Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A, Krajobraz kulturowy Japonii

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A, Krajobraz kulturowy Japonii

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Uwagi o przyrodniczych aspektach atrakcyjności turystycznej Japonii. Konfrontacja stereotypu z doświadczeniami z podróży

Myga-Piątek, Urszula
Article
2010
Artykuł prezentuje walory przyrodnicze Japonii jako podstawę atrakcyjności turystycznej. Dla wielu osób pochodzących z zachodniego kręgu cywilizacyjnego Kraj Kwitnącej Wiśni jawi się przez pryzmat kilku wyrazistych symboli – stereotypów, z którymi utożsamiana jest Japonia. Większość z tych mentalnych ikon dotyczy kultury, architektury, a także cech społecznych i osobowościowych mieszkańców. Kojarzona z wielkimi miastami i przemysłem wysokich technologii Japonia, tylko w niewielkim stopniu jest popularyzowana przez wizerunek unikatowych walorów środowiska naturalnego. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest ukazanie osobliwości przyrodniczych wysp japońskich, w których należy dostrzegać ogromny potencjał turystyczny.

Specyfika i osobliwości krajobrazu Sapporo

Sykta, Izabela, Szarek, Renata
Article
2010
Specyfika i szczególne elementy krajobrazu miejskiego wyróżniają Sapporo na tle innych japońskich miast. W nin. artykule przedstawiono istotne uwarunkowania geograficzne, historyczne i krajobrazowe determinujące współczesny wizerunek Sapporo. Zaprezentowano najważniejsze elementy naturalne i kulturowe budujące przestrzeń miasta – wyróżniające się obiekty architektoniczne i tereny zieleni, a także wydarzenia i zjawiska, nadające krajobrazowi miasta oryginalną tożsamość.

A report on the influence of aging and depopulation to landscape in Japan

Seta, Fumihoko
Article
2010
Japan nowadays suffers from problems caused by long-term depopulation and especially aging. Though shrinking national economy, social welfare, pension, or future cost is regarded as the most serious problem in general at this time, the paper focuses on some “visible” problems derived from depopulation and aging, i.e. landscape and urban planning. In many towns and villages in rural regions, half of the residents are already older than 60 years old and have much difficulty to maintain daily life activities such as shopping, housekeeping, repairing their houses, etc. Especially those who are over 75 years old have often problems of their health and they need nursing, but few young people can be found in their region. These phenomena are now starting to be found also in suburban towns and cities of metropolitan areas. In some new towns in Osaka metropolitan areas, which mostly consisted of young families at the beginning, population aging is increased rapidly and results in many living problems. Among countermeasures related to landscape and urban planning are to enhance immigration of younger generation to rural areas, to utilize existing housing and infrastructure stock by developing and spreading renovation techniques or to guide population and development to the city center in order to reduce the cost for public service. It is obvious that cities may functionally and visually change due to population aging and a new perspective of landscape in the era of depopulation and its realization approaches are needed.

“Next Japan” in planning

Bach-Głowińska, Joanna
Article
2010
A key difficulty was to compare thriving, but small economy of Poland with the second world economy of Japan, as they may bear little (or no) relation to each other. It is important to notice, that the decades before 1990 were the most distinguishing in their assumption to economies of Japan and Poland. After Second World War Japan has experienced the decades of the strong continuous, economic growth, while Poland was experiencing years of economic decline due to the communist time. In 90ties both Japan, as post industrialized state and Poland, as post communist one required the urgent decentralization and deconcentration, although the decision background was extremely different in each state. The dominance of central government in both urban planning systems before 90ties, the undergone changes of decentralization with empowering civil society caused, that Japan and Poland could have been sharing common experience for the last twenty years in planning. This was a start to examine the relationship between local development policies and public participation in these two different cultural backgrounds. The comparative evaluation is build on the chosen aspects of European planning, as it is impossible to adequately distinguish between Polish and Japanese planning systems without European context, on which both system were based.

Fenomen Kanazawy

Konopacki, Jacek
Article
2010
Miasta Japonii w dzisiejszym kształcie są chaotyczną mieszaniną funkcji i form, wypełnioną po kres możliwości płynącymi ze wszech stron rzekami ludzi. Na ich obecny obraz znaczący wpływ miał szybki rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny w XIX i XX wieku. Prawa wolnego rynku, specyficzne ustawodawstwo w stosunku do właścicieli i lokatorów, nałożone na większe lub mniejsze pozostałości struktury tak zwanych miast zamkowych, w większości miast archipelagu wytworzyły wręcz niewyobrażalną mieszankę różnorodności. Równolegle z powszechnie występującą formą miast wielkich i bogatych, lecz chaotycznych i bez-, albo raczej wielostylowych, istnieją miasta o bardziej japońskim, stylowym, charakterze. Opisywana tu Kanazawa stanowi pod względem urbanistycznym, jak i kulturowym fenomen na skalę Japonii. Wyróżnia ją dobrze zachowana tkanka starego miasta oraz ponad pięciusetletnia tradycja promowania kreatywności i kultury lokalnej, która tworzy wyjątkową tożsamość tego miejsca. Obecna polityka władz Kanazawy współtworzona wraz z mieszkańcami w nurcie Creative Cities jest kontynuacją dobrych praktyk i narzędziem wprowadzania innowacyjnych rozwiązań mających na celu rozwój miasta jako przyjaznego dla społeczeństwa, opartego na tradycji i kulturze traktowanych jako czynniki miastotwórcze.

