Czasopismo Techniczne z. 15. Środowisko z. 2-Ś

Czasopismo Techniczne z. 15. Środowisko z. 2-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (18)


Zastosowanie ręcznych odbiorników nawigacyjnych GPS w pracach geologicznych

Zielina, Leszek, Mroczek, Jacek
Article
2007
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów dokonanych z użyciem dwóch modeli ręcznych odbiorników GPS, przystosowanych do odbioru sygnałukorygującego EGNOS. Rejestrowano czas pomiaru, liczbę odbieranych satelitów, dostępność sygnału EGNOS, współrzędne przestrzenne oraz wiarygodność wyników. Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na szerokie możliwości stosowania ręcznych odbiorników w pomiarach pozycji w terenowych pracach geologicznych.

Geotechniczna ocena przydatności odpadów kopalnianych w hydrotechnicznym budownictwie ziemnym

Zapał, Andrzej, Ratomski, Jerzy
Article
2007
In the paper, the time relationships of changes of certain geotechnical parameters of waste material averaged are presented. The material was taken from mine waste dumps of selected coal mines. The changes were determined in relation to the level of waste material degradation caused by water, which resulted in an increase of the silt and clay fractions. The relationships were developed using the long-term and multi-aspect studies carried out by the authors, taking into account also environmental requirements, and were then used to develop geotechnical assessment of usability of the wastes in hydro-engineering. Practical use of large amounts of wastes covering large areas near mines would give notable economic effects and would improve the aesthetics of these areas.

Zastosowanie metody Monte Carlo do generowania hydrogramu fali powodziowej z wykorzystaniem funkcji Copula

Twaróg, Bernard
Article
2007
W artykule zaprezentowano wybrane podstawy, metodykę oraz przykłady zastosowania metody Monte Carlo (MC) do tworzenia hydrogramów fal powodziowych. U podstaw tej metody znajdują się funkcje gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej budowanej z zastosowaniem spinających funkcji copula. Niewątpliwą zaletą stosowanych rozkładów wielowymiarowej zmiennej losowej, budowanej z wykorzystaniem funkcji copula przy enerowaniu parametrów fal powodziowych jest ich zgodność (w innych warunkach trudna do osiągnięcia) z rozkładami brzegowymi wielowymiarowej zmiennej losowej. Aplikacja metody MC została wykonana z zastosowaniem statystyk próby opisywanej przez podstawowe parametry fali powodziowej: kulminację i objętość. Pozostałe parametry fali, czas trwania oraz czas pojawienia się kulminacji, obliczane są z zależności korelacyjnych. Wyniki analiz w artykule zostały przedstawione w postaci tabelarycznej i graficznej. Dodatkowo na przykładzie wygenerowanego zbioru hydrogramów dopływów przedstawiono możliwości testowania reguły sterowania rzeczywistym zbiornikiem retencyjnym.

Czynniki ziębnicze naturalne jako proekologiczne w instalacjach klimatyzacyjnych inżynierii środowiska

Skrzyniowska, Dorota, Sikorska-Bączek, Renata
Article
2007
Instalacje do realizacji funkcji grzewczych i ziębiących, a w szczególności pompy ciepła o działaniu grzewczym i ziębiarki do obniżania temperatury powietrza oraz do jego odwilżania stwarzają zagrożenie dla osób, mienia i środowiska. Awarie tych sieci stanowią dodatkowe, dotychczas niedoceniane zagrożenie dla całej gospodarki. W instalacjach ziębniczych wykorzystywane są jako ziębniki substancje zubożające warstwę ozonową, zwane substancjami kontrolowanymi. Zjawiska destruktywne (efekt cieplarniany i dziura ozonowa) wywoływane używaniem ziębników spowodowały wycofywanie tych substancji z urządzeń na mocy Protokołu Montrealskiego (1987). W ich miejsce poszukuje się nowych, ale też sięga do już kiedyś stosowanych, a nieszkodliwych dla środowiska czynników, takich jak: amoniak, woda, powietrze, węglowodory, które zostały omówione w niniejszym artykule.

Metodyka, algorytmy i badania modelowe wpływu lokalizacji zbiornikowych rezerw wody na niezawodność funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę

Płoskonka, Robert, Knapik, Krzysztof
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono metodę wraz z algorytmem postępowania służącą do wariantowej analizy i oceny rozmieszczeń rezerw zbiornikowych w systemie zaopatrzenia w wodę. Metoda ta może znaleźć zastosowanie w procesie przebudowy bądź rozbudowy SZW o dodatkowe zbiorniki wodociągowe, pozwalając na podniesienie niezawodności dostawy wody do odbiorców. Zastosowanie metody przedstawiono na przykładowym modelu SZW.

