Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (39)


Technological possibility of thermal and pressure degradation of waste polyolefins in the presence of liquid reagents

Mianowski, Andrzej, Baraniec, Izabela
Article
2008
Recycling of waste polyolefins is important as a hydrocarbon source for fuel production and for environmental protection as well. The technological possibility of thermal and pressure degradation of waste polyolefins in the presence of liquid reagents, was proposed. Basic physicochemical properties of products obtained in presented methods of polyolefins processing were characterized and discussed.

Thermal degradation of plasticizers resistant acrylic pressure-sensitive adhesives

Czech, Zbigniew, Pełech, Robert, Butwin, Agnieszka
Article
2008
Pressure-sensitive adhesives (PSA) containing, among others, methyl acrylate and their copolymers are plasticizers resistant and are used for different PVC applications, especially for marking and signing products. The thermal degradation of copolymers based on butyl acrylate-methyl acrylate-acrylic acid used as acrylic pressure-sensitive adhesives, especially for bonding of plasticizer containing substrates, has been investigated at isothermal 250ºC using pyrolysis-gas chromatography (P-GC). The degradation run process, as well as the kind and amount of the pyrolysis products, give the relevant information about the thermal degradation of acrylic adhesives and a mechanism of pyrolysis degradation. It was observed that during the pyrolysis of butyl acrylate-methyl acrylate-acrylic acid copolymers from unsaturated monomers as methyl acrylate, methyl methacrylate, butyl acrylate and butyl methacrylate were formed. During the side-chain of butyl acrylate-methyl acrylate-acrylic acid-copolymer degradation the presence of methyl alcohol and butyl alcohol was observed.

Utilization of selected acrylic pressure-sensitive adhesives by thermal pyrolysis

Czech, Zbigniew, Pełech, Robert, Butwin, Agnieszka
Article
2008
Acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) in the form of solvent-borne, water-borne or solvent-free formulations are synthesized from typical acrylate monomers such as 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA), butyl acrylate (BA), methyl acrylate (MA) and unsaturated carboxylic acids such as acrylic acid (AA). After polymerization as dried adhesive layers with or without carrier they are applied for manufacturing or a wide range of self-adhesive materials such as double-sided, one-sided or transfer mounting tapes, splicing tapes, labels, protective films, sign and marking films, masking tapes or diverse medical surgical tapes. The pyrolysis of commercial acrylic PSA based on typical alkyl acrylates and acrylic acid and the use of gas chromatography for the identification of formed thermal degradation products is very important for their utilization and eventual further recycling. During the pyrolysis the formation of carbon dioxide, olefins, alcohols, corresponding acrylates and methacrylate was observed.

Thermal-catalytic recycling of polyolefins and polystyrene

Szewczyk, Karol, Sokołowski, Janusz, Rokicki, Gabriel, Marczewski, Marek
Article
2008
Badano proces termiczno-katalitycznego rozkładu mieszaniny polietylenu, polistyrenu i oleju silnikowego w przepływowej aparaturze z reaktorem ze złożem fluidalnym. Proces prowadzono w zakresie temperatur 430–500ºC, a otrzymane produkty miały postać fazy stałej, ciekłej i gazowej. O tym, jakie produkty i ile ich otrzymywano decydował katalizator i rola, jaką spełniał on w warstwie fluidalnej, a także wielkość ziaren katalizującego złoża. Jeśli katalizator (Al2O3 50%, SiO2 50%) znajdował się w złożu fluidalnym, to otrzymywano ciekłe produkty rozkładu, głównie w postaci aromatycznych pochodnych benzenu i styrenu, przydatnych do blendowania benzyn. Jeśli w złożu znajdował się SiO2, a Al2O3 dozowano wraz z surowcami, to produktami procesu były nasycone węglowodory łańcuchowe mogące być surowcem do otrzymywania różnego rodzaju parafin. Najkorzystniejsze efekty rozkładu – wysoką ogólną wydajność i najwięcej produktów ciekłych – uzyskiwano, gdy ziarna złoża katalizującego miały granulację 0,063–0,071 mm i 0,08–0,10 mm.

