Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 1-A

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 1-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (23)


Dworzec towarowy w Krakowie jako obszar strategicznej interwencji

Zaborska-Jagiełło, Agnieszka
Article
2011
W artykule podjęto próbę identyfikacji Dworca Towarowego w Krakowie jako obszaru wymagającego strategicznej interwencji. Przedstawiono charakterystykę Dworca Towarowego oraz przeprowadzono analizę SWOT w celu oceny potencjału i barier w rozwoju analizowanego terenu. Zaprezentowano również koncepcję projektu rewitalizacji terenów Dworca Towarowego w Krakowie oraz oczekiwane oddziaływania i efekty po wdrożeniu procesu rewitalizacji.

Specjalne strefy ekonomiczne w obszarach strategicznej interwencji

Błachut, Jakub
Article
2011
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce rozpoczął się proces tworzenia specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Motorem tych zdarzeń były przemiany społeczno-polityczne w kraju. Od 1994 roku, kiedy w życie weszła ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych na terytorium Polski, analizowane są skutki i sposób oddziaływania na otoczenie specjalnych stref ekonomicznych. Wiele publikacji podkreśla pozytywny wpływ na gminy, gdzie zostały rozlokowane lokalizacje stref. O ile obszary SSE są położone poza centralnymi układami miejskimi, o tyle mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przestrzeni śródmiejskich. To dzięki funduszom płynącym ze specjalnych stref ekonomicznych do zasobów miejskich są modernizowane przestrzenie publiczne i infrastruktura.

Potencjały i bariery rozwojowe ośrodków podregionu krakowskiego – przykład Bochni jako obszaru strategicznej interwencji

Langer, Piotr
Article
2011
Wśród wszystkich obszarów zakwalifikowanych jako problemowe na szczególną uwagę zasługują podregiony i ośrodki miejskie leżące w strefach bezpośredniego oddziaływania dużych miast (metropolii) o znaczącym w skali kraju potencjale gospodarczym i społecznym – tzw. lokomotyw wzrostu. Zgodnie z przyjętą metodą identyfikacji i delimitacji obszarów problemowych (obszarów strategicznej interwencji) osobną grupę tych obszarów stanowią zaplecza metropolii oraz silne ośrodki ponadlokalne. Do tej grupy zaliczana jest między innymi Bochnia – miasto powiatowe średniej wielkości, położone we wschodniej części Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bielskiego Parku Techniki Lotniczej w Kaniowie jako przykład obszaru strategicznej interwencji w województwie śląskim

Podhalański, Bogusław, Arvay-Podhalańska, Ewa
Article
2011
Pokopalniane wysypisko kamienia zostało objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który koncentrował się na przygotowaniu do wzniesienia w tym miejscu Bielskiego Parku Techniki Lotniczej. Była to właściwa odpowiedź na potrzeby ekonomicznego rozwoju tej części regionu śląska. Celem planu było wzmocnienie relatywnie słabej infrastruktury lotniczej w regionie w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie lotnictwem, a także budowa lotniska dla helikopterów ratownictwa drogowego. Budowa Parku Techniki Lotniczej stworzyła możliwość rozwoju produkcji lotniczej, sprzedaży i usług z zakresu serwisowania i napraw oraz innych aktywności okołolotniczych. Dobra lokalizacja niedaleko dróg S-1 i autostrady A-4, mniejsza niż 100 km odległość od głównych miast Śląska są głównymi atutami lokalizowania w Parku tego typu działalności.

Niekontrolowane procesy osadnicze i ich wpływ na planowanie przestrzenne w terenach ochrony krajobrazowej

Mełges, Hubert, Mełges, Małgorzata
Article
2011
Planowanie przestrzenne z racji swojej wyjątkowej, a tym samym strategicznej funkcji ścisłego zespolenia z architekturą, stanowi podstawowe ogniwo gospodarki narodowej każdego kraju. Uwzględniając nowoczesne metody ochrony środowiska przyrodniczego, można stwierdzić, że planowanie przestrzenne odgrywa służebną rolę w życiu społeczeństw. Zauważa się, że tam gdzie występują żywiołowe procesy cywilizacyjne, tam przeważnie pojawiają się zjawiska zachwiania równowagi w funkcjonowaniu interdyscyplinarnych mechanizmów gospodarki narodowej. W celu uchwycenia żywiołowych procesów należy przywiązywać szczególną wagę do opracowywania dobrych planów zagospodarowywania przestrzennego i konsekwentnego realizowania ich w zastanej rzeczywistości, uwzględniając również potrzeby działań korekcyjnych, będących wynikiem szybko zachodzących zmian w dobie współczesności.

