Czasopismo Techniczne z.  17. Architektura z. 6-A

Czasopismo Techniczne z. 17. Architektura z. 6-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (39)


Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego północnej części Beskidów Wschodnich (Ukraina)

Quirini-Popławski, Łukasz
Article
2011
Walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowią główny element kształtujący atrakcyjność turystyczną Beskidów Wschodnich. Tradycje turystyki tego regionu sięgają pierwszej połowy XIX wieku. W ostatnim dziesięcioleciu funkcja turystyczna rozwija się wyjątkowo dynamicznie, szczególnie w uznanych już obszarach recepcji ruchu turystycznego – Truskawcu i dolinie Prutu. W artykule dokonano identyfikacji szeregu konfliktów w relacji człowiek-środowisko: pomiędzy intensywnym rozwojem i funkcjonowaniem osadnictwa turystycznego a stanem środowiska przyrodniczego (A), intensywnym ruchem samochodowym a stanem środowiska (B), intensywnym użytkowaniem terenów rekreacyjnych a stanem środowiska związany jest z silną presją turystyczną na obszary koncentracji turystyki masowej (C), funkcjonowaniem szerokorozumianej infrastruktury narciarskiej a stanem środowiska przyrodniczego związany z zmianą dotychczasowego użytkowania ziemi (D), zagospodarowaniem turystycznym a jakością krajobrazu (E).

Zagrożenie funkcji turystycznej środowiska przyrodniczego na przykładzie Szczyrku

Łysień, Mariusz
Article
2011
Szczyrk jest obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Rozwijająca się funkcja turystyki powoduje nowe problemy. Utrudnienia komunikacyjne oraz zwiększone zużycie surowców, w tym paliw stałych, prowadzą do obniżenia tych wartości. Także przestrzenie publiczne wymagają nowych przekształceń dla zapewnienia wyższego standardu i funkcjonalności. Dodatkowym problemem jest kwestia stopnia intensywności zabudowy – duża intensywność skutkuje ograniczeniem przestrzeni zielonych. Właściwa ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powinno być podstawą dalszej koegzystencji i rozwoju miasta.

Lokalizacja obwodnicy Olsztyna a obszary objęte ochroną

Gwiaździńska-Goraj, Marta, Kurowska, Krystyna
Article
2011
Artykuł jest próbą pokazania, w jaki sposób ochrona przyrody determinuje zagospodarowanie przestrzeni. Zostanie on przedstawiony na przykładzie wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego, jakim jest obwodnica miasta Olsztyn. Analizie poddane zostały różne warianty planowanej obwodnicy położonej na południe od granicy miasta w gminie Stawiguda. Są to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, co spowodowało liczne dyskusje planistów, ekologów i społeczności lokalnej nad przebiegiem najkorzystniejszego wariantu obwodnicy.

Problem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nysy

Szuba, Bogusław
Article
2011
W artykule podjęto problem zabezpieczenia miasta Nysy przed skutkami powodzi. Nysa była miastem poszkodowanym w czasie powodzi w 1997 roku. W historii miasta powódź powtarzała się wielokrotnie. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy z 2009 roku przewiduje rezerwę terenu dla kanału obiegowego. Powstaje nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kanału ulgi. Jednak przebieg kanału znacznie ogranicza rozwój miasta, stwarza problemy wywłaszczeń, prowadzi do konieczności budowy nowych mostów, dezorganizuje przestrzeń. W artykule przedstawiono alternatywę dla kanału ulgi w postaci podziemnego tunelu. Koncepcja pozwala uniknąć ww. uciążliwości oraz zachować harmonijny rozwój przestrzenny miasta.

Małe miasta w obszarach zagrożeń – studium przypadku

Wójtowicz, Agnieszka
Article
2011
Male miasta to ośrodki mogące pełnić istotną rolę w sieci osadniczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Ich znaczenie ściśle powiązane jest z zachowanymi wartościami małych miast, zarówno tymi kulturowymi, jak i przyrodniczymi czy krajobrazowymi. Efekty zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi, oraz sposoby przeciwdziałania powyższym, wpływają bezpośrednio na przekształcenia małych miast. Jednocześnie miasteczka o walorach najwyższych – ze względu na swą atrakcyjność – są obszarami szczególnie mocno narażonymi na presję inwestycyjną. W niniejszym artykule porównano miasta o znaczących wartościach oraz przedstawiono, jaki wpływ na ich rozwój mają zarówno degradacje związane ze zjawiskami meteorologicznymi, jak i z intensywną działalnością człowieka.

