Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (28)


Conception of event data recorder black box for all types of the motor vehicles

Nowacki, Gabriel, Niedzicka, Anna
Article
2012
The paper refers to the Event Data Recorder – black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder may serve the purpose of the neutral witness for the police, courts and insurance firms, for which it will facilitate making the reconstruction of the road accidents events and will provide proof for those who caused them. The device will bring efficient driving, which will significantly contribute to decreasing the number of the road accidents and limiting the environmental pollution.

Regulator prądu sprężyny magnetycznej

Habel, Piotr, Snamina, Jacek
Article
2012
Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej. Przedstawiono koncepcję wykorzystania generatora PWM do sterowania natężeniem w obwodzie elektrycznym sprężyny magnetycznej. Wykorzystano zasilacz stałoprądowy Mean Well SP-320-24. Natężenie prądu zmierzono przetwornikiem prądowym LEM LTS 15-NP. Wyznaczono stałą czasową obwodu elektrycznego sprężyny magnetycznej i jej wynik porównano z rezultatem obliczeń analitycznych. W wyniku przeprowadzonych badań sporządzono charakterystyki natężenia prądu płynącego w cewkach w funkcji napięcia wejściowego regulatora dla zakresu częstotliwości od 0,1 Hz do 20 Hz.

Badania agresywności samochodów

Jordan, Witold, Mruk, Andrzej
Article
2012
W ostatnim okresie zwrócono uwagę na skutki oddziaływania, w czasie zderzenia, jednego samochodu na osoby znajdujące się w drugim samochodzie. Oddziaływanie to określono jako agresywność samochodu. W artykule podano definicje wskaźników, które służą do oceny agresywności. Przeprowadzono badania agresywności dla próbki losowo wybranych 600 wypadków samochodów osobowych. Pojazdy biorące udział w wypadkach zostały podzielone ze względu na grupy, którymi były segmenty kategorii handlowych. Na podstawie danych wyznaczono wskaźniki oceny agresywności samochodów. Stwierdzono, że największe prawdopodobieństwo obrażeń mają kierujący drugim pojazdem, który należy do kategorii najmniejszych pojazdów. Rozpatrując tę samą kategorię pojazdów więcej obrażeń ponoszą kierujący nie będący sprawcami wypadku, a więc pojazd sprawcy jest pojazdem bardziej agresywnym. Natomiast gdy pojazd sprawcy jest pojazdem większym i cięższym, to pojazd taki jest również bardziej agresywny, a ryzyko poniesionych obrażeń po stronie kierowcy drugiego samochodu również wzrasta.

Research analysis of applying the catalytic converter for flexible fuel engine

Marek, Wojciech
Article
2012
In order to transform the chemical energy of vegetable oil or alternative, vegetable oil-alcohol blends, in SI engines, one should properly modify system of combustion. The author worked out a system of pneumatic fuel injection by means of hot exhaust gases drawn from one cylinder during the working stroke and, following the addition of fuel, forced into another cylinder during the compression stage [3]. On the present stage of this combustion system development, it seems the possibility in small SI engines the renewable fuels combined with an emission control of toxic components of the exhaust gasses to implementation. This enables optimisation of whole exhaust system at conservation of high temperature in the monolith TWC. In the paper catalytic conversion of toxic components in exhaust gas as dependence of alternative fuels mixture preparation obtained from experiment is presented. Research works were conducted on a low cost flexible fuel, 250 cc two-stroke two-cylinder spark ignition engine, based on pneumatic fuel injection by means of hot exhaust gases. In the paper results of experiment in comparison to petrol fueled engine were given. The paper includes several figures obtained from experiments. Petrol, rape oil, ethyl alcohol and their mixtures were used to examinations. The engine was started on petrol or alcohol, and after switching to the alternative fuel, the load setting took place. Below in the form of the collective balance sheet, the effect of flexible fuel engine fueling on working parameters were shown.

Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich

Szczęsny, Piotr, Rymarz, Joanna
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki analizy korelacyjnej przeprowadzonej w odniesieniu do wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i siedmiu krajach sąsiednich. Stwierdzono wysoką ujemną korelację gęstości dróg ze wskaźnikami liczby zabitych na 100 wypadków oraz 100 rannych, co pozwala sądzić, iż w krajach o dobrze rozwiniętej sieci drogowej ciężkość wypadków wyrażona wskaźnikami liczby zabitych istotnie maleje. Wykazano silną korelację ujemną wskaźników liczby zabitych oraz rannych na 100 wypadków, co dowodzi iż zmniejszenie ciężkości wypadków nie ogranicza liczby poszkodowanych, lecz prowadzi do zwiększenia liczby rannych.

