Czasopismo Techniczne z. 19. Architektura z. 6-A

Czasopismo Techniczne z. 19. Architektura z. 6-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (33)


Idea miasta-ogrodu w jednostce strukturalnej Śródmieścia Bydgoszczy

Grześkow, Iga
Article
2012
Zabudowa wschodnich dzielnic Bydgoszczy zrealizowana została według idei miasta-ogrodu, stworzonej na przełomie XIX i XX w. Na przykładzie dzielnicy Sielanka i Bielawy wskazano wzorcową jednostkę urbanistyczną w skali regionu, prezentującą ówczesne trendy epoki, realizowane w Europie i świecie. Kwestie zawarte w omówieniu przedstawiają strefy miejskie wchodzące w skład systemu architektoniczno-urbanistycznego, opartego na centrach społecznych, z ogrodami i budowlami użyteczności publicznej, parkach i zabudowie mieszkalno-usługowej. Zrealizowanie nowatorskiego projektu przyczyniło się do utworzenia reprezentatywnego dla omawianej idei obszaru w krajobrazie miejskim, który nadal pozytywnie wyróżnia ten fragment miasta spośród pozostałych dzielnic Bydgoszczy.

Iluminacja zieleni jako istotny element struktury przestrzennej, estetyki i kompozycji miast

Michalak, Hanna, Nawrowski, Artur
Article
2012
W publikacji poruszono zagadnienia związane ze współczesnymi rozwiązaniami terenów zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań projektowych, których idea jest związana z iluminacją. Na wybranych przykładach zwrócono uwagę na aspekty związane z kompozycją, sezonową zmiennością roślin, rozwiązaniami funkcjonalnymi, estetyką, detalem, małą architekturą z elementami wody, a zwłaszcza na zastosowane oświetlenie. Wyciągnięto wnioski z prezentowanych przykładów w zakresie problemów występujących obecnie w iluminacji zieleni oraz przedstawiono zarys ich rozwiązania. W drugiej części artykułu omówiono rolę parametrów oświetleniowych w procesie projektowania zieleni w kontekście przestrzennym, spójności w nocnym krajobrazie miasta oraz przedstawiono zagadnienia normatywno-prawne. Ważnym elementem pracy jest analiza i stworzenie zaleceń dotyczących doboru sprzętu oświetleniowego zgodnie z okresem wegetacyjnym roślin. Poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem aktualnie stosowanych informatycznych narzędzi do realizacji obliczeń oświetleniowych i symulacji efektów wizualizacyjnych w zastosowaniu do projektowania współczesnych iluminacji zieleni. Artykuł podsumowano uwagami i wnioskami dotyczącymi możliwości wykorzystania parametrów światła sztucznego przy projektowaniu i realizacji koncepcji projektowych terenów zieleni.

Ogrody papieskie jako dopełnienie programu uzdrowiskowego Inowrocławia

Lewandowski, Łukasz
Article
2012
Założenia parkowe Inowrocławia są odzwierciedleniem jego historii i obrazują rozwój układu urbanistycznego miasta jako uzdrowiska. Park zawiera zwarty zespół obiektów sanatoryjnych. Przedmiotem opracowania jest omówienie programu funkcjonalnego Ogrodu Papieskiego, jego znaczenie i powiązania przestrzenne z dzielnicą sanatoryjną miasta. Analizę przeprowadzono w aspekcie kompozycyjnym i funkcjonalnym uzdrowiska. Ogrody te są reprezentatywnym przykładem właściwego zakomponowania zaniedbanej struktury miasta, wykorzystującego potencjał miejsca.

Ogrody wertykalne w przestrzeni polskich miast

Malec, Tomasz
Article
2012
Istotnym problemem polskich miast pozostaje nieustannie relatywnie niski poziom estetyczny śródmieść. Związany jest on w dużym stopniu z wyglądem elewacji kamienic miejskich, wskazującym obecnie na niewielkie możliwości sfinansowania przez ich właścicieli niezbędnych prac renowacyjnych. W tej sytuacji jednym z możliwych rozwiązań, mających na celu polepszenie tego stanu rzeczy, jest zastosowanie ogrodów wertykalnych, pokrywających elewacje budynków. Zabieg taki jest istotny nie tylko w przypadku ścian szczytowych, ale i pozostałych elewacji budynków miejskich. Dodatkową, bardzo dużą zaletą ogrodów wertykalnych jest ich niebagatelny wpływ na poprawę warunków ekologicznych przestrzeni śródmiejskiej, z której z różnych przyczyn usuwane są nieliczne już drzewa i krzewy.

Park zdrojowy w kompozycji miasta Iwonicz-Zdrój

Gancarz-Żebracka, Jadwiga
Article
2012
Uzdrowiska lokalizowane są zwykle na terenach bogatych w walory krajobrazowe. Ich zieleń zawsze tworzyła mocno działający na zmysły odbiorcy obraz, a estetyka otoczenia wpływała na standard wypoczynku. Stan oraz jakość terenów zieleni odgrywała i ciągle odgrywa istotną rolę w rozwoju uzdrowisk. Wraz z rozwojem lecznictwa, opartego na zasobach naturalnych, stale wzrasta zainteresowanie ośrodkami historycznymi, atrakcyjnymi klimatycznie i krajobrazowo, ale również proponującymi wieloaspektowe profile lecznicze. Taką możliwość daje Iwonicz-Zdrój. Jednak istniejące tam tereny parkowe wymagają konserwacji i rewitalizacji. Kluczowym aspektem w kształtowaniu wizerunku miasta jest zachowanie w najpełniejszej postaci historycznych elementów struktury przestrzennej oraz odtworzenie niezachowanych komponentów (m.in. fragmentu parku zdrojowego).

