Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (8)


Ocena postępującego procesu zarysowania ścian cylindrycznych w monolitycznych zbiornikach żelbetowych

Zych, Mariusz, Szydłowski, Rafał, Seruga, Andrzej
Article
2008
W 2004 r. zrealizowano w Krakowie budowę dziesięciu cylindrycznych zbiorników żelbetowych. W wyniku przyjętego rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego należało zastosować pionowe i poziome przerwy konstrukcyjne. Pomimo ich zrealizowania w niektórych segmentach ścian wystąpiły pionowe rysy. Na podstawie wstępnie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że przyczyną powstałych rys były naprężenia rozciągające generowane we wczesnym okresie dojrzewania betonu. W niniejszym artykule przedstawiono ocenę postępującego procesu zarysowania segmentów ścian. Odkształcenia betonu w chwili zarysowania i odpowiadające im naprężenia obliczone wg normy porównano z wartościami pomierzonymi. Ponadto pomierzone szerokości rys zlokalizowanych na obu powierzchniach ściany zbiornika 4 porównano z wartościami obliczonymi, posługując się procedurą zaproponowaną w normie.

Graniczne naprężenia stali sprężającej w elementach zginanych sprężonych cięgnami bez przyczepności

Seruga, Andrzej, Politalski, Wojciech
Article
2008
W artykule przedstawiono informacje dotyczące elementów i konstrukcji sprężonych cięgnami bez przyczepności. Omówiono parametry mające wpływ zarówno na przyrost naprężeń w stali sprężającej, jak i nośność na zginanie elementu. Przedstawiono równania szacujące przyrost naprężeń zalecane przez różnych autorów. Pokazano wyniki trzech testów laboratoryjnych, które porównano z zaleceniami normowymi i teoriami naukowców zajmujących się powyższym zagadnieniem.

Zastosowanie zewnętrznego sprężenia do wzmacniania żelbetowych elementów belkowych

Seruga, Andrzej, Faustmann, Dariusz
Article
2008
W artykule przedstawiono dwa przykłady zastosowania sprężenia cięgnami zewnętrznymi bezprzyczepnościowymi do wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Omówiono różnice pomiędzy sprężeniem cięgnami przyczepnościowymi i cięgnami bezprzyczepnościowymi. Przedstawiono parametry wpływające na przyrost naprężeń w cięgnach zewnętrznych bezprzyczepnościowych w stanie granicznym nośności konstrukcji. Opisano wzmacnianie konstrukcji mostu i dźwigara żelbetowego. W obu przypadkach prowadzone były badania wpływu sprężenia na stan odkształcenia konstrukcji. Zaprezentowano wyniki badań oraz wnioski uzasadniające konieczność kontynuowania badań doświadczalnych na wzmacnianych obiektach.

Niezbrojone złącza płytowych elementów sprężonych pod obciążeniem termicznym. Badania i nieliniowa analiza MES

Kaźmierczak, Szymon
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i analizy MES niezbrojonego złącza płytowych elementów sprężonych cięgnami bezprzyczepnościowymi pod obciążeniem termicznym. Przeanalizowano zależność szerokości rysy w złączu od różnicy temperatury na zewnętrznych powierzchniach płyt.

Zasada de Saint Venanta w przypadku materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona

Janus-Michalska, Małgorzata
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie teorii wytężenia sformułowanej dla materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona. Wyznaczenie energii sprężystej odbywa się w dwóch skalach: efektywnego continuum i szkieletu belkowego. Efektywne continuum jest oparte na uśrednianiu potencjału sprężystego, co jest podstawą konstruowania macierzy sztywności. Zastosowanie energetycznego kryterium wytężenia dla sprężystych stanów własnych tensora sztywności pozwala sformułować warunek granicznej sprężystej pracy materiału i zdefiniować miarę wytężenia. Przestrzenny rozkład wytężenia w materiale pokazano na przykładach testujących stosowalność zasady de Saint Venanta.

Ocena i selekcja inwestycji budowlanych z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego (AHP)

Dziadosz, Agnieszka
Article
2008
Głównym celem artykułu jest przedstawienie procedury selekcji inwestycji budowlanych, która pozwoli na wieloaspektową analizę wyszczególnionych przez inwestora wariantów, prowadząc do wyboru najlepszego rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria. Zaproponowana procedura oparta została na metodologii AHP, dzięki której możliwe było uwzględnienie w analizie kryteriów ilościowych oraz jakościowych.

Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą

Domagała, Lucyna
Article
2008
Ze względu na niższy moduł sprężystości kruszyw porowatych oraz większe zawartości cementu betony lekkie charakteryzują się z reguły wyższym poziomem skurczu w porównaniu z betonami zwykłymi tej samej klasy. W artykule omówiono wpływ zastosowania wilgotnej pielęgnacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zbrojenia rozproszonego na pęcznienie i skurcz konstrukcyjnych betonów lekkich z uwzględnieniem ich zróżnicowanych poziomów wytrzymałości. Wykazano, że efektywność zastosowania dodatku włókien na skurcz betonów lekkich silnie zależy od czasu badania, rodzaju włókien i ich zawartości oraz potencjalnego skurczu betonu niezbrojonego, zdeterminowanego zarówno jego strukturą, jak również procedurami wykonywania i pielęgnacji.

Konsystentny model MES dla ram przestrzennych o prętach cienkościennych

Cichoń, Czesław, Koczubiej, Sławomir
Article
2008
W artykule zaproponowano model skończenie elementowy 1D/3D do analizy statycznej ram przestrzennych o prętach cienkościennych i dowolnym przekroju poprzecznym otwartym. W modelu tym standardową dyskretyzację konstrukcji belkowymi elementami cienkościennymi połączono z przestrzenną dyskretyzacją węzłów. Rozpatrzono też szczególny przypadek konstrukcji węzłów zapewniający kompletną transmisję spaczenia. W takim przypadku możliwa jest dyskretyzacja konstrukcji tylko belkowymi elementami cienkościennymi. Efektywność zaproponowanej w artykule metody analizy skończenie elementowej została potwierdzona w przykładach.