Czasopismo Techniczne z. 13. Elektrotechnika z. 1-E

Czasopismo Techniczne z. 13. Elektrotechnika z. 1-E

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (16)


Właściwości bezszczotkowej maszyny prądu stałego wzbudzanej magnesami trwałymi w zastosowaniu do napędu pojazdów

Jagiełło, Adam S.
Article
2011
W artykule przedstawiono model matematyczny bezszczotkowej maszyny wzbudzanej magnesami trwałymi. Jego konstrukcja korzysta z klasycznego modelu maszyny synchronicznej magnesami trwałymi i utworzonego modelu falownika za pomocą form serraphilowych. Na podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych można stwierdzić, że zachowanie maszyny w warunkach rozruchu i obciążenia momentem w zakresie wykładniczej i skokowej zmiany kąta wysterowania falownika prądu wyjściowego nie wykazuje istotnych różnic.

Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego

Jarzębowicz, Leszek, Judek, Sławomir, Karwowski, Krzysztof, Lipiński, Lech, Miszewski, Mirosław
Article
2011
Omówiono metodykę kompleksowej analizy symulacyjnej napędu elektrycznego zespołu trakcyjnego. Przedstawiono model opracowany w środowisku Matlab/Simulink odpowiadający układowi napędowemu elektrycznego zespołu trakcyjnego ED-74. Nowoczesny napęd tego pojazdu zawiera cztery silniki indukcyjne zasilane za pośrednictwem falowników napięcia. omówiono strukturę i funkcjonowanie modelu. zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.

Niedopasowany falowo pętlowy obwód transmisyjny

Barański, Sławomir
Article
2011
W artykule przedstawiono analizę działania niedopasowanego falowo, pętlowego obwodu transmisyjnego, stosowanego w systemach ATP typu SoP-2 dla metra. Ze względu na wymiary geometryczne pętli i częstotliwości wykorzystywanych w systemie sygnałów transmisyjnych obwody te są rozpatrywane jako układy o parametrach rozłożonych. Obliczono parametry jednostkowe obwodu transmisyjnego składającego się z kabla zasilającego i pętli transmisyjnej zwartej na końcu. Przedstawiono również sposób minimalizacji strat energetycznych we wzmacniaczach zasilających obwody transmisyjne poprzez dostrajanie układu kabel zasilający–pętla transmisyjna.

Analiza zmienności obciążeń trakcyjnych w ujęciu szeregów czasowych

Drapik, Sławomir, Kobielski, Andrzej, Prusak, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad zastosowaniem teorii szeregów czasowych w analizie procesu zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych. Przedstawiono wyniki pierwszego etapu badań, tzn. identyfikacji modeli rzeczywistych ciągów pomiarowych obciążeń. Wyestymowane modele i dalsze ich badania mogą stanowić podstawę bardziej skutecznego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi podstacji trakcyjnych.

Przekształtnik podwyższający napięcie 600 V na 3000 V dla dwusystemowego pojazdu trakcyjnego

Płatek, Tadeusz, Mysiński, Wojciech, Zając, Waldemar
Article
2011
W Europie rozwija się idea zbiorowego transportu zintegrowanego w aglomeracjach miejskich. Powstają dwusystemowe pojazdy tramwajowo-kolejowe, ale są one przystosowane do innych systemów zasilania niż stosowanych w Polsce. W ostatnim czasie takie przedsięwzięcia podejmowane są w aglomeracji krakowskiej, szczecińskiej oraz przez WKD w Warszawie. Aby można było zrealizować takie połączenie, wymagane jest zbudowanie nowoczesnego pojazdu dwusystemowego, który miałby możliwość jazdy zarówno w systemie trakcji kolejowej 3000 Vdc, jak i w systemie trakcji tramwajowej 600 Vdc. nowoczesne i niezawodne rozwiązanie układu zasilania pojazdu dwusystemowego powinno zapewnić dużą sprawność, małe wymiary i masę oraz niski koszt przekształtnika. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i wyniki badań laboratoryjnych przekształtnika opartego na konfiguracji wielofazowego układu podwyższającego napięcie (ang. multiphase boost converter, step-up converter) (600 Vdc na 2400 Vdc).

