Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

Czasopismo Techniczne z. 6. Mechanika z. 2-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (59)


Techniczna i ekonomiczna analiza biwalentnych systemów grzewczych z pompą ciepła powietrze-woda

Żelasko, Jerzy
Article
2012
W pracy analizie poddano biwalentne układy z pompą ciepła typu powietrze-woda współpracujące z kotłami gazowymi konwencjonalnymi i kondensacyjnymi. Celem pracy jest wyznaczenie preferowanego ekonomicznie obszaru stosowania tego typu układów. Analiza wpływu stosunku mocy cieplnej zużywanej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej do mocy grzewczej na koszty eksploatacyjne i całkowite użytkowania systemu oparta jest o wyz­naczony, optymalny z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego, punkt współpracy pompy ciepła z kotłem gazowym.

Wykorzystanie metody splotu w symulacjach pulsacji ciśnienia gazu w instalacjach sprężarek wyporowych

Zelek, Grzegorz
Article
2012
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia nieustalonych zjawisk przepływowych jakie zachodzą w instalacjach sprężarek wyporowych. Opisano historyczny rozwój metod ich modelowania, omówiono założenia najczęściej stosowanych podejść symulacyjnych, zaprezentowano również koncepcją metody wykorzystującą operację splotu. W metodzie tej fragment bądź całą analizowaną instalację traktuje się jak element typu czarna skrzynka. Jak pokazano zidentyfikowane właściwości takiego obiektu można z dobrym skutkiem wprowadzić poprzez operację splotu do czasoprzestrzennych symulacji zredukowanych.

Metodyka optycznej analizy wielkości cząstek ciała stałego

Wójtowicz, Ryszard, Szatko, Wiesław
Article
2012
W pracy przedstawiono możliwości pomiarowe urządzenia ANALYSETTE 22 MicroTec plus firmy FRITSCH GmbH Milling and Sizing. Omówiono metody przygotowania próbki materiału oraz metodykę prowadzenia pomiarów wielkości cząstek ciała stałego metodą optyczną. Przedstawiono proste metody zapewnienia prawidłowego zdyspergowania cząstek i podstawowe zasady umożliwiające weryfikację uzyskanych wyników.

Symulacje komputerowe CFD przepływu gazu w cyklonie promieniowym

Wójtowicz, Ryszard
Article
2012
W pracy zaprezentowano wyniki komputerowego modelowania CFD przepływu gazu w od­pylaczu odśrodkowym z wlotem stycznym (cyklonie promieniowym). Przedstawiono kolejne etapy prowadzenia symulacji tj. tworzenie geometrii modelu, dobór i generowanie siatki numerycznej oraz ustalanie warunków jednoznaczności. Opisano także sposób prowadzenia obliczeń i monitorowania ich rozwiązania. Wyniki opracowano w postaci wektorowych i kon­turowych map rozkładu podstawowych parametrów przepływu (prędkości, ciśnień etc.), ilustrujących ruch gazu w wybranych płaszczyznach przekroju odpylacza.

Numeryczna identyfikacja przepływu cieczy w mieszalniku z przegrodami o niepełnej długości

Wójtowicz, Ryszard
Article
2012
W pracy przedstawiono wyniki symulacji CFD ruchu cieczy w mieszalniku mechanicznym z przegrodami o niepełnej długości. Na podstawie modelowania numerycznego wyznaczono wartości i rozkładu hydrodynamicznych parametrów przepływu (prędkości, parametrów burzliwości) w strumieniu cieczy generowanym przez mieszadło. Dla badanych konfiguracji przegród w mieszalniku oszacowano zmiany mocy mieszania i kryterialną liczbę Newtona.

Èffektivnost’ paketnoj vihrevoj nasadki po sravnieniû s drugimi nasadkami

Vorošin, Andrej, Krawczyk, Janusz, Cagin, Oleg, Šarnin, Valentin, Bliničev, Valer'ân
Article
2012
The article provides a comparative analysis of the effectiveness of Belleville, and packed columns machines. It is shown that developed in conjunction with ISUCT Krakow Polytechnic batch swirl nozzle (PVN) is significantly different from the best foreign attachments, significantly lower hydraulic resistance, high density range from a minimum of irrigation to 120 m3/ m2 h and high efficiency of mass transfer.

Wpływ metody wytwarzania emulsji kosmetycznych na rozmiar kropel fazy rozproszonej

Wąs, Małgorzata, Fryźlewicz-Kozak, Beata
Article
2012
Celem pracy była ocena jakości emulsji kosmetycznych wytworzonych dwoma metodami tj. emulgowanie przy użyciu homogenizatora, oraz metodę kombinowaną polegającą na połączeniu emulgowania mechanicznego z energią ultradźwięków. Tak otrzymane emulsje poddano badaniom stabilnościowym, które polegały na wizualnej i mikroskopowej obserwacji zachodzących zmian w wielkości ich kropel fazy rozproszonej. Rozkłady doświadczalne zweryfikowano rozkładem normalnym, logarytmiczno-normalnym oraz Weibulla. Przeprowadzono test zgodności Chi-kwadrat w celu zbadania zgodności rozkładów doświadczalnych z empirycznymi.

Modelling of the velocity profiles in the outlet stream from a Rushton turbine

Talaga, Jan, Fořt, Ivan
Article
2012
This paper reports on the investigations of the mean velocity profiles of the radial and tangential components in the impeller discharge stream of a Rushton turbine in a pilot plant mixing vessel. The velocity of the liquid was determined on the basis of instantaneous velocity measurements made using a two-component Laser Doppler Anemometer (LDA). The influence of the radial distance and the blade height on the velocity profiles was processed in the form of correlation equations. The experimental results and the statistical correlations were also compared with a phenomenological model describing the velocity profiles of the radial component of the mean velocity in the impeller discharge stream.

Charakterystyki reologiczne układów farmaceutycznych wytwarzanych za pomocą różnych procedur miksera recepturowego

Tal-Figiel, Barbara, Kwiecień, Magdalena, Figiel, Wiesław
Article
2012
W pracy przeprowadzono badania reologiczne maści farmaceutycznych wykonanych za pomocą miksera recepturowego. Wykazano silny wpływ procedur na jednorodność produktu, oraz przydatność pomiarów reologicznych do oceny jakości preparatów farmaceutycznych.

Wytwarzanie stabilnych emulsji typu O/W o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym za pomocą mieszania mechanicznego

Tal-Figiel, Barbara, Kulawik-Pióro, Agnieszka, Góralczyk, Tomasz
Article
2012
Celem pracy było wytworzenie stabilnych emulsji pierwotnych typu O/W techniką mieszania mechanicznego. Fazę wodną emulsji stanowiły wodne roztwory hydrokoloidów. Emulsje pierwotne wytwarzano przy zastosowaniu różnych rodzajów mieszadeł (turbina Rusthona, mieszadło śmigłowe) przy częstościach obrotów w zakresie 3,33 + 33,3 s-1. W ramach pracy określono przydatność techniki mieszania mechanicznego do wytwarzania emulsji pierwotnych o potencjalnym znaczeniu farmaceutycznym oraz najkorzystniejsze parametry procesu ich wytwarzania.