Tereny rekreacji jako obszar interwencji w strefie podmiejskiej

Bajwoluk, Tomasz
Article
2011
Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach potencjalnych obszarów interwencji zlokalizowanych w strefie podmiejskiej Krakowa. Wybrane tereny, obecnie wykorzystywane są dla rekreacji wodnej-sezonowej, charakteryzują się dogodnym położeniem z punktu widzenia zasięgu oddziaływania i posiadają potencjał dla ich dalszej aktywizacji. Dawniej stanowiły miejsca eksploatacji kruszyw, co w znaczny sposób wpłynęło na ich dzisiejszą formę przestrzenną i częściową degradację otoczenia. Stanowią one główne obszary rekreacji wodnej w wschodniej i zachodniej części strefy podmiejskiej Krakowa. Od wielu lat pozostają w formie tymczasowego i prowizorycznego zainwestowania bez czytelnej wizji zagospodarowania. Rola tych obszarów nie ogranicza się jedynie do skali lokalnej, ale ze względu na położenie w strefie podmiejskiej i zasięg oddziaływania ma także znaczenie w skali metropolitalnej. Z uwagi na brak terenów o podobnym charakterze, wielkości i specyfice w najbliższym sąsiedztwie tereny te mogą stać się w przyszłości znaczącym elementem sieci zielonych przestrzeni dla miasta i strefy podmiejskiej.

Miejskie centra metropolii jako obszary strategicznej interwencji – przykład krakowski

Ogrodnik, Daniel
Article
2011
Miejskie centra należy uznać za przedmiot strategicznej interwencji państwa, uważając je za elementy wzmacniające konkurencyjność obszarów metropolitalnych – taką tezę przyjęto w niniejszym artykule. Przedstawiono wstępną ocenę potencjału i barier w rozwoju przykładów wybranych spośród zarysowanego systemu centrów miejskich Krakowa i jego strefy podmiejskiej. W podsumowaniu ujęto propozycję potrzebnych do zintegrowanego rozwoju koncentracji centrotwórczych działań, które powinny stanowić pola wpływu samorządów i państwa w zakresie inicjatywy, regulacji i finansowania.

Obszary strategiczne interwencji w miejscach rewitalizowanych miast metropolii krakowskiej

Hrabiec, Andrzej
Article
2011
Autor w artykule przedstawia proces powstawania programów rewitalizacji w ramach MPRO Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnętrzna regionalna, Działanie 6.1. Rozwój miast w zdegradowanych przestrzeniach publicznych metropolii krakowskiej. W drugiej części artykułu autor dokonuje analizy projektów rewitalizacji powstałych w tych miastach.

Zielona struktura krakowskiego obszaru metropolitalnego jako element strategicznej interwencji

Gołąb-Korzeniowska, Monika
Article
2011
Zielona struktura Krakowskiego Obszaru Miejskiego, tworzona poprzez układ terenów zieleni o różnych sposobach użytkowania, ma podstawowe znaczenie dla jakościowych parametrów środowiska zamieszkiwania i pracy zarówno pod względem jego warunków zdrowotnych, jak i odnowy sił fizycznych i psychicznych mieszkańców. Głównymi elementami jej tworzenia są: zespoły urządzonej zieleni miejskiej, doliny rzeczne, tereny leśne i rolne (w tym objęte ochroną przyrody i ochroną gleb). W większości stanowią je tereny o wysokich walorach krajobrazowych. Utrzymywanie i wzbogacanie funkcjonalne powinny zapewniać dokumenty planistyczne tworzone na różnych poziomach (lokalnym i regionalnym). W obecnej chwili brakuje przygotowanego planu dla kształtowania terenów zieleni obszaru metropolitalnego. Brakuje również skutecznych narzędzi jego realizacji ustawowych i finansowych. Autorka wskazuje na przykładzie KOM-u zakres potencjalnych działań interwencyjnych w obszarach będących podstawą do kreowania jego zielonej struktury, które ze względu na brak wystarczająco skutecznych instrumentów prawnych i ekonomicznych będących w posiadaniu gmin wymagają wsparcia zewnętrznego w celu ich zachowania.

Kryteria wyznaczania obszarów strategicznej interwencji w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Przykład Małopolski

Stępień, Anna
Article
2011
Autorka na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego oraz raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego analizuje obecną sytuację przestrzenną oraz porównuje dwa podejścia do zagadnień planowania przestrzennego dotyczących obszarów problemowych pod względem kryteriów ich delimitacji na przykładzie Małopolski. Porównując powyższe dokumenty, zwraca uwagę również na wielopłaszczyznowy sposób zapisu struktury przestrzennej. Zapis ten obrazuje przestrzeń powiązań w obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym oraz przyrodniczym, co może umożliwić precyzyjniejszy dobór działań niwelujących zdiagnozowane problemy. Wykazuje również konieczność stworzenia dodatkowych wskaźników diagnozujących problemy przestrzenne.