Czasopismo Techniczne z. 6. Środowisko z. 2-Ś

Czasopismo Techniczne z. 6. Środowisko z. 2-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (20)


Microtox jako narzędzie do oceny toksyczności osadów dennych

Wilk, Paweł, Szalińska, Ewa
Article
2011
Artykuł przedstawia wyniki oceny toksyczności osadów dennych rzeki Detroit przeprowadzonej z wykorzystaniem biotestu Microtox. Artykuł podejmuje też próbę odpowiedzi na pytanie, czy opisywany biotest jest miarodajnym narzędziem do oceny tej toksyczności przy dużej liczbie współwystępujących w osadach zanieczyszczeń. Wyniki przeprowadzonych badań nad stopniem zanieczyszczenia pobranych osadów wykazały, że osady te są zanieczyszczone zarówno metalami (kadm, miedź, ołów, rtęć i nikiel), jak i zanieczyszczeniami organicznymi (PCB, benzo(a)antracen, fluaranten, piren, PAH). Dystrybucja stężeń tych zanieczyszczeń wykazała duża zmienność przestrzenną i silną zależność od lokalizacji źródeł zanieczyszczenia. Przeprowadzone testy Microtox nie potwierdziły natomiast toksyczności osadów wykazujących najwyższe stężenia zanieczyszczeń, jak również nie wykazały korelacji pomiędzy wynikami biotestu i badań laboratoryjnych.

Zanieczyszczenie świetlne w otoczeniu wybranych zbiorników retencyjnych Małopolski

Ściężor, Tomasz, Kubala, Marek
Article
2011
W literaturze dotyczącej zagadnienia zanieczyszczenia świetlnego pojawiały się doniesienia na temat wpływu sztucznej poświaty niebieskiej na eutrofizację zbiorników wodnych. W trakcie analiz danych pomiarowych, otrzymanych w ramach projektu badawczego nr 3361/ B/P01/2008/34, stwierdzono możliwość wystąpienia tego efektu w przypadku zbiornika Dobczyckiego, będącego głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Krakowa. W związku z powyższym podjęto w celach porównawczych program sporządzenia map zanieczyszczenia świetlnego okolic dwóch zbiorników wodnych – właśnie zbiornika Dobczyckiego oraz zbiornika Żywieckiego w ramach badań własnych prowadzonych na Wydziale Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Analiza termiczna w badaniach materiałów biologicznych

Szechyńska-Hebda, Magdalena, Hebda, Marek
Article
2011
Metody analizy termicznej (TG/DTA/DSC) zintegrowane ze spektometrią masową (MS) są użytecznym narzędziem dla badań fizycznych i chemicznych właściwości materiału, analizy procesu jego termicznej degradacji oraz kontroli gazowych produktów rozkładu. Metody TG/DTA/DSC/MS mogą być stosowane w optymalizacji procesów technologicznych materiałów pochodzenia biologicznego, np. procesu pyrolizy oraz do selekcji odmian roślin uprawnych odpornych na niekorzystne warunki środowiska.

Numeryczne modelowanie dwuwymiarowego pola przepływu na obszarach zalewowych

Siuta, Tomasz
Article
2011
W artykule przedstawiono i poddano analizie przykładowe wyniki symulacji numerycznej dwuwymiarowego pola ustalonego przepływu na terenach zalewowych podgórskiej rzeki Raby tuż poniżej zbiornika retencyjnego w Dobczycach. Obliczenia mają charakter poglądowy i mają na celu przedstawienie tych wyników z rozwiązania dwuwymiarowego, których nie można otrzymać za pomocą konwencjonalnych modeli jednowymiarowych, powszechnie stosowanych przy wyznaczaniu stref zalewu. Wyniki obliczeń wykorzystano do wyznaczania potencjalnych stref zalewu, będącego skutkiem przerwania lub przelania się wody przez koronę wału.

Modelowanie bifurkacji przepływu w kanale otwartym z przelewem bocznym

Siuta, Tomasz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej rozdziału przepływu na przelewie bocznym w warunkach ruchu ustalonego. W tym celu zastosowano model przepływu dwuwymiarowego, jak również podejście uproszczone oparte na jednowymiarowej analizie przepływu. Wyniki obliczeń świadczą o dobrej zgodności obu metod w odniesieniu do uzyskanych wartości natężenia wydatku przelewu, jednak lokalne różnice w układzie zwierciadła w sąsiedztwie przelewu osiągają znaczące wartości.

Ziębiarki absorpcyjne z systemem akumulacji zimna w postaci zawiesiny lodowej w klimatyzacji

Sikorska-Bączek, Renata
Article
2011
Alternatywnym rozwiązaniem, które powinno być częściej wykorzystywane w instalacjach klimatyzacyjnych przemysłowych, a także w klimatyzacji komfortu, są ziębiarki absorpcyjne amoniakalne. Ich zaletą jest możliwość uzyskiwania ujemnych temperatur odparowania, a przez to możliwość zastosowania akumulacji zimna w lodzie. Jednym ze sposobów jest wytwarzanie zawiesiny lodowej w cieczy. Zasadniczymi zaletami lodu zawiesinowego są: obojętność dla środowiska naturalnego oraz możliwość wykorzystania zawiesiny lodowej nie tylko jako nośnika ciepła, ale także jako medium akumulującego zimno.

Analiza obecności Cryptosporidium sp. w ściekach komunalnych metodą RFLP-PCR

Polus, Michał, Kocwa-Haluch, Renata
Article
2011
Opracowanie szybkiej, czułej i niezawodnej metody detekcji oocyst Cryptosporidium sp. jest koniecznością wynikającą z rozpowszechnienia tego pierwotniaka w środowisku i łatwości zakażenia nim, jak i z zaleceń dyrektywy UE 98/83/WE. Niniejszy artykuł stanowi próbę praktycznego zastosowania jednej z technik biologii molekularnej – analizy polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych w obrębie genu 18S rRNA małej podjednostki rybosomalnej – w detekcji oocyst Cryptosporidium w ściekach komunalnych. Na podstawie wstępnych wyników można ocenić, że metoda pozwala na wykrycie ok. 2–3 oocyst oraz identyfikację ich przynależności gatunkowej.

System GRASS – możliwości i zastosowania. Część 2

Nering, Konrad
Article
2011
System GRASS (Geographical Resources Analysis Support System) przeznaczony do zarządzania i przetwarzania informacji geograficznej, jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijanym darmowym projektem GIS (Geographic Information System). W niniejszym artykule przedstawiono praktyczne zastosowania oprogramowania GRASS w przygotowywaniu danych wejściowych do niektóry modeli hydrologicznych. Ponadto zaprezentowano źródła pozyskiwania danych geograficznych, na których operuje pakiet GRASS.

Automatyzacja wyznaczania przemieszczeń względnych w obrębie szczelin dylatacyjnych

Mirek, Grzegorz
Article
2011
W artykule zaprezentowano prototyp urządzenia umożliwiającego zdalny oraz ciągły pomiar przemieszczeń względnych zachodzących pomiędzy elementami obiektu budowlanego, oddzielonych od siebie szczeliną dylatacyjną. Przedstawiono zasadę jego działania, konstrukcję oraz wyniki wstępnych testów laboratoryjnych.

Analiza mikroskopowa osadu czynnego i jej rola w kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków

Kocwa-Haluch, Renata, Woźniakiewicz, Teresa
Article
2011
W artykule przedstawiono rolę mikroskopowej analizy osadu czynnego w ocenie procesu biologicznego oczyszczania ścieków i kontrolowaniu rozwoju bakterii nitkowatych.