Czasopismo Techniczne z. 18. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 18. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Praktyczne aspekty zastosowania systemu DGPS w pomiarach geodezyjnych

Toś, Cezary, Zielina, Leszek
Article
2008
W niniejszym artykule zaprezentowano efekty wykorzystania satelitarnego systemu pozycjonowania GPS do badań przemieszczeń stref osuwiskowych w rejonie budowanego zbiornika Świnna-Poręba. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na sformułowanie wielu praktycznych uwag, wskazań i wniosków dotyczących zastosowania wysokiej klasy zestawu DGPS – Topcon do wyznaczania z dużą dokładnością położenia punktów sieci badawczej na trudnym i rozległym terenie.

Hydrauliczne sposoby działania zbiornika retencyjno-przerzutowego

Mrowiec, Maciej, Kisiel, Jakub, Kisiel, Adam, Malmur, Robert
Article
2008
Intensywne opady deszczu, a także szybkie topnienie śniegu powodują często podtapianie terenów chronionych i przepełnianie istniejących sieci kanalizacyjnych. Sytuacje takie są uciążliwe dla mieszkańców, a także powodują znaczne straty materialne. Jednym z możliwych rozwiązań technicznych zapewniających niezawodny odpływ ścieków do odbiornika jest przedstawiony w artykule zbiornik retencyjno-przerzutowy. Zbiornik retencyjno-przerzutowy ma za zadanie gromadzić odpowiednią ilość ścieków, a następnie przerzucić je do odbiorników wodnych w przypadku, gdy niemożliwy jest ich odpływ grawitacyjny. Natomiast grawitacyjne odprowadzanie ścieków do odbiornika realizowane jest przez ich tranzytowy przepływ przez komory zbiornika.

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część II. Kinetyka adsorpcji

Kulikowska, Dorota, Sułek, Piotr
Article
2008
W niniejszym artykule badano szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych na pylistym węglu aktywnym Norit SX2, analizując stałe kinetyczne, tj. ilość zanieczyszczeń zaadsorbowanych w jednostce czasu Qt oraz stałą szybkości adsorpcji ks . Wykazano, że adsorpcja zanieczyszczeń organicznych zachodziła zgodnie z reakcją pseudo 2. rzędu, a proces adsorpcji najbardziej efektywnie zachodził w ciągu pierwszych 10 min procesu. Najwyższe wartości stałej szybkości adsorpcji ks odnotowano przy dawce węgla 10 g/dm3 i wynosiły one 0,0228 oraz 0,0953 g/mg·min – odpowiednio – dla zanieczyszczeń organicznych wyrażonych ChZT i RWO. Najwyższe wartości Qe odnotowano przy dawce węgla 3g/dm3 i wynosiły one 172,4 mg ChZT/g i 48,1 mg RWO/g.

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część I. Efektywność procesu

Sułek, Piotr, Kulikowska, Dorota
Article
2008
W niniejszym artykule badano efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym Norit SX2. Odcieki pochodziły z wysypiska ustabilizowanego, o czym świadczą wysoki odczyn (8,34) oraz niska zawartość związków organicznych wyrażonych ChZT (1007 mg/dm3), BZT5 (108 mg/dm3) i OWO (300 mg/dm3). Indeks zawartości substancji humusowych mierzony na podstawie absorbancji przy długości fali ʎ = 254 nm i ʎ = 280 nm wyniósł – odpowiednio – 10,04 i 8,0. Efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych wyrażonych ChZT i RWO zmieniała się w zakresie odpowiednio 30,9–83,3% oraz 29,3–80,5% przy zwiększaniu dawki węgla z 2 g/dm3 do 10 g/dm3, a w przypadku substancji humusowych mieściła się w przedziale 44–85%. Wyznaczona na podstawie izotermy Langmuira maksymalna pojemność adsorpcyjna węgla Norit SX2 wynosiła 263,2 mg ChZT/g oraz 107,5 mg RWO/g.

Radon w gruncie i techniki redukcji jego stężenia w obiektach budowlanych

Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta
Article
2008
W artykule przedstawiono problematykę zanieczyszczeń radonem (naturalnym izotopem promieniotwórczym występującym w środowisku) w aspekcie minimalizacji zagrożeń jego wysokim stężeniem w obiektach mieszkalnych. Przedstawiono procesy uwalniania radonu z gruntów, czynniki wpływające na tempo migracji radonu w podłożu, jak również sposoby redukcji stężenia radonu w obiektach mieszkalnych na etapie projektowania oraz już istniejących. Przedstawiono również istniejące w tym zakresie regulacje prawne w Polsce i krajach UE.