Porównanie rezultatów programów i projektów rewitalizacji w Małopolsce, w kontekście projektów europejskich i światowych

Hrabiec, Andrzej
Article
2011
Autor prezentuje rezultaty rewitalizacji miasta Zator, zestawiając je z kilkoma wybranymi projektami rewitalizacji, aby zwrócić uwagę na zachodzącą zmianę podejścia do projektowania przestrzeni publicznych w kontekście zmian klimatycznych. Zmiany te dotyczą głównie sposobu projektowania podłoża i jego chłonności wody oraz technicznych zabezpieczeń przed powodzią.

Wykorzystanie zasobów naturalnych a planowanie przestrzenne w gminie na przykładzie Łagowa (woj. świętokrzyskie)

Kowalczyk, Małgorzata, Szrek, Piotr
Article
2011
Planowanie przestrzenne pełni zasadniczą rolę w sterowaniu rozwojem jednostek terytorialnych, który zgodnie z obowiązującym prawem powinien uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, a przez to oszczędnie i efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne. Gmina Łagów położona jest w województwie świętokrzyskim, w centrum Gór Świętokrzyskich. Na jej obszarze doszło do niezorganizowanego zderzenia się różnych koncepcji kierunków rozwoju, przy jednoczesnym braku przyjętych mechanizmów prawnych takich jak studium uwarunkowań, wyznaczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z udokumentowaniem na terenie gminy Łagów złóż dolomitów, przy wykorzystaniu poważnych luk w planowaniu przestrzennym, w ciągu ostatniej dekady nastąpiła intensyfikacja ich eksploatacji metodą odkrywkową. W sposób zasadniczy zmieniło to krajobraz oraz doprowadziło do negatywnych zmian środowiskowych w stosunku do pierwotnych walorów tego terenu jako centrum geoedukacji. Jest to przykład negatywnego oddziaływania braku uregulowań prawnych na stan środowiska, mający przełożenie na zmianę charakteru obszaru z turystycznego na przemysłowy.

Planowanie terenów zieleni w obszarach zagrożeń w aspekcie zmienności aparatu fotosyntetyzującego i metali ciężkich

Łaska, Grażyna, Jaros, Monika
Article
2011
Celem badań jest ocena zmienności aparatu fotosyntetyzującego i zawartości metali ciężkich w zależności od zróżnicowania florystycznego i struktury pasów zieleni przy głównych ciągach komunikacyjnych o różnej intensywności transportu kołowego. Badania wykazały, że w planowaniu terenów zieleni przy ciągach komunikacyjnych główny ich składnik powinny stanowić gatunki drzew liściastych, które pełnią istotną rolę bariery biologicznej przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Nie bez znaczenia jest też odpowiednia struktura pionowa pasów zieleni ze względu na sezonową zmienność pór roku i zagęszczenie osobników na jednostkę powierzchni.

Zmiany dostępności przestrzennej komunikacji tramwajowej na obszarach uprzemysłowionych w warunkach rozwoju motoryzacji

Rechłowicz, Marcin
Article
2011
Pomimo likwidacji wielu zakładów przemysłowych w regionie katowickim i Donbasie wciąż utrzymuje się podwyższony poziom zanieczyszczeń powietrza. W ostatnich latach wzrasta emisja przez źródła ruchome, co jest konsekwencją znacznego rozwoju motoryzacji oraz regresu systemów komunikacji tramwajowej, w przekształceniach których coraz mniejszą rolę odgrywają dokumenty planistyczne, a coraz większą rachunek ekonomiczny.

Kształtowanie miejskiego środowiska urbanistycznego na przykładzie rozwoju fabryki Volkswagen Poznań. Uwagi nad zagadnieniami planistycznymi

Nadolny, Adam
Article
2011
W niniejszym artykule przybliżono procesy oraz skutki zagrożeń tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przeznaczonego pod rozwój fabryki Volkswagen Poznań. Tereny fabryki położone przy trasie wylotowej na Warszawę stały się kilka lat temu tematem dyskusji nad zagadnieniem egzystencji zakładu przemysłowego w strukturze przestrzennej współczesnego miasta.