Czasopismo Techniczne z. 9. Mechanika z. 3-M

Czasopismo Techniczne z. 9. Mechanika z. 3-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)


Zastosowanie automatów komórkowych do numerycznej symulacji korozji betonu pod obciążeniem

Zaborski, Adam
Article
2010
Przedstawiony model korozji betonu uwzględnia synergistyczne oddziaływanie obciążenia i degradacji chemicznej. Wykazano efektywność zastosowania automatów komórkowych do symulacji sprzężonych przepływów dyfuzyjnych przy zmiennej przepuszczalności ośrodka.

Analiza trwałości zmęczeniowej rurociągu ze stali austenitycznej

Śnieżek, Lucjan, Hutsaylyuk, Volodymyr, Gliha, Vladimir, Vuherer, Tomaz, Stępień, Sławomir
Article
2010
Artykuł dotyczy badan zmian właściwości wytrzymałościowych statycznych i cyklicznych oraz struktury stali zastosowanych do konstrukcji rurociągu po wieloletniej jego eksploatacji. Zakres niniejszej pracy obejmuje także badania porównawcze trwałości zmęczeniowej elementów modelowych wyciętych z obiektów rzeczywistych oraz poznanie charakteru pękania elementów modelowych z karbem półeliptycznym odwzorowującym wad materiału rodzimego z uwzględnieniem spiętrzenia naprężeń w miejscu inicjacji pęknięcia. W toku przeprowadzonych badań opracowano probabilistyczny model propagacji pęknięć zmęczeniowych.

Zastosowanie metody MES do oceny prędkości zmęczeniowego pękania w próbkach krzyżowych

Rozumek, Dariusz, Lachowicz, Cyprian T.
Article
2010
Próbki wykonano ze stali 18G2A (S355J0) z koncentratorem naprężeń w postaci centralnego otworu o średnicy a0 = 3,0 mm. Dwuosiowe badania zmęczeniowe prowadzono przy obciążeniu z kontrolowaną siła o charakterze sinusoidalnym i współczynniku korelacji wzajemnej pomiędzy przebiegami sił równym –1. Rozwój pęknięć zmęczeniowych były mierzony na powierzchni próbek za pomocą mikroskopu optycznego. Do opisu wyników prędkości pęknięć zmęczeniowych zastosowano metodę analityczną i metodę numeryczną. W metodzie numerycznej obliczenia wykonywano przy użyciu metody elementów skończonych (MES) i metody elementów brzegowych (MEB). Uzyskano dobrą korelację pomiędzy zastosowanymi metodami.

Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w złożonych stanach obciążenia

Robak, Grzegorz
Article
2010
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz ich analizę dotyczącą wyznaczenia prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych w próbkach pryzmatycznych poddanych złożonym obciążeniom, tj. zginania ze skręcaniem. Próbki wykonane były ze stali konstrukcyjnej 10HNAP. Badania doświadczalne przeprowadzone zostały na maszynie zmęczeniowej MZGS 100. Wyniki badań doświadczalnych zostały aproksymowane za pomocą związków Paris’a z wprowadzonym ekwiwalentnym współczynnikiem intensywności naprężenia Δ Keq. Badania prowadzone były dla czterech kombinacji stosunków amplitud Mag/Mas = 3,59, 1,73, 1,00 oraz dla Mas = 0.

Wykorzystanie dystrybucji w opisie zniszczenia połączeń klejonych. Warunki poprawnego stosowania zasady de Saint-Venanta

Mikulski, Leszek, Kisiel, Adam
Article
2010
W artykule przedstawiono pewne problemy związane z interpretacją zasady de Saint-Venanta i wynikającą stąd konieczność poprawnego jej wykorzystywania w praktyce projektowej. Okazuje się, że we współczesnych zagadnieniach inżynierskich (wzmacnianie istniejących konstrukcji, np. belek mostowych przez doklejenie dodatkowej warstwy z materiałów kompozytowych) występują problemy, w których rozwiązaniu nie można pominąć wnikliwej analizy skutków wykorzystania zasady de Saint-Venanta. Zasady tej nie wolno stosować jako „załatwiającej problem” szczególnie w tych zagadnieniach, gdy nie jest łatwe otrzymanie właściwego rozwiązania ścisłego bądź numerycznego.


