Czasopismo Techniczne z. 4. Mechanika z. 2-M

Czasopismo Techniczne z. 4. Mechanika z. 2-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Badania hałasu i drgań w tramwajach

Zając, Grzegorz
Article
2011
Artykuł dotyczy problemu hałasu i drgań oddziałujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań oraz wybrane wyniki badań i analiz hałasu, a także drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka w pozycji siedzącej. W badaniach uwzględniono również poziom hałasu i drgań występujący na stanowisku motorniczych prowadzących pociągi tramwajowe. Pomiary wibroakustyczne wykonano na postoju oraz w czasie jazdy na wybranych odcinkach torów tramwajowych w czasie realizacji normalnych (rozkładowych) zadań przewozowych. Opisano także wyniki analizy akustycznej percepcji komunikatów głosowych w tramwajach typu NGT6.

Badania układów hamulcowych pojazdów szynowych w zakresie odporności na obciążenie cieplne

Trzmielowski, Sebastian, Urbańczyk, Paweł
Article
2011
W artykule opisano metodykę badań odporności na obciążenia cieplne układu hamulcowego wagonu towarowego, w tym również metodykę prowadzenia testu św. Gotarda w Alpach, między stacjami Airolo i Biasca. Obecnie protopyp każdego wagonu towarowego, przeznaczonego do użytku w Unii Europejskiej, musi być poddany badaniom odporności układu hamulcowego na obciążenie cieplne. W artykule zamieszczono opis badań odporności układu hamulcowego na obciążenia cieplne (testu św. Gotarda) prowadzonych przez Instytut Kolejnictwa oraz przykładowe wyniki badań.

Transport kolejowy a ochrona środowiska

Tomaszewski, Franciszek, Wojciechowska, Estera
Article
2011
W artykule przedstawiono wpływ transportu kolejowego na środowisko oraz elementy ochrony środowiska związane z transportem kolejowym.

Ocena klimatu akustycznego tramwaju na postoju i podczas jazdy

Tomaszewski, Franciszek, Orczyk, Małgorzata, Szymański, Grzegorz, Czechyra, Bartosz
Article
2011
W artykule przedstawione zostaną wybrane wyniki przestrzennego pomiaru dźwięku wewnątrz tramwaju typu Moderus Alfa na postoju oraz podczas jazdy. Przeprowadzone badania podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy badań dotyczył oceny klimatu akustycznego na postoju tramwaju i związany był z oceną narażenia na hałas pasażerów podczas fazy otwierania i zamykania drzwi. Drugi etap badań związany był z oceną hałasu podczas jazdy. Pomiary zrealizowano dla miejsc siedzących i stojących przy uwzględnieniu otwartych i zamkniętych okien.

Badania stanowiskowe zjawisk termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe – klocek hamulcowy

Sitarz, Marek, Řezníček, Rudolf, Mańka, Adam, Hełka, Andrzej
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki kolejnego etapu prac Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej dotyczących badania, modelowania i weryfikacji zjawisk termicznych i mechanicznych układu koło kolejowe – klocek hamulcowy (KKH) zachodzących w czasie hamowania pociągu. W publikacji zawarto rozkłady temperatur układu KKH uzyskane w trakcie badań wykonanych wg karty 541-4 UIC na stanowisku bezwładnościowym przy wykorzystaniu dodatkowej aparatury pomiarowej.

Zastosowanie wybranych charakterystyk widmowych sygnału drganiowego do diagnozowania kolejowego hamulca tarczowego

Sawczuk, Wojciech, Szymański, Grzegorz
Article
2011
W pojazdach szynowych ze względu na coraz to większe prędkości jazdy prowadzi się prace nad udoskonalaniem układów hamulcowych, tak aby zatrzymanie pojazdu odbyło się na możliwie najkrótszej drodze hamowania. Większe wymagania stawiane układom hamulcowym wymusza nie tylko okresowe kontrolowanie stanu pary ciernej, ale również stałego monitorowania zużycia elementów układu hamulcowego. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości diagnozowania pary ciernej hamulca tarczowego, wykorzystując wybrane charakterystyki widmowe sygnału drganiowe generowanego przez obsadę hamulcową z okładzinami ciernymi.

Układy napędowe lekkich pojazdów szynowych z wykorzystaniem urządzeń hydrostatycznych

Marciniak, Zygmunt
Article
2011
Artykuł jest poświęcony układom napędowym stosowanym w trakcyjnych pojazdach szynowych. Zaprezentowano w nim wykorzystywane obecnie układy napędowe hydrostatyczne zastosowane w wózkach motorowych, pojazdach specjalnych oraz pojazdach szynowo-drogowych. Przedstawiono ponadto koncepcje (propozycje) hydrostatycznego układu napędowego możliwego do zastosowania w krajowych lekkich pojazdach szynowych, przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego.

Szacowanie stopnia strat ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym

Kwaśnikowski, Jerzy, Gill, Adrian, Gramza, Grzegorz
Article
2011
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania miary stopnia strat ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym. Przyjęto, że jednym z rodzajów tych zdarzeń są zakłócenia. Opisano zakłócenia ruchu kolejowego i przyczyny ich powstawania. Przedstawiono model szczegółowy szacowania miary stopnia strat spowodowanych zakłóceniami oraz zdefiniowano kryteria, według których dokonuje się oceny strat w przyjętym modelu.

Aspekty doboru głównych parametrów technicznych lokomotyw przeznaczonych do krajowego ruchu towarowego

Kałuża, Eugeniusz
Article
2011
W artykule przestawiono czynniki ograniczające dobór głównych parametrów technicznych lokomotyw: przeznaczonych do prowadzenia składów wagonów towarowych o masie mieszczącej się w przedziale od 3000 t do 4000 t; dedykowanych do pracy na szlakach towarowych PKP PLK, których znacząca długość cechuje zły stan techniczny wymuszający ograniczenie nacisku na osie; napędzanych silnikami zasilanymi poprzez przekształtniki z sieci trakcyjnej 3 kV DC. Obecnie istnieje tendencja wprowadzania do pracy w ciężkim ruchu towarowym lokomotyw o układzie osi BoBo, często o mocy powyżej 5000 kW. Rozwijanie wysokich sił pociągowych wymusza konieczność pracy układu napędowego przy wykorzystaniu współczynnika przyczepności powyżej 0,4. Skutkuje to wzrostem prawdopodobieństwa wpadania lokomotywy w poślizgi, przyspieszonym zużyciem powierzchni tocznej kół i narażaniem zestawów kołowych na uszkodzenia, mimo posiadania systemów antypoślizgowych. Powyższe powinno skłaniać do stosowania w ciężkim ruchu towarowym lokomotyw o większej masie, a więc o układzie CoCo. Istotnym czynnikiem ograniczającym wykorzystanie mocy znamionowej współczesnych lokomotyw jest niedoinwestowanie systemu zasilania większości szlaków towarowych PKP PLK.

Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej

Kadziński, Adam, Gill, Adrian, Pruciak, Konrad
Article
2011
Obszarem analiz w niniejszym artykule jest odcinek sieci tramwajowej Poznania, mieszczący się między aleją Marcinkowskiego a ulicą Kórnicką. Na tle schematu ideowego identyfikacji zagrożeń zaprezentowano procedury: generowania pytań kontrolnych, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Są to jedne ze szczegółowych procedur analizy ryzyka w modelu TRANS-RISK. Wykazano ważność tych procedur w zarządzaniu ryzykiem zagrożeń na przykładzie komunikacji tramwajowej.