Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Zagrożenie wypadkami drogowymi w zależności od pory doby

Zielinkiewicz, Arkadiusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych zagrożeń wypadkami drogowymi w nocy. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę ruchu nocnego oraz skalę zagrożenia z uwzględnieniem natężeń ruchu w poszczególnych godzinach doby. Porównano wskaźniki ciężkości wypadków w różnych warunkach oświetlenia, określono wpływ kolejnych miesięcy w roku na ryzyko wypadków drogowych oraz przedstawiono strukturę typów wypadków w nocy.

Dla kogo pasy autobusowe? Jak poprawić efektywność pasów autobusowych?

Zdanowicz, Marta
Article
2011
W artykule przedstawiono proces badawczy zrealizowany na terenie miasta Krakowa mający na celu doprowadzenie do rozwiązań poprawiających efektywność wykorzystania pasów autobusowych. Proces ten polegał na przeprowadzeniu ankiety wśród kierowców samochodów osobowych oraz jej analizie. Zadaniem ankiety było określenie powodów korzystania z pasów autobusowych przez nieuprawnionych kierowców oraz znalezienie sposobów zapobiegania tym zachowaniom. Ankieta ta pozwoliła na wytypowanie najskuteczniejszych metod służących do ograniczenia wykorzystywania pasów autobusowych niezgodnie z przepisami.

Geodezyjny monitoring deformacji powierzchni hiperboloidalnych chłodni kominowych

Zdanowicz, Krzysztof
Article
2011
Artykuł zawiera krótki przegląd stosowanych dotychczas geodezyjnych metod inwentaryzacji kształtu i pomiaru deformacji chłodni kominowych. Przedstawione zalety i wady poszczególnych metod rozpatrywane są w kontekście optymalizacji sposobu pomiaru. Wyniki przeglądu pozwoliły sformułować tezę będącą podstawą do podjęcia dalszych badań w tym kierunku.

Wyznaczanie masy budynku na potrzeby obliczeń obciążenia cieplnego według PN-EN 12831

Zastawna-Rumin, Anna
Article
2011
Artykuł porusza problem prawidłowego uwzględnienia pojemności cieplnej budynku w obliczeniach obciążenia cieplnego. Opisuje także sposoby wyznaczania masy budynku oraz wpływ błędnego jej wyznaczenia na wartość obciążenia cieplnego.

Train axes spacing influence on dynamical behaviour of a girder bridge

Wcisło, Michał
Article
2011
In the paper the influence of moving load spacing to dynamical behavior of an Euler-Bernoulli beam was analyzed. The critical speed problem for forces moving along an elastic beam was defined and introduced. The analysis was carried out for three different mechanical models of load.

Selected aspects of composite steel and concrete bridge superstructure design in accordance with PN-EN 1994-2

Wcisło, Balbina, Ryż, Karol
Article
2011
The paper presents the chosen issues dealing with the design of composite steel and concrete bridges in accordance with PN-EN 1994-2 and with reference to hitherto Polish standards and rules. Particularly problems of global analysis, classification of composite cross-sections and verification of Ultimate and Serviceability Limit States were considered.

Sterowalne materiały inteligentne w budownictwie

Ścisło, Łukasz
Article
2011
Dzięki rozwojowi techniki i materiałoznawstwa coraz więcej nowych materiałów znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, w tym także w budownictwie. Jedną z ciekawszych możliwości wartych bacznej uwagi może być pewna klasa materiałów, w bibliografii określana jako materiały inteligentne (smart materials, inteligent materials). Konstrukcje inteligentne znalazły szczególne zastosowanie tam, gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne tłumienie dźwięków i wibracji. Jednym z głównych zagadnień artykułu jest pokazanie kilku możliwych rozwiązań aplikacyjnych wykorzystujących materiały inteligentne w budownictwie. Przedstawiony zostanie przegląd literatury i zastosowań oraz pokazane zastaną przykładowe aplikacje autora. Szczególna uwaga zostanie skupiona na cieczy magneto-reologicznej (MR) oraz przetwornikach piezoelektrycznych (PZT) jako klasie materiałów mogących mieć szerokie zastosowanie we współczesnym budownictwie, zwłaszcza w budowie konstrukcji mostowych. Zaprezentowane zostanie także wykorzystanie tłumika MR w celu tłumienia drgań długich lin mostów podwieszanych oraz zastosowanie przetworników piezoelektrycznych wykorzystywanych do tłumienia drgań i dźwięków wytworzonych przez wibrującą strukturę płytowo-belkową, taką, jaka występuje w przypadku mostów kratownicowych.

Scalenia infrastrukturalne jako narzędzie naprawcze przestrzeni planistycznej przeciętej budowaną autostradą

Szafrańska, Beata
Article
2011
W artykule przedstawiono potrzebę przeprowadzenia scaleń i wymiany gruntów na terenach objętych procesem inwestycji liniowych, jakim jest budowa autostrady. Przedstawiono negatywny wpływ oddziaływania dróg na poziom życia ludności zamieszkującej wieś i rozwój rolniczej działalności gospodarczej oraz korzyści wynikające z przeprowadzenia scaleń, jako instrumentu porządkującego przestrzeń i zapobiegającego degradacji tych terenów. Na podstawie doświadczeń województwa małopolskiego przedstawiono obecnie prowadzone prace w zakresie scaleń związanych z budową autostrady A-4.

Konkurencyjność przewoźników w transporcie zbiorowym na terenie gminy Czernichów

Struska, Paulina
Article
2011
W artykule przedstawiono analizę transportu zbiorowego w gminie Czernichów pod kątem konkurencyjności przewoźników drogowych. Scharakteryzowano konkurencję na podstawie oferowanej podaży, popytu oraz punktualności w realizacji przewozów na terenie gminy. Przedstawiono cztery formy konkurencji: konkurencję cenową, jakościową, związaną z obsługą klienta oraz z łatwym dostępem informacji.

Analiza jakości przewozów w komunikacji autobusowej w gminie Skawina

Romanowicz, Anna
Article
2011
Funkcjonowanie transportu zbiorowego jest ważnym aspektem jakości życia w mieście. W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji i satysfakcji transportu autobusowego na terenie gminy Skawina. Pasażerów korzystających z usług przewozowych wykonywanych przez MPK Kraków oraz prywatnych przewoźników pytano o preferencję w zakresie 10 cech jakości oraz o ocenę tych cech. Przedstawiono również analizę ogólnego zadowolenia osób podróżujących komunikacją autobusową wykonywaną przez MPK Kraków na terenie gminy Skawina.