Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (16)


Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do oceny zużycia materiału pobranego z elementów kotła parowego

Lisak, Janusz
Article
2009
Skład fazowy wydzieleń węglikowych obserwowanych w stalach typu 15HM po długotrwałej eksploatacji zależy głównie od czasu i temperatury wygrzewania. Wraz ze zmianami następują zmiany własności użytkowych tych stali. Dlatego badając ten parametr, można wnioskować o stopniu zużycia materiału. Zastosowanie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej do badań składu fazowego wydzieleń węglikowych w stalach używanych w energetyce na elementy kotła parowego pozwoliło na precyzyjne określenie różnic w składzie fazowym faz węglikowych pojawiających się po kilku wariantach wyżarzania. Warunkiem właściwego przebiegu procesu identyfikacji fazowej jest wyizolowanie faz węglikowych z osnowy metalicznej tak, aby nie doszło do ich rozpadu.

Wpływ temperatury hartowania na mikrostrukturę i własności mechaniczne stali DP

Miernik, Krzysztof, Bogucki, Rafał, Pytel, Stanisław
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki badań metaloznawczych oraz własności mechanicznych stali DP hartowanej z zakresu temperatur od 740 do 820ºC.

Wpływ dodatku manganu na strukturę i własności spieków Fe-Cr-Mo

Szewczyk-Nykiel, Aneta
Article
2009
W artykule przedstawiono strukturę, właściwości fizyczne i mechaniczne spieków Astaloy CrM i Astaloy CrL z dodatkiem 4% Mn. Mangan wprowadzono w postaci żelazomanganu. Dodatek 4% Mn poprawia gęstość i twardość badanych spieków. Wyniki badań wskazują, że struktura i właściwości spiekanych materiałów Fe-Cr-Mo-Mn zależą od temperatury spiekania.

Własności mechaniczne spieków metali po odkształceniach plastycznych i obróbce cieplnej

Zarębski, Krzysztof, Okoński, Stanisław
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieku z proszku PNC-60 poddanego odkształceniom plastycznym na zimno i wyżarzaniu rekrystalizującemu lub ponownemu spiekaniu. Wyznaczono zależności funkcyjne badanych własności od odkształcenia zastępczego osnowy spieku i temperatury obróbki cieplnej. Stwierdzono korzystny wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne odkształconego spieku (znacznie wyższe wydłużenie i udarność oraz zbliżona lub wyższa wytrzymałość i granica plastyczności – w porównaniu ze spiekiem o tej samej porowatości niepoddanym odkształceniom i obróbce cieplnej).

Struktura i własności stali chromowo-molibdenowych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach

Pietryka, Izabela
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono przemiany strukturalne zachodzące w strukturze stali energetycznych eksploatowanych w podwyższonych temperaturach. Przemiany te prowadzą do spadku własności użytkowych, które warunkują okres bezawaryjnej pracy. Zamieszczono obserwowane struktury oraz wyniki badań własności użytkowych stali chromowo-molibdenowych z gatunku 13CrMo4-5.

Skład fazowy i mikrostruktura warstwy wierzchniej na podłożu stali austenitycznej 18-8 po laserowej modyfikacji

Skrzypek, Stanisław J., Goły, Marcin, Augustyn-Pieniążek, Joanna
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki badań stopowych warstw wierzchnich na podłożu ze stali austenitycznej X10CrNi18-8. Analizowane warstwy otrzymano w wyniku laserowego przetapiania podłoża z naniesioną warstwą proszku Fe-Al. Wykonano dyfrakcyjną analizę fazową, obserwacje mikrostruktury otrzymanych warstw wzbogaconych w fazy międzymetaliczne z układu Fe-Al oraz pomiary mikrotwardości. Uzyskane podczas laserowego przetapiania warstwy charakteryzują się silnie rozdrobnioną mikrostrukturą. Znaczny wzrost mikrotwardości w odniesieniu do podłoża był efektem powstania związków międzymetalicznych w analizowanej warstwie wierzchniej. Maksymalna wartość mikrotwardości wynosiła ok. 490 μHV40.

Próba ujawnienia efektu Bauschingera za pomocą niekonwencjonalnej metody Small Punch Test (SPT)

Kłaput, Józef
Article
2009
W artykule opisano próbę zastosowania niekonwencjonalnej metody badania materiałów do ujawniania efektu Bauschingera w materiałach metalowych. Badania prowadzono dla stali austenitycznej typu 18-9 i ferrytyczno-perlitycznej 41Cr4. Porównano wyniki otrzymane metodami konwencjonalnymi oraz za pomocą próby SPT. Dla próbek, dla których znaki składowych odkształcenia pierwotnego i wtórnego są przeciwne, zaobserwowano inny przebieg krzywych SPT niż w próbkach poddanych tylko jednostajnemu obciążeniu aż do zniszczenia. Na krzywych obciążenie–przemieszczenie ujawniają się charakterystyczne odcinki i punkty typowe dla materiałów ulegających uplastycznieniu przy niskich wartościach naprężeń.

Problematyka badań odbiorowych odkuwek wałów turbin parowych

Rehmus-Forc, Anna
Article
2009
Głównym celem badań odbiorowych jest ocena jakości odkuwek przeznaczonych na wały turbin parowych. W przyszłości należy dążyć do zapewnienia jak najdoskonalszej technologii elementów wirujących, ponieważ są one sercem turbiny parowej. W artykule przedstawiono zakres i metody badań pozwalających określić jakość odkuwek stosowanych na wały wirników oraz przykłady dyskwalifikacji elementów wirujących na etapie badań kontrolnych u zamawiającego odkuwki.

Mikromechanizmy pękania niskowęglowej stali bainitycznej

Tomaszewska-Górecka, Wioletta, Pytel, Stanisław
Article
2009
W artykule przedstawiono dwa mechanizmy mikropęknięć w niskowęglowych stalach bainitycznych. Mechanizm M1 powstaje w wyniku zarodkowania pustek w otoczeniu wtrąceń niemetalicznych. Mechanizm M2 polega na zarodkowaniu szczelin w bainitycznej osnowie wewnątrz granic byłego ziarna austenitu.

Mechanika korozji dwufazowego stopu tytanu w środowisku HCl

Kadłuczka, Anna, Mazur, Marek
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych stopu Ti-6Al-4V w roztworach HCl. Oceniano zarówno zmiany szybkości korozji stopu, jak też zmiany wyglądu powierzchni badanych próbek. Zaobserwowano wpływ wanadu na zmianę mechanizmu korozji, co sprzyjało wzrostowi szybkości korozji tego stopu.