Wybrane przykłady zastosowań systemu nawigacji GPS

Nering, Konrad
Article
2007
System nawigacji satelitarnej GPS staje się coraz bardziej powszechny. W artykule przybliżono pokrótce podstawowe założenia techniki GPS. Możliwości systemu nawigacji GPS sprzężone z komputerem typu palmtop są duże, głównie ze względu na możliwość wizualizacji danych o położeniu oraz dzięki stosunkowo łatwemu programowaniu tego typu urządzeń. Różnorodne zastosowania oraz stale malejąca cena to niewątpliwie zalety tego systemu.

Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metody osadu czynnego oraz adsorpcji na węglu aktywnym

Kulikowska, Dorota
Article
2007
W niniejszym artykule badano efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotu z odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych, stosując metodę osadu czynnego (reaktor SBR) (1° układu) oraz adsorpcję na węglu aktywnym (2° układu). W oczyszczanych odciekach stężenie związków organicznych wyrażonych BZT5 i ChZT wynosiło, odpowiednio, 721 mg/dm3 i 1172 mg/dm3, a azotu ogólnego 154 mg/dm3, z czego prawie 80% stanowił azot amonowy. W reaktorze SBR przy czasie zatrzymania 3d uzyskano ponad 98% efektywność usuwania związków organicznych wyrażonych BZT5 oraz prawie 75% efektywność usuwania ChZT. Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym jako 2° oczyszczania pozwoliło dodatkowo na prawie 73% usunięcie trudno rozkładalnych zanieczyszczeń organicznych mierzonych wskaźnikiem ChZT, co odpowiadało stężeniu w odpływie na poziomie 82,3 mg/dm3. Czas zatrzymania 3d okazał się też wystarczający do uzyskania całkowitej nitryfikacji i stężenia azotu amonowego w odpływie poniżej 1 mg/dm3. Stężenie azotanów wynosiło średnio 16,2 mg/dm3. Na podstawie analizy zmian stężenia azotu w kolejnych fazach cyklu reaktora wykazano w fazie napowietrzania znaczące straty azotu.

Ocena dokładności formuł matematycznych opracowanych na podstawie wykresów stanowiących wyniki empirycznych badań wypadów przeprowadzonych przez USBR

Kisiel, Adam, Dobosz, Klaudia
Article
2007
Wyznaczenie prawidłowych wymiarów wypadu budowli piętrzącej jest podstawowym warunkiem jego niezawodnego i efektywnego działania w procesie rozpraszania nadmiaru energii kinetycznej wody spływającej z górnego na dolne stanowisko budowli. Znaczący wpływ na przywracanie naturalnej hydrodynamiki przepływu wody w korycie odpływowym poniżej budowli będzie miało takie ukształtowanie wypadu, które będzie ten proces przyspieszać. Doświadczalne badania współzależności pomiędzy wielkościami niezbędnymi do wyznaczenia parametrów odskoku hydraulicznego tworzącego się na pochylonym lub załamanym dnie wypadu budowli wodnej przeprowadzone zostały przez USBR (Bureau of Reclamation – 1958), a ich wyniki opublikowano w formie wykresów. Jednocześnie mając na celu ułatwienie prac przy projektowaniu wypadów, opracowano analityczne formuły obliczeniowe, stanowiące wzory wspomnianych funkcji. W artykule poddano ocenie dokładność wyników uzyskiwanych z pomocą tych formuł.

Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie i jej wpływ na obecne zagospodarowanie miasta

Małocha, Michał, Hebda-Małocha, Anna
Article
2007
W artykule zaprezentowano analizę systemu wodnego Młynówki Królewskiej. Przedstawiono jego genezę i zachodzące w nim zmiany od czasów średniowiecza. Poruszono także kwestię powiązań pomiędzy użytkownikami systemu i konieczności tworzenia regulacji prawnych. Za ważną uznano potrzebę zapoznania się z historią danego miejsca w czasie realizacji zadań przestrzennych. W Krakowie dzięki temu utworzony został ciekawy trakt spacerowy śladami Młynówki Królewskiej, z doskonale wkomponowaną zielenią w istniejącą zabudowę miejską. Przeprowadzone prace renowacyjno - rekonstrukcyjne można uznać za właściwie ukierunkowane. Przemawiają za tym zarówno walory ekonomiczne, społeczne, historyczne, jak i urbanistyczne, a przede wszystkim środowiskowe.

Badanie wpływu czynników fizjograficznych zlewni i synoptycznych na przestrzenny rozkład opadu

Hebda-Małocha, Anna
Article
2007
W artykule poddano analizie główne czynniki generujące rozkład opadu na terenie zlewni Trzebuńki usytuowanej w Beskidzie Średnim, w Karpatach Zachodnich. Stwierdzono, że na rozkład opadu na terenie zlewni podgórskiej duży wpływ wywierają topografia, ekspozycja stoków w stronę głównych kierunków napływu wilgotnych mas powietrza oraz typ cyrkulacji atmosferycznej. Na stokach o ekspozycji północnej i północno-zachodniej zanotowano wyższe sumy opadów, które nierównomiernie rosną ku szczytom, a na stokach o ekspozycji południowo-zachodniej wystąpił wyraźny spadek wysokości opadu wraz ze wzrostem wysokości terenu.