Zbiornik retencyjny stacji zlewnej typu PERFECTUS

Kisiel, Jakub, Kisiel, Adam, Malmur, Robert, Mrowiec, Maciej
Article
2008
Rekomendowany retencyjny zbiornik stacji zlewnej dzięki podciśnieniowemu sposobowi opróżniania z cieczy swych komór akumulacyjnych zapewnia odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w sposób ciągły. Umożliwia także płynną regulację zmian ich natężenia odpływu, łącznie z natychmiastowym jego zatrzymaniem. Grawitacyjne napełnianie zamkniętych i odciętych od atmosfery komór akumulacyjnych zbiornika możliwe będzie dzięki zanurzeniu w cieczy wylotów przewodów odpowietrzających, ewentualnie – co bardziej efektywne – przez wprowadzenie ich we wznoszącą się część syfonu, którym zakończona będzie wówczas rura odpływu z każdej z komór. Komory akumulacyjne zbiornika w każdej fazie eksploatacyjnego przypadku działania tego zbiornika zapewnią przyjęcie dodatkowej określonej objętości ścieków dowiezionych wozami asenizacyjnymi. Sposób działania zamknięć (zasuw), za pośrednictwem których przy ich całkowitym otwarciu lub zamknięciu dana komora akumulacyjna znajduje się w fazie napełniania, względnie opróżniania, zagwarantuje stabilny odpływ ścieków do oczyszczalni, a dokonywany w sposób ciągły pomiar ich natężenia odpływu cechuje duża wiarygodność.

Retencyjne zbiorniki jako elementy nowoczesnych rozwiązań sieci kanalizacyjnych

Kisiel, Adam, Kisiel, Jakub, Malmur, Robert, Mrowiec, Maciej
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono aktualny stan i systematykę opublikowanych rozwiązań kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Podział zbiorników wynikający z hydraulicznego sposobu ich działania uzupełniono schematem ideowym pokazującym konstrukcyjny układ komór każdego z prezentowanych zbiorników. Krótka charakterystyka każdego zbiornika oprócz sposobu jego działania wskazuje na możliwość uzyskania określonych korzystnych efektów eksploatacyjnych, jak również informuje o ograniczeniach ich stosowania wynikających z uwarunkowań terenowych, względnie z zużycia energii elektrycznej.

Zastosowanie statystycznego testu SSS do zidentyfikowania istnienia krótkoterminowej dynamiki w przepływach dobowych zlewni rzeki Raby

Kędra, Mariola
Article
2008
W artykule badano dobową zmienność procesu przepływu rzeką w zlewni Raby w celu określenia jego deterministycznej bądź losowej natury. Na podstawie szeregów czasowych przepływów dobowych dla posterunków na cieku głównym i dopływach przeprowadzono test statystyczny SSS. Jego wyniki uzyskane dla wszystkich rozważanych przekrojów wodowskazowych wskazują na istnienie krótkoterminowej dynamiki potwierdzającej nielosową, deterministyczną naturę badanego procesu przepływu.

Właściwości geotechniczne osadów zdeponowanych w Jeziorze Rożnowskim oraz możliwości ich wykorzystania do budowy przesłon mineralnych w składowiskach odpadów komunalnych

Gwóźdź, Rafał
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań właściwości geotechnicznych osadów zdeponowanych w zbiorniku rożnowskim i możliwości ich wykorzystania do budowy zagęszczonych przesłon mineralnych w składowiskach odpadów. Wyniki uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych wykazały obecność osadów spoistych o zawartości części organicznych poniżej 3% wykształconych jako pyły, gliny i gliny pylaste. Badane grunty są odpowiednie do budowy warstw izolacyjnych w składowiskach odpadów. Ponieważ w składzie mineralnym frakcji iłowej dominują illit i kaolinit, badane osady można zastosować do formowania dolnej części przesłony mineralnej, tzw. nieaktywnej, której zadaniem jest utrzymanie długoletniej trwałości warstw uszczelnienia mineralnego. Autor proponuje, by do formowania przesłon mineralnych używać gruntów o zawartości frakcji iłowej ƒi od 15 do 30%, zawartości części organicznych Iom poniżej 3% i wskaźniku zagęszczenia Is powyżej 0,95.

Modelowanie masywów fliszowych i dobór parametrów do obliczeń stateczności zboczy fliszowych

Broniatowska, Maria
Article
2008
W niniejszym artykule zawarto rozważania na temat przyjmowania założeń w analizie stateczności zboczy w Karpatach fliszowych. Podstawą tych założeń powinno być przyjęcie modelu strukturalnego masywu fliszowego, a w konsekwencji wybór powierzchni poślizgu i parametrów wytrzymałościowych do obliczeń stateczności. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań laboratoryjnych materiału skalnego, pochodzącego z rejonu budowy zbiornika wodnego na rzece Skawie w Świnnej Porębie.