Wady konstrukcyjne transformatorów i towarzyszące im zjawiska fizyczne na przykładzie jednofazowego, wielouzwojeniowego transformatora trakcyjnego

Dudzik, Marek
Article
2011
W artykule zaprezentowano nietypowe zjawiska występujące podczas pracy laboratoryjnego, jednofazowego, wielouzwojeniowego transformatora trakcyjnego. Fenomeny te związane są z występowaniem wady konstrukcyjnej urządzenia, która najprawdopodobniej wynika z zastosowania magnetycznie przewodzących materiałów niektórych elementów konstrukcji wsporczej urządzenia. Jednocześnie nie wyklucza się wykorzystania niskiej jakości impregnatu zlokalizowanego pomiędzy pakietami blachy transformatorowej badanego obiektu. Przedstawiono zmodyfikowany zastępczy schemat transformatora, oparty na klasycznym modelu transformatora dwuuzwojeniowego. Schemat ten pozwala zidentyfikować elementy, dzięki którym praca opisywanego urządzenia może zostać zasymulowana.

Wpływ metody sterowania przekształtnikiem 4QS na widmo prądu

Lewandowski, Mirosław
Article
2011
W artykule przedstawiono zasadę przetwarzania energii w pojeździe elektrycznym zasilanym z sieci prądu przemiennego. Głównymi elementami obwodu są: transformator Tr , przekształtnik 4QS, filtr (L2C2), pojemność Cp, układ hamowania (ThRh), falownik napięcia (FN) i silnik asynchroniczny (AC). Przekształtnik 4QS wpływa poprawę współczynnika mocy i warunków pracy systemu zasilania pojazdu. opisano pracę dwu- i trójpoziomowego przekształtnika 4QS. Przeprowadzono analizę wpływu przekształtnika oraz jego sposobu sterowania na widmo prądu.

Symulacja uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej pod wpływem przejazdu wielu pantografów

Kaniewski, Marek
Article
2011
W artykule autor proponuje rozwiązanie problemu szacowania uniesienia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej pod konstrukcją wsporczą, pod wpływem przejazdu dwóch lub większej liczby odbieraków prądu. Zaproponowano dwojakie rozwiązanie problemu: obliczając siłę wymuszającą (Fstykowa) przemieszczenie stykowa układu drgającego pochodzącą od pierwszego i następnych pantografów, a następnie obliczając odpowiedź (uniesienie) układu drgającego; dokonując pomiaru uniesienia przewodu jezdnego przez jeden odbierak prądu, a następnie odpowiednio przesuwając w czasie to uniesienie tyle razy, ile jest pantografów o czas wynikający z odległości między nimi. Obliczeń dokonano drugą metodą. Jak wykazały obliczenia, współczynnik korelacji przebiegu będącego symulacją przez superpozycję dwóch przebiegów przesuniętych w czasie a przebiegiem zmierzonym, uniesienia przewodów jezdnych pod wpływem dwóch pantografów, wynosi 0,9.

Energetyczne aspekty modernizacji linii kolejowych

Burak-Romanowski, Radosław, Woźniak, Kazimierz
Article
2011
Przedstawiono podstawowe zasady trakcji elektrycznej w zakresie właściwości trakcyjnych, oporów ruchu pojazdów oraz zużycia trakcyjnej energii elektrycznej. W związku z intensywnymi pracami związanymi z modernizacjami w Polsce linii kolejowych przeprowadzono badania nad aspektami energetycznymi z tego wynikającymi. wytypowano do tego celu dwie trasy na obecnie eksploatowanych ciągach kolejowych, które przygotowywane są do przeprowadzenia modernizacji. W jednym przypadku prędkość miałaby być podniesiona do 160 km/h, zaś w drugim założono nawet opcję podniesienia prędkości do 300 km/h. Wykazano wpływ zwiększenia płynności jazdy pojazdów trakcyjnych na ilość zużywanej przez nie energii elektrycznej. Na bazie charakterystyk nowoczesnych jednostek trakcyjnych przeprowadzono analizę wielkości zużycia energii w zależności od prędkości poszczególnego rodzaju taboru oraz jego masy. W badaniach wykorzystano rzeczywiste profile linii kolejowych oraz dydaktyczne narzędzia informatyczne stosowane w Zakładzie Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej.

Zakłócenia w obwodach torowych od pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych

Czuchra, Wojciech, Jakubas, Wiesław, Zając, Waldemar
Article
2011
W artykule podjęto próbę oceny wpływu zmiennych pól magnetycznych wytwarzanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe nad obwodami torowymi wykorzystującymi toki szynowe i pracującymi z prądami sygnałowymi własnymi w zakresie od 20 do 40 kHz. Przykłady takich obwodów spotykane są w praktyce. Wyprowadzone zostały odpowiednie zależności i wykonano obliczenia dla zakresów częstotliwości podanych wyżej i indukcji magnetycznej od zera do 1 µT. Dodatkowo przeprowadzono pomiary indukcji magnetycznej pod lokomotywą dwusystemową i elektrycznym zespołem trakcyjnym. Wyniki uzyskane za pomocą analizatora widma potwierdzają możliwość niebezpiecznego wpływu takich pól na elektroniczne obwody torowe.