Zieleń dawnej Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

Sokołowska, Karolina
Article
2012
Dawna Huta im. Tadeusza Sendzimira zajmuje obecnie znaczny obszar Krakowa, który z racji ciągłej działalności produkcyjnej jest niedostępny dla mieszkańców miasta. Zdegradowany przez przemysł teren zasiedlony jest przez wiele gatunków roślin, pionierskich lub bardziej ozdobnych, które zostały tam celowo wprowadzone lub zasiały się same. Dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska rośliny te uzyskały lepsze warunki do rozwoju, przez co stopniowo rekultywują zniszczony teren. Spojrzenie na obszar Huty jak na ogród pozwala docenić jego walory estetyczne i rozważyć wykorzystanie jego zielonego potencjału przy planowaniu przyszłości tego terenu. Porównanie z inwestycjami na terenach kopalni Zollverein w Zagłębiu Ruhry oraz huty w Colombelles koło Caen unaocznia możliwości, jakie stoją przed krakowską Hutą.

Uwagi o architekturze ogrodów działkowych

Romanowski, Hubert
Article
2012
Ogrody działkowe stanowią istotny składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. W Polsce jest około 965 tysięcy zagospodarowanych działek. Zdecydowana większość położona jest w miastach. Polski Związek Działkowców zarządza prawie 5000 ogrodami działkowymi, zajmującymi powierzchnię 44 tysięcy ha. Regulamin ROD określa zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki, ale są to kryteria wyłącznie ilościowe dotyczące wielkości obiektów i ogólnikowe pod względem kryteriów funkcjonalnych i estetycznych. Prowadzi to do ogromnej dowolności zagospodarowania działek, a zwłaszcza budowy altan bez zwracania uwagi na układ przestrzenny i sąsiedztwo. Istnieją też znaczne zaszłości z okresu, gdy dostęp do materiałów budowlanych był utrudniony. Dla porównania przedstawiono sytuację architektury ogrodów działkowych w innych krajach.

„Community gardens”, czyli ogrody sąsiedzkie ‒ nowe formy zieleni w przestrzeni miejskiej

Latkowska, Monika Joanna
Article
2012
Ogrody sąsiedzkie („community gardens”) powstają w wielu krajach europejskich w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców miast na kontakt z naturą i zdrowsze warunki życia. Są one zakładane przez i dla członków lokalnych społeczności, budując więzi między sąsiadami. Ogrody sąsiedzkie stwarzają możliwość aktywnego obcowania z roślinami, oferują różne formy zajęć ogrodniczych skierowanych do użytkowników z różnych grup wiekowych, społecznych i etnicznych. Umożliwiają prowadzenie edukacji ekologicznej, promocję zdrowego stylu życia, uczą szacunku do natury. Ogrodnictwo miejskie może odgrywać ważną rolę w zrównoważonym rozwoju współczesnych miast. Poprawia ich wizerunek i warunki życia, pozwala tworzyć „zielone oazy” w centrach miast i chronić bioróżnorodność. W pracy przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania „community gardens” i wybrane przykłady ogrodów.

Wczoraj i dziś ogrodów dziecięcych: w poszukiwaniu alternatywy dla koncepcji post-and-platform i klasycznych ogrodów dziecięcych

Czałczyńska-Podolska, Magdalena
Article
2012
Ewolucja przestrzeni zabaw prowadziła od ogrodów dziecięcych do wykrystalizowania się paradygmatu post-and-platform i ugruntowania się współczesnego (komercyjnego) powszechnie krytykowanego modelu placu zabaw typu McDonald’s. Badania prowadzone w Kalifornii w latach 2010-2011 wskazują jednak, że współczesny plac zabaw może pełnić wartościową rolę zarówno pod względem zabawowym, jak i socjalnym dla dzieci (plac zabaw – playscape), miejsca integrującego okolicznych mieszkańców (plac zabaw – centrum aktywności lokalnej społeczności), a także krajobrazowo-przestrzennego (plac zabaw – serce parku). Wykorzystanie w zagospodarowaniu konkretnych stref placu zabaw wskazanych cech przestrzennych oraz zmiana interpretacji znaczenia placu zabaw na należną mu kluczową dla kształtowania warunków rozwoju lokalnej społeczności, pozwalają na kreację wartościowej alternatywy przestrzeni zabaw.

Współczesne realizacje parkowe związane z nowymi zespołami mieszkaniowymi na przykładach Parc de Billancourt w Boulogne-Billancourt koło Paryża, Ecology Park i Central Park na Półwyspie Greenwich w Londynie

Jóźwik, Renata
Article
2012
Przedstawione w niniejszym artykule współczesne realizacje parkowe, związane z nowymi zespołami mieszkaniowymi, mogą stanowić doskonały wzorzec dla powstających założeń tego typu w Polsce. Pozytywny trend, polegający na wprowadzaniu na tereny śródmiejskie elementów przyrodniczych, a w związku z tym promowaniu wartości społecznych, humanistycznych, jest przeciwstawieniem się realizacjom urbanistycznym, w których najważniejszym celem jest zysk ekonomiczny, osiągany przez intensywną zabudowę. Odzwierciedlają to najnowsze realizacje Parc de Billancourt w Boulogne-Billancourt koło Paryża, Ecology Park i Central Park na półwyspie Greenwich w Londynie.