Czasopismo Techniczne z. 1. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 1. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


Dynamiczna stateczność słabych równań układów ciągłych

Tylikowski, Andrzej
Article
2008
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie dynamiki układów ciągłych w słabym sformułowaniu. Wyprowadzono słabą postać równania dynamiki belki poddanej działaniu osiowej losowo zależnej od czasu siły. Posługując się bezpośrednią metodą Lapunowa, zbadano prawie pewną stabilność stochastyczną prostoliniowej postaci belki bez uprzedniej dyskretyzacji zadania. Wyznaczono warunki dostateczne stabilności belki swobodnie podpartej i sztywno utwierdzonej na obu końcach.

Badania eksperymentalne stanów nieustalonych pracy układu ręka operatora–młotkowiertarka

Tarnowski, Janusz, Książek, Marek A.
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych stanów nieustalonych pracy układu ręka operatora–narzędzie wibroudarowe. Badania były wykonane metodą bezkontaktową z wykorzystaniem szybkiej kamery wideo i komputerowej analizy ruchu na stanowisku symulującym start pracy narzędziem oraz podczas pracy rzeczywistą młotkowiertarką. Wyniki pokazują zmiany przeniesienia wibracji na rękę operatora podczas startu urządzenia.

Moc drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych oddziałujących miejscowo na organizm człowieka

Szopa, Janusz
Article
2008
W artykule przedstawiono stanowisko do badań i metodę wyznaczania mocy drgań, wstrząsów i uderzeń mechanicznych wnikających przez rękę operatora i pochłanianych w jego organizmie. Moc ta jest wyznaczana na podstawie części rzeczywistej widma wzajemnego siły i prędkości, mierzonych na styku dłoni z rękojeścią z zastosowaniem specjalnego adaptera. Przedstawiono wyniki badań dla 13 sygnałów testowych, reprezentujących drgania, wstrząsy i uderzenia mechaniczne, oraz zaprezentowano różnice mocy pochłanianej w zależności od typu sygnału.

Wykorzystanie sterowania impulsowo-fazowego do minimalizacji amplitud drgań maszyn wibracyjnych w stanach przejściowych

Michalczyk, Jerzy, Bednarski, Łukasz
Article
2008
Stosowanie do napędu nadrezonansowych maszyn wibracyjnych silników małej mocy powoduje wzrost maksymalnych amplitud drgań tych urządzeń w stanach przejściowych. Zaprezentowana impulsowo-fazowa metoda sterowania silnikiem pozwala na obniżenie maksymalnych amplitud drgań zarówno podczas rozruchu, jak i wybiegu urządzenia. Metoda wykorzystuje zjawisko samoczynnej zmiany kąta fazowego w układzie podczas pokonywania strefy rezonansowej.

Analiza eksperymentalna właściwości dynamicznych układu redukcji drgań liny z tłumikiem magnetoreologicznym

Maślanka, Marcin, Sapiński, Bogdan, Snamina, Jacek
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki eksperymentów dotyczących drgań własnych poziomo zamocowanej liny, do której dołączono tłumik magnetoreologiczny. Tłumienie drgań zostało zbadane w przypadku zastosowania odpowiedniego sterowania tłumikiem oraz w przypadku, gdy tłumik nie był sterowany. Podstawowym celem badań była doświadczalna weryfikacja zastosowanego algorytmu sterowania. Wyniki pomiarów wskazują na poprawę skuteczności tłumienia oraz poprawę jakości współpracy tłumika z liną.

Zjawisko synchronizacji drgań i wzbudzenia asynchronicznego w oscylatorze Lienarda

Łuczko, Jan
Article
2008
W niniejszym artykule zbadano wpływ parametrów oscylatora Lienarda na charakter wzbudzanych drgań. Do wyznaczania zakresów drgań podharmonicznych i prawie okresowych zastosowano metody numerycznego całkowania skojarzone z metodami analizy widmowej. W celu wyjaśnienia zjawiska synchronizacji drgań i wzbudzenia asynchronicznego sporządzono również diagramy bifurkacyjne. Ruch układu zilustrowano na płaszczyznach fazowych. W przypadku niejednoznacznych rozwiązań wyznaczono zbiory przyciągania.

Badania doświadczalne modelu układu sieć trakcyjna–odbierak prądu

Kumaniecka, Anna, Nizioł, Józef, Prącik, Michał
Article
2008
W niniejszym artykule zaprezentowano metodę badań doświadczalnych i wyniki dotyczące modelu układu odbierak prądu–sieć trakcyjna. Za podstawowy cel badań przyjęto doświadczalną weryfikację wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na modelach fizycznych układu.

Nowy algorytm doboru wag kwadratowego wskaźnika jakości przy syntezie optymalnego układu wibroizolacji ciała siedzącego człowieka

Ziemiański, Daniel, Książek, Marek A.
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono propozycję konstrukcji algorytmu doboru wag kwadratowego wskaźnika jakości, dla zadania optymalnego sterowania układu wibroizolacji zsyntetyzowanego dla siedzącego człowieka-operatora, poddanego pionowym wymuszeniom przypadkowym. Prace wykonano na bazie teorii regulatora optymalnego. Obliczenia przeprowadzono dla wybranych aktywnych modeli ciała człowieka, bez oparcia (back-off) i z oparciem (back-on). Wpływ zaproponowanego algorytmu na finalne zachowanie się układu: model siedzącego człowieka (AHBM)–optymalny układ wibroizolacji (VIS) przedstawiono w postaci graficznej w wyniku przeprowadzonych obliczeń numerycznych.

Ciało człowieka lądującego po zeskoku jako przykład układu mechanicznego ze stabilizującym sprzężeniem zwrotnym

Ziemiański, Daniel, Książek, Marek A.
Article
2008
W niniejszym artykule poddano analizie jednomasowy układ liniowy, za pomocą którego zamodelowano zachowanie człowieka zeskakującego z wysokości na twarde podłoże. Model ten rozszerzono następnie przez wprowadzenie siły sterującej, której celem była modyfikacja zachowania układu w celu osiągnięcia optymalnego zachowania. Jako kryterium pozwalające wyznaczyć siłę sterującą użyto warunku wymuszającego podobieństwo uzyskiwanych obciążeń na podłoże do obciążeń zarejestrowanych eksperymentalnie. Tak uzyskane wyniki porównano z zachowaniem się układu poddanego sterowaniu optymalnemu ze sprzężeniem zwrotnym dla układów liniowych.

Zastosowanie elektromagnetycznego silnika liniowego do redukcji drgań mechanicznych

Kowal, Janusz, Konieczny, Jarosław, Orkisz, Paweł
Article
2008
W artykule opisano badania laboratoryjne tłumika drgań zbudowanego na bazie elektrodynamicznego silnika liniowego prądu stałego. Badania te związane były z działaniem silnika pełniącego następujące funkcje: tłumika wiskotycznego, elementu wykonawczego w układzie odzyskiwania energii, elementu wykonawczego w aktywnym układzie redukcji drgań. Podczas testów laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki umożliwiające ocenę przydatności zaproponowanego silnika liniowego do redukcji drgań mechanicznych.