Analiza wpływu początkowego rozkładu parametru uszkodzenia na pracę ustrojów prętowych

Latus, Paweł, Nowak, Marcin
Article
2010
Artykuł ma charakter teoretyczno-obliczeniowy i stanowi próbę określenia trwałości ustrojów prętowych w zależności od pierwotnej niejednorodności elementów składowych modelu wynikającej z początkowych uszkodzeń materiału. Do określenia stopnia uszkodzenia materiału w artykule posłużono się zmienną stanu, zwaną parametrem uszkodzenia. Parametr ten zmienia swą wartość w czasie w wyniku pełzania przy stałym obciążeniu, od pewnej wartości początkowej do wartości granicznej równej 1. Wpływ początkowego rozkładu parametru uszkodzenia na pracę ustroju, w szczególności na czas do zniszczenia, tj. czas w momencie zamiany ustroju na geometrycznie zmienny w wyniku osiągnięcia krytycznej wartości parametru uszkodzenia w odpowiedniej liczbie prętów, stanowi najistotniejszy element prezentowanego artykułu.

Zastosowanie energetycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wytężania anizotropowych materiałów wykazujących efekt różnicy wytrzymałości

Kordzikowski, Piotr
Article
2010
Celem pracy jest zastosowanie energetycznego kryterium J. Rychlewskiego [1, 2], służącego do określenia sprężystych stanów granicznych, do oceny wytężenia w anizotropowych materiałach. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dla kartonu [3, 4, 5] oraz pianki syntetycznej [6]. Wspólną cechą wymienionych materiałów są różne własności wytrzymałościowe, tzw. efekt różnicy wytrzymałości (ang. Strength Differential Effect), a w konsekwencji asymetria zakresu sprężystego, w zależności od sposobu obciążenia wywołującego dany stan naprężenia w ciele. W pracy sformułowano energetyczne kryterium wytężenia dla anizotropowych materiałów wykazujących SDE. Specyfikację takiego warunku energetycznego przeprowadzono na podstawie analizy warunków wytężenia dla anizotropowych materiałów w połączeniu ze zmierzonymi charakterystykami sprężystymi i wytrzymałościowymi dla kartonu [3, 4, 5] oraz dla pianki syntaktycznej [6]. Przedstawiono również graficzną interpretację asymetrycznego warunku energetycznego w układzie osi własnych. Wykazano, że w każdej ćwiartce tego układu może być inna powierzchnia graniczna, odpowiadająca wytrzymałościowym własnościom materiału określonym na drodze doświadczenia w układzie osi głównych (w przestrzeni naprężeń głównych). Analiza daje podstawę do wyznaczenia tensora stanu granicznego dla anizotropowych materiałów.

Odporność na pękanie auksetycznych materiałów komórkowych o regularnej mikrostrukturze

Janus-Michalska, Małgorzata, Jasińska, Dorota
Article
2010
Artykuł ma charakter obliczeniowy i dotyczy wyznaczania stałej materiałowej KI charakteryzującej odporność na pękanie przy rozciąganiu określanej dla wybranej klasy materiałów komórkowych. Struktura szkieletu tworząca materiał efektywny o ujemnym współczynniku Poissona może mieć wpływ na koncentrację naprężeń w wierzchołkach szczeliny, stąd również na odporność tego materiału na pękanie. Obliczenia wskazują na zależność stałej KI od parametrów geometrycznych mikrostruktury, za pomocą których można modelować efektywny materiał komórkowy o zadanych własnościach.

Współczynnik interakcji naprężeń w kryteriach wytężeniowych stosowanych dla kompozytów włóknistych

Hebda, Mariusz, German, Janusz
Article
2010
W artykule analizowany jest wpływ współczynnika interakcji naprężeń F12, występującego w wielu kryteriach wytężeniowych dla laminatów kompozytowych na stabilność i zachowanie się kryteriów. Pokazano to na przykładzie kryterium Tsaia-Wu i kryterium energetycznego, które autorzy wyspecyfikowali z ogólnego sformułowania Rychlewskiego (1984). Wykazują przy tym, że matematyczny warunek gwarantujący uzyskanie zamkniętej obwiedni granicznej dla kryterium o postaci wielomianu typu kwadratowego, ma dla wyspecyfikowanego przez nich kryterium sens energetyczny i jako taki może być podstawą do weryfikacji wyników eksperymentalnych, dotyczących charakterystyk wytrzymałościowych i sztywnościowych w kompozytach włóknistych.