przemiany, jakie się dokonały w ostatnich dekadach, przyniosły istotne przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. Wzrasta liczba i znaczenie stanowisk pracy w dziedzinie tworzenia, przetwarzania, dystrybucji i komercjalizacji informacji. W wysoko rozwiniętych krajach, a także i w Polsce zaznaczają się istotne zmiany w oddziaływaniu nauki i szkolnictwa wyższego. Wyrażają się one we wzroście liczby studiujących i dokształcających się. Zauważalne są tego skutki gospodarcze. Zasadnicze powiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe wiąże się z wieloma problemami. Szczególnie u nas jest dużo do zdziałania, zwłaszcza w zakresach organizacji, finansowania i inwestycyjnym. Przemiany te zaczynają znajdować swoje przestrzenne odbicie w urbanistyce i architektonicznym wyrazie miast. Można domniemywać, że część tych zagadnień będzie stanowiła istotne zadania, które trzeba będzie rozwiązać w XXI w., a ich wynik będzie decydował o pozycji kraju w międzynarodowym podziale pracy.

Organizacja grobownictwa wojennego w Monarchii Austro-Węgierskiej 9. Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgräber-Abteilung) przy Ministerstwie Wojny – powstanie i działalność w latach 1915–1918

Schubert, Jan
Article
2009
Artykuł poświęcono historii powstania, organizacji i działaniom służb grobownictwa wojskowego w armii austro-węgierskiej – na szczeblu Ministerstwa Wojny – w latach I wojny światowej. W artykule oparto się w przeważającej części na dokumentach wojskowych z lat 1915–1918, znajdujących się w zbiorze Ministerstwa Wojny monarchii austro-węgierskiej. Dodatkowe informacje pochodzą z Archiwum Państwowego w Krakowie, Państwowego Wojewódzkiego Archiwum we Lwowie oraz literatury przedmiotu.

Współczesna forma monumentu. Czy istnieje monument we współczesnej architekturze?

Początko, Marek
Article
2009
Monument towarzyszy architekturze od zawsze. Począwszy od pierwszych cywilizacji po wiek XX, wznoszono budowle związane z pamięcią, religią czy polityką, nadając im odpowiednio poważną oprawę. Dziś w architekturze nie ma obowiązujących stylów i zasad. Stąd pytania: Czy istnieje współczesny monument? Jaką pełni funkcję? Czy monument to sprawa kontekstu? Jaka skala go wyznacza? Czy monument to problem stylizacji?

Rekonstrukcja i adaptacja zniszczonych wojną budowli mieszczańskich po 1945 roku

Petrus, Krzysztof
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono problem odbudowy historycznych dzielnic śródmiejskich po zniszczeniach, jakim obszary te uległy w czasie II wojny światowej. Omówiono problematykę odbudowy układów urbanistycznych i poszczególnych obiektów, kategoryzacji zabytków, wpływu powojennych normatywów na powstające obiekty oraz rzeczywisty przebieg prac rekonstrukcyjnych na przykładach Warszawy, Gdańska, Poznania, Opola, Krakowa i Szczecina.

Adaptacja zamków do nowych funkcji w II połowie XX wieku na wybranych przykładach małopolskich

Petrus, Krzysztof
Article
2009
W artykule przedstawiono kilka małopolskich realizacji konserwatorskich dokonanych w drugiej połowie XX w., obejmujących przystosowanie pozostałości średniowiecznych warowni do współczesnych potrzeb. Omówiono metody adaptacji, przyjęte rozwiązania techniczne i wprowadzone do obiektów nowe układy funkcjonalne. Wymienione realizacje przedstawiono w świetle obowiązujących doktryn konserwatorskich, scharakteryzowano wpływ obowiązujących teorii konserwacji zabytków na zachowanie tkanki historycznej budowli.

Rewaloryzacja katedry w Hamar jako przykład współczesnej kreacji ruin obiektu zabytkowego

Krupa, Michał
Article
2009
W niniejszym artykule podjęto problem rewaloryzacji i adaptacji ruin katedry w Hamar w Norwegii jako przykład konserwacji trwałej ruiny. Współcześnie niejednokrotnie można spotkać zniszczone i zaniedbane obiekty zabytkowe, często w stanie ruiny. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: brak funduszy na kosztowne badania archeologiczne, prace projektowe czy budowlane, nikłe zainteresowanie ze strony społeczności czy brak pomysłu na ich współczesne wykorzystanie. Interwencja konserwatorska w Hamar jest śmiałym, nowatorskim rozwiązaniem architektonicznym, które pozostaje w harmonii z zabytkową substancją. Nadaje przy tym zapomnianej i zaniedbanej średniowiecznej katedrze nową rangę i funkcję.

Panoramy miast zabytkowych – ochrona i kształtowanie

Krupa, Michał
Article
2009
Artykuł podejmuje problem ochrony i kształtowania panoram Krakowa i innych miast zabytkowych. Przedstawia pojęcie panoramy jako wartości znanej i docenianej od czasów antycznych. Opisuje metody studiów nad krajobrazem, dzięki którym możliwa jest ochrona panoram poprzez wyodrębnienie stref ochrony krajobrazu. W podsumowaniu stwierdzono, że istnieją obecnie realne zagrożenia w procesie ochrony panoram miast zabytkowych ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących polityki przestrzennej miast.

Od języka werbalnego do języka architektury. Wstęp do opisu dzieła architektury z punktu widzenia semiotyki

Daszkiewicz, Filip
Article
2009
W artykule przedstawiono próbę analizy języka architektury w odniesieniu do języka werbalnego. Na tle badań historycznych w zakresie semiotyki i semiologii ukazano specyfikę refleksji nad sztuką architektury komunikującą swoje wartości użytkowe i estetyczne. Podano przykłady podwójnej kodyfikacji informacji w komunikacie architektonicznym oraz procesu ewolucyjnych i rewolucyjnych zmian, jakie zaszły w leksyce i składni tego języka.

Między pretekstem a koniecznością. Wybrane zagadnienia z teorii architektury

Daszkiewicz, Filip
Article
2009
W artykule przedstawiono zagadnienie natury reguł, jakimi kieruje się architekt w pracy twórczej. W tym celu zdefiniowano na nowo pojęcie architektury z punktu widzenia semiologii oraz posłużono się niektórymi tekstami filozoficznymi H. Putnama. Dzięki takiemu podejściu możliwe stało się precyzyjniejsze oddzielenie sztuki architektury od sztuki rzeźby oraz wskazanie na ukryte zależności pomiędzy tym, co konieczne i tym, co pretekstualne w regułach, które rządzą sztukami użytkowymi, do jakich należy architektura.

Eugeniusz Czyż 1879–1953 architekt i konstruktor. Część II (1934–1953)

Blum, Bogusław
Article
2009
Eugeniusz Czyż w latach 1934–1936 zaprojektował dla Fabryki Celulozy w Niedomicach obiekty fabryczne w stylu funkcjonalizmu i konstruktywizmu, w 1938 wydał książkę o obliczeniach statycznych kominów fabrycznych. W latach 1939–1944 pracował w Brześciu nad Bugiem jako architekt i w Białej Podlaskiej w magistracie, a w 1945–1948 kierował biurem projektów w Zabrzu, odbudował FC Niedomice i papiernię Klucze. W latach 1948–1953 pracował w biurze przemysłowym Bistyp w Warszawie jako statyk. Napisał i wydał książki o obliczeniach statycznych budowli, ostatnie wydanie w 1964 r., 11 lat po śmierci Czyża. Był to inżynier, który łączył dwa zawody – architekta i konstruktora budowli.