Wpływ postaci funkcji jakości oraz wag kryteriów cząstkowych na wyniki optymalizacji zderzenia metodą genetyczną

Krzemień, Piotr, Gajek, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono analizę metody optymalizacyjnej zderzenia pojazdów, opartej na algorytmie genetycznym. Skoncentrowano się na analizie funkcji jakości w optymalizacji wielokryterialnej. Funkcja jakości została opracowana dla kilku kryteriów uwzględnianych jednocześnie, z zastosowaniem metody ważonego kryterium zbiorczego. W celu dokonania analizy wykorzystano program do rekonstrukcji wypadków drogowych. Funkcja jakości w programie optymalizacyjnym umożliwia zadeklarowanie wag poszczególnych kryteriów, według których przebiega optymalizacja. Kryteriami tymi są usytuowania pośrednie i końcowe środków mas pojazdów, ich usytuowanie kątowe oraz parametr EES. W artykule przeanalizowano wpływ wag poszczególnych kryteriów na wartości prędkości przedzderzeniowych i wartość funkcji jakości. Przedstawiono różne warianty obliczeń na przykładzie rzeczywistego testu zderzeniowego. Wykazano ryzyko uzyskania nieprawidłowych fizykalnie obliczeń w przypadku nieumiejętnego dobierania wag poszczególnych kryteriów, pomimo uzyskania niedużej wartości błędu całkowitego. Błąd ten, będący wartością funkcji jakości, nie zawsze jest miarą fizykalnej poprawności obliczeń symulacyjnych.

Modelowanie dynamiki pojazdu wieloosiowego w programie ADAMS/CAR

Nabagło, Tomasz, Walczak, Stanisław, Jurkiewicz, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono przebieg budowy modelu pojazdu wieloosiowego w programie ADAMS/Car. Opisano sposób budowy modeli podzespołów pojazdu wieloosiowego oraz ich współpracę w pełnym modelu pojazdu. Zaprezentowano sposoby implementacji parametrów rzeczywistego pojazdu w wirtualnym modelu. Przedstawiono również wyniki symulacji w wybranych warunkach jazdy, a na podstawie tych wyników zaprezentowano wnioski dotyczące wpływu wybranych parametrów na dynamikę pojazdu.

Porównanie efektywności wyścigowej i rajdowej techniki pokonania łuku samochodem przednionapędowym

Kluziewicz, Michał, Maniowski, Michał
Article
2012
W artykule porównano wyniki badań modelowych opisujących sportowe techniki pokonywania wybranego łuku poziomego drogi samochodem o napędzie kół przednich. W przypadku wysokich wartości przyczepności nawierzchni i prędkości samochodu stosuje się wyścigowe techniki prowadzenia. Im bardziej śliska lub luźna jest nawierzchnia drogi, tym częściej wykorzystuje się techniki określane jako rajdowe. Do analizy symulacyjnej wykorzystano nieliniowy model (tzw. rowerowy) dynamiki samochodu przednionapędowego Peugeot 106 XSI (N-grupowy). Model zweryfikowano podczas badań drogowych. Do oceny efektywności rozważanych technik przejazdu tego samego łuku drogi o różnych współczynnikach przyczepności wykorzystano kryteria: czas przejazdu, prędkość początkowa i końcowa manewru, kąt znoszenia, prędkość zmian kąta znoszenia oraz możliwość korekcji trajektorii ruchu.

Wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelu cyklu życia pojazdu samochodowego

Mrozik, Małgorzata, Eliasz, Jacek
Article
2012
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki energetyczno-ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy) oraz sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej, niezwykle ważne okazują się nakłady energetyczne i obciążenia środowiskowe występujące we wszystkich fazach cyklu życia danego rodzaju pojazdu samochodowego. Na podstawie wyników uzyskanych w ramach realizowanych prac naukowo-badawczych w artykule przedstawiono wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelowania cyklu życia pojazdów samochodowych na przykładzie fazy budowy dla wybranego przykładu samochodu osobowego.

Redukcja emisji szkodliwych składników spalin w nowoczesnym dwusuwowym silniku spalinowym

Mitianiec, Władysław, Rodak, Łukasz, Jurkowski, Bogusław
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na zmodyfikowanym dwusuwowym silniku spalinowym ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz z prototypowym układem wylotowym zawierającym utleniający reaktor katalityczny. Otrzymane emisje najważniejszych składników spalin są wielokrotnie mniejsze od dopuszczalnych norm emisji dla nowych silników wg dyrektywy UE. Silnik dwusuwowy wyposażony w reaktor katalityczny cechuje się wysoką temperaturą spalin wylotowych. Przedstawiono stanowisko badawcze, wyniki pomiarów objętościowych udziałów szkodliwych składników spalin oraz przeliczone wyniki emisji składników spalin w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza dla wybranych prędkości obrotowych wraz z oceną wyników badań.