Hydrocracking used to process polyolefin wastes

Tokarska, Anna
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z procesem hydrokrakingu ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Materiał zawierał 30–55% v/v składników o temperaturze wrzenia poniżej 360ºC. W badaniach wykorzystano dwa katalizatory NiW. Badano wpływ ciśnienia oraz czasu pracy katalizatora na skład frakcyjny produktu.

Biodegradable acrylic pressure-sensitive adhesives

Czech, Zbigniew, Pełech, Robert, Butwin, Agnieszka
Article
2008
Biodegradowalne rozpuszczalne w wodzie poliakrylanowe kleje samoprzylepne mają obecnie szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach. Są one otrzymywane z typowych monomerów akrylanowych, takich jak: monomery obniżające temperaturę zeszklenia polimeru: akrylan 2-etyloheksylu (2-EHA) oraz akrylan butylu (BA) oraz monomery podwyższające kohezję, takie jak akrylan metylu (MA) lub akrylan etylu (EA), a także monomery funkcyjne, jak np. akrylan 2-hydroksyetylu, akrylan 2-hydroksypropylu oraz karboksylowe kwasy winylowe, jak np. kwas akrylowy (AA) lub kwas ß-akryloilooksypropionowy (BCEA). Po syntezie rozpuszczalne w wodzie akrylanowe (PSA) są modyfikowane przez dodatek wodorozcieńczalnych plastyfikatorów, etanoloamin, specyficznych żywic zmiękczających i utwardzających oraz związków neutralizujących (KOH). Zmodyfikowane są sieciowane przez zastosowanie odpowiednich czynników sieciujących.

Epoxidation of the rapeseed oil with peracetic and performic acid

Smagowicz, Anna, Milchert, Eugeniusz
Article
2008
Przedstawiono wyniki badań epoksydowania oleju rzepakowego za pomocą kwasów nadoctowego i nadmrówkowego, otrzymywanych in situ w reakcji 30% nadtlenku wodoru i odpowiedniego kwasu karboksylowego. Ustalono wpływ: temperatury (30–75ºC), stosunku molowego H2O2/OR (1,5:1–4,0:1), stosunku molowego kwasu karboksylowego/OR (0,2:1–0,65:1), intensywności mieszania (100–900 rpm) i czasu reakcji (2,5–7 h). Stopień epoksydowania oleju określono wartością liczby epoksydowej.

Epoxidation of crotyl alcohol over titanium silicate TS-2 catalyst

Wróblewska, Agnieszka, Ławro, Ewelina, Milchert, Eugeniusz
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań epoksydacji 2-buten-1-olu 30% nadtlenkiem wodoru. Jako rozpuszczalnik zastosowano metanol. Proces prowadzono na katalizatorze tytanowo- silikalitowych TS-2. Zbadano wpływ: temperatury (20–120ºC), stosunku molowego alkohol krotylowy/H2O2 (5:1–5:1), stężenia metanolu (5–90% wag.), stężenia katalizatora (0,1–5,0% wag.) i czasu reakcji (30–300 min). Otrzymane wyniki posłużyły do określenia optymalnych parametrów prowadzenia procesu epoksydacji 2-buten-1-olu.

Application of Ti-MCM-48 catalyst in 1-butene-3-ol epoxidation

Wróblewska, Agnieszka, Wajzberg, Joanna
Article
2008
The influence of technological parameters on 1-butene-3-ol (1B3O) epoxidation over Ti-MCM-48 catalyst has been presented. A 30 wt% H2O2 was used as an oxidizing agent in the presence of solvent (methanol). The epoxidation was carried out at autogenic pressure. The major product of epoxidation was 1,2-epoxybutane-3-ol (1,2EB3), an epoxide compound with a lot of applications.

Poly(aspartic acid) – based catalysts for the oxidation reactions

Hebda, Edyta, Pielichowski, Jan
Article
2008
W artykule przedstawiono syntezę nowych katalizatorów kobaltowych i miedziowych na bazie poli(D, L-kwasu asparaginowego) z przeznaczeniem do reakcji utleniania. Reakcje oksydacji prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym i w obecności tlenu cząsteczkowego. Jako główne produkty otrzymano epoksydy i ketony z wysoką wydajnością i selektywnością.