Modern or “unmodern”? Understanding the landscape disputes of Kyoto Tower and Kyoto Station

Baba, Yoshihiko
Article
2010
Since the Industrial Revolution, the cities made strong historical transformations and had to face the challenge of modernizing their structures and systems of historic preservation. That has happened in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries and the same is happening today in Japan. When the city is subject to rapid development and the reduction of the spatial policies and strategies are too weak, there are conflicts between development and maintenance requirements. Local Economy-profit tends to promote development. Kyoto is a city in which the development of strong pressure from the 60s Twentieth century was the catalyst for a number of conflicts, and the urban landscape became the subject of controversy and debate. The paper presents two case studies related to the construction of two buildings: Tower Kyoto Tower and Kyoto Station Building Station. Both of these cases to provoke a discussion about the new architecture in the context of the historic environment, as well as the problems of temporality, the architectural style and fashion. Kyoto Tower is no longer fashionable example of the architecture, and even Kyoto Station also gets its ordinary character and stops making the controversy.

Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycznym mieście japońskim. Domy kupieckie machiya w Kioto

Staniewska, Anna
Article
2010
Kioto to jedno z najstarszych historycznych miast Japonii – skarbnica zabytków architektury i sztuki japońskiej uhonorowane wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO aż 17 obiektów (świątyń i pałaców). Artykuł porusza problematykę przemian krajobrazowych, które zaszły w tym mieście w okresie po II wojnie światowej w związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym i przemysłowym w skali całej Japonii. Ofiarą tych gwałtownych zmian stał się krajobraz miejski, tradycyjna skala zabudowy i całe kwartały tradycyjnych domów kupieckich kyōmachiya. Skala niekorzystnych przemian sprawiła, że pod koniec lat 90. XX w. podjęto działania służące ratowaniu tego typu dziedzictwa i związanych z nim ginących zawodów. Istotną rolę w tym procesie odgrywają organizacje pozarządowe oraz ich współpraca z samorządem lokalnym i wolontariuszami. Artykuł opisuje tradycje budowy i konstrukcję kyōmachiya. Przedstawione zostają także programy i działania mające na celu zachowanie, odnowę i ratowanie tego niedawno docenionego dziedzictwa. Jako tło zostaje przedstawiony kontekst rosnącej dbałości o pejzaż Kioto jako miasta szczególnie atrakcyjnego dla turystów, ale także przyjaznego swoim mieszkańcom.

Liryczne piękno, tajemniczość i spokój – historyczne i współczesne ogrody japońskie

Zachariasz, Agata
Article
2010
Kulturę Wschodu kształtują religia i idee. One również miały wpływ na formowanie ogrodów. Japońskie ogrody swą odmiennością i tajemniczością intrygują przybysza z Zachodu. Shintoistyczny kult elementów natury – gór, skał, strumieni, rzek, drzew i zjawisk przyrody, które wyróżniają się mocą, pięknem i grozą oraz, co istotne, szczególną formą – znajdował odzwierciedlenie w ogrodach. Równie ważną rolę w kształtowaniu ogrodów Japonii odegrał buddyzm, wnosząc poprzez sztukę karesansui oszczędność środków wyrazu, prostotę i minimalizm oraz kontemplacyjny charakter. Istota ogrodu japońskiego to nie tylko kompozycja i estetyka, ale również i warstwa semantyczna. W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie historię japońskich ogrodów i ich główne elementy kompozycyjne. W pracy opisano także wybrane przykłady ogrodów reprezentujące różne epoki i rodzaje – przy rezydencjach i świątyniach oraz publiczne.

Krajobraz – architektura – ludzie. Japońsko-polskie studia porównawcze

Pawłowska, Krystyna
Article
2010
Artykuł jest próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego i jednocześnie wprowadzeniem do zbioru prac zawartych w tej książce. Autorka wykorzystała w nim doświadczenie zebrane podczas indywidualnego stypendium w Japonii** oraz dwukrotnego pobytu w tym kraju w charakterze koordynatora zespołu polskiego opracowującego polsko-japoński projekt badawczy. Swoistym kontrapunktem dla tych doświadczeń było towarzyszenie Japończykom podczas ich dwóch pobytów w Polsce. Krajobraz kulturowy Japonii oglądany bezpośrednio, a nie za pośrednictwem opisów, obrazów czy filmów, jest dla nas Polaków zaskakujący. Oczywiście zupełnie inny niż polski, ale także całkiem inny od naszych wyobrażeń o Japonii. W artykule tym skupiono się na zagadnieniach ogólnych, najdobitniej ukazujących tę fascynującą odmienność, jaką przyciąga nas do siebie ten daleki kraj – daleki w sensie geograficzny i nade wszystko daleki w sensie kulturowym.

Wprowadzenie

Article
2010