Czasopismo Techniczne z.  16. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 16. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Wpływ uproszczonego modelowania na wyniki analiz numerycznych ścianek szczelnych

Grodecki, Michał
Article
2001
Praca przestawia wyniki obliczeń porównawczych ścianek szczelnych, prowadzonych z wykorzystaniem wzorcowych i uproszczonych modeli.

Zdalny monitoring wizyjny w laboratorium wirtualnym

Witakowski, Piotr, Pawluś, Dorota
Article
2010
W artykule opisano ogólne zasady tworzenia systemów zdalnego monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wizyjnego. Przedstawiono Geotechniczne Laboratorium Wirtualne zbudowane w Akademii Górniczo-Hutniczej i możliwości jego wykorzystania, do zdalnego monitoringu wizyjnego, jak również do zdalnego pomiaru przemieszczeń.

Tarowanie numerycznego modelu gruntu sypkiego na podstawie badań laboratoryjnych

Wilk, Tomasz
Article
2010
W artykule przedstawiono proces tarowania numerycznego modelu gruntu sypkiego odwzorowującego poszczególne ziarna gruntu. Tarowanie oparte na gradiencie krytycznym przeprowadzono dla modelu nieuwzględniającego tarcia pomiędzy ziarnami. Model z tarciem wytarowano przy pomocy badań laboratoryjnych.

Wybrane problemy modelowania komputerowego zagadnień statyki ścianek szczelnych

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał
Article
2010
Artykuł przestawia wybrane problemy modelowania komputerowego problemu współpracy ścianki szczelnej z gruntem. Podano zasady, jakich należy przestrzegać, prowadząc symulacje numeryczne zachowania tego typu konstrukcji.

Analiza stateczności skarpy drogowej w warunkach zmiennego nawodnienia

Urbański, Aleksander
Article
2010
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki numerycznej analizy stateczności skarpy głębokiego wykopu drogowego z użyciem algorytmu proporcjonalnego zmniejszania parametrów wytrzymałościowych (redukcja c-ф). Z uwagi na rozważany sposób drenażu skarpowego analizie poddano model trójwymiarowy (3D). Uwzględniono wpływ zmiany stanu nawodnienia wywołany wykonaniem wykopu na parametry mechaniczne ośrodka gruntowego. Wykazano skuteczność proponowanych rozwiązań drenażu.

Zastosowanie modelu hardening soil-small do analizy problemów interakcji konstrukcji budowlanych z podłożem

Truty, Andrzej, Podleś, Krzysztof
Article
2010
W artykule przedstawiono przykład zastosowania zaawansowanego modelu gruntu Hardening Soil-small (HS-s) do trójwymiarowej analizy problemów głębokich posadowień w technologii ścian szczelinowych. Omówiono metody szacowania wartości parametrów materiałowych oraz trójwymiarowe efekty związane wynikające z geometrii konstrukcji oraz sposobu rozparcia ścian w trakcie głębienia wykopu.

Zastosowanie metody redukcji obszaru obliczeniowego w dynamicznych zagadnieniach interakcji konstrukcji z podłożem

Truty, Andrzej
Article
2010
W artykule omówiono podstawy i zastosowanie metody redukcji obszaru obliczeniowego (DRM) w dynamicznych zagadnieniach interakcji konstrukcji budowlanych z podłożem gruntowym. Pokazano sposób sformułowania problemu, problematykę dyskretyzacji modeli zredukowanych oraz dwuwymiarowy przykład obliczeniowy.

Zastosowanie tachimetru skanującego w praktyce geodezyjnej

Toś, Cezary, Wolski, Bogdan, Zielina, Leszek
Article
2010
Tachimetry z funkcją skanowania powoli, ale konsekwentnie wchodzą do praktyki geodezyjnej. Po przeprowadzeniu doświadczeń i badań parametrów technicznych tachimetru skanującego oraz opracowaniu własnej technologii, autorzy wykonali nim wiele prac użytkowych. w większości aplikacji, pomiar techniką skanowania okazał się nie tylko optymalny, ale nie miał alternatywy dla prawidłowego rozwiązania zadania. Wyniki doświadczeń z zastosowaniem tachimetru skanującego w różnych zadaniach inżynierskich streszczono w prezentowanym artykule. Ich konkluzją jest przekonanie autorów, że tachimetr z funkcją skanowania wejdzie do powszechnego użytku, poszerzając możliwości pozyskiwania danych w celu wygenerowania geometrycznych modeli obiektów.

Badania reakcji sprężystej gruntów niespoistych za pomocą pomiaru prędkości fali sejsmicznej

Świdziński, Waldemar, Mierczyński, Jacek
Article
2010
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z pomiarem prędkości fali ścinającej przeprowadzonych na piasku „Skarpa”. Badania wykonano w aparacie trójosiowego ściskania wyposażonym w elementy typu bender. Omówiono metodę wyznaczania właściwości sprężystych gruntu na podstawie pomiaru prędkości fali sejsmicznej oraz przeanalizowano różne sposoby interpretacji wyników w celu wyznaczenia rzeczywistego czasu przejścia fali przez próbkę gruntu. Wyznaczono zależności prędkości fali ścinającej oraz wartości modułów ścinania w funkcji zagęszczenia i średniego ciśnienia efektywnego.

Lokalizacja procesów filtracyjnych oraz określenie stopnia ich nasilenia za pomocą analizy modelem IRFTA światłowodowych pomiarów temperatury

Radzicki, Krzysztof, Bonelli, Stephane
Article
2010
Rozwój procesów filtracyjno-erozyjnych stanowi jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa ziemnego obiektu piętrzącego. Analiza danych z sieci kontrolno-pomiarowej jest podstawowym narzędziem ich rozpoznawania i oceny. W tym zakresie grupą skutecznych i uznanych metod używanych w krajach zachodnich, a prawie nieznaną i niestosowaną w Polsce, jest termomonitoring procesów filtracyjnych. Szczególnie wartościowe są: możliwość światłowodowego pomiaru temperatury oraz precyzyjna ocena zaawansowania procesów filtracyjnych z zastosowaniem analizy termicznej modelem odpowiedzi opóźnionej IRFTA. Transport wody i transport ciepła są procesami sprzężonymi. Napływ w głąb korpusu obiektu ciepła ze zbiornika wraz z filtującą wodą, jak również zmiany wilgotności gruntu wokół strefy filtracji wpływają na zmiany w rozkładzie temperatury w obiekcie. Przedstawiono model odpowiedzi impulsowej IRFTA (Impulse Response Function Thermal Analysis) umożliwiający, poprzez analizę pomiarów temperatury, lokalizację procesów filtracyjnych oraz określenie stopnia ich natężenia. W artykule opisano przykład aplikacji modelu IRFTA do rozpoznania procesów filtracyjnych w wale kanału Oraison.