Rozprawy doktorskie WIEiK

Type: Collection of doctoral dissertations of a unit
Title

Collection items (23)


Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach

Sieja, Marek
Dissertation
2015
Głównym celem dysertacji doktorskiej było wyznaczenie błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych oraz przedstawienie hierarchii dynamicznej dokładności takich układów. Wstęp i rozdziały 1-3 przedstawiają metody i procedury wyznaczania błędów w pomiarach wielkości statycznych i dynamicznych. W rozdziale 4 zawarty jest literaturowy przegląd stosowanych metod wyznaczania błędów dynamicznych. W rozdziale 5 przedstawiona została ogólna koncepcja obliczania błędów maksymalnych, w oparciu o matematyczny model badanego systemu, ograniczenia nakładane na sygnał wzorcujący i założone kryteria błędu. W rozdziale 6 przedstawione zostały matematyczne modele akcelerometrów piezoelektrycznych oraz z masą sejsmiczną. Rozdział 7 dotyczy sposobu realizacji modelu wzorca, stanowiącego odniesienie do wyznaczenia błędów. Rozdział 8 dotyczy parametrycznej identyfikacji akcelerometrów, która zrealizowana została o pomiar obu charakterystyk częstotliwościowych. Rozdziały 9 i 10 przedstawiają procedury wykorzystane do obliczeń błędów, w których wykorzystano zarówno metody algorytmu genetycznego oraz rozwiązania analityczne. W rozdziale 11 omówione zostały wyniki identyfikacji parametrycznej trzech akcelerometrów z wyjściem napięciowym oraz sześciu akcelerometrów z wyjściem ładunkowym. W rozdziałach 12 i 13 przedstawione zostały charakterystyki błędów całkowo-kwadratowego i bezwzględnego w funkcji czasu. Na ich podstawie zostały zaproponowane hierarchie dynamicznej dokładności.

Multicriteria diagnosis of synchronous machines

Ferreira De Sá, José Gregorio
Dissertation
2016
The aim of the research was to use modern data processing techniques in detection of electric motor faults. The research focuses on formulation of procedures developing a multi-criteria diagnosis of synchronous machine state. To take advantage of machine learning algorithms, a significant amount of measurement data was needed. At a laboratory stand the measurements of machine with faults introduced into winding were made. The currents and voltages of windings, rotational speed, electromechanical torque and another additional signals were recorded. The collected signals were filtered and pre-processed, and to 6632 features were calculated and transformed in five tidy dataset. The sparse Linear Discriminant Analysis algorithm was used to extract the most important defined features. On the basis, the classification of the machine states is carried out. The representative results are shown in 3D scatter plots. In this way was visualize the ability of the model to identify the most discriminant features. When the knowledge matrix is well defined up to ten machine condition can be recognized. Therefore it is possible to build a machine learning algorithm capable of classifying states of synchronous machine with faulty windings based on different kind of signals. The same method can be used for the diagnostic of other types of machine.

Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania

Rozegnał, Bartosz
Dissertation
2018
Sprawność falowników napięcia jest wysoka i zawiera się w przedziale od 97 do 99 procent. Pomimo wysokiej sprawności falowników napięcia, wiele ośrodków naukowych nadal prowadzi badania, które mają na celu zmniejszenie strat w falownikach. Zasadniczy wpływ na sprawność falowników napięcia mają straty mocy powstające podczas przełączania tranzystorów. Ograniczenie strat przełączania możliwe jest przez zastosowanie układów wspomagających przełączanie tranzystorów, które powodują, że załączanie i wyłączanie tranzystorów falownika napięcia następuje przy ich prądzie lub napięciu bliskim zeru. W większości dotychczas proponowanych układów miękkiego przełączania występują połączenia, które negatywnie wpływają na niezawodność pracy falowników w przypadku wystąpienia zakłóceń sterowania. W układach tych istnieje niebezpieczeństwo udarowego rozładowania kondensatorów równolegle dołączonych do tranzystorów falownika napięcia lub ryzyko przerwania prądu dławików szeregowo połączonych z tranzystorami układu miękkiego przełączania. Mankamentami dużej części proponowanych dotychczas rozwiązań są również rozbudowane algorytmy sterowania przełączaniem tranzystorów. Praca przedstawia układu miękkiego przełączania tranzystorów w trójfazowych falownikach napięcia, w którym nie występuje wspomniane zagrożenia, a zastosowany algorytm sterowania przełączaniem tranzystorów jest prosty i nie wpływa na sterowanie zasadnicze. W pracy przestawiono strukturę proponowanego układu wraz z opisem jego działania oraz wyniki obliczeń numerycznych oraz badań laboratoryjnych rozwiązania.