Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (36)


Czynniki ryzyka wpływające na koszt i termin realizacji obiektów budowlanych w aspekcie ochrony przeciwpożarowej

Zielińska-Kała, Elżbieta
Article
2010
Artykuł jest kontynuacją prowadzonych przez autorkę rozważań na temat poprawnej realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie ochrony przeciwpożarowej (artykuły prezentowane na poprzednich konferencjach). Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników ryzyka występujących w procesie realizacji inwestycji budowlanych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektu i mających wpływ na całkowity koszt inwestycji i końcowy termin ich realizacji. Dokonano identyfikacji miejsc wystąpienia czynników ryzyka w kolejnych fazach realizacji (na podstawie analizy zrealizowanych obiektów), przeprowadzono analizę pomiędzy czynników i ustalono hierarchię ich ważności.

Problematyka eksploatacji i utrzymania obiektów zabytkowych na terenie miasta Olsztyna

Zabielski, Jacek
Article
2010
W artykule przedstawiono zestawienia liczbowe i jakościowe obiektów zabytkowych w Olsztynie. Scharakteryzowano aktualny stan prawny dotyczący zabytków oraz przedstawiono problematykę eksploatacji i utrzymania obiektów zabytkowych na terenie Olszyna.

Procedura związana z przygotowaniem inwestycji drogowej w świetle specustawy

Szafranko, Elżbieta
Article
2010
W artykule przedstawiono procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy – ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zaprezentowano porównanie procedur i wymogów z nimi związanych. Przedstawiono zmiany w przepisach zmierzające do ciągłego ich udoskonalania dla jak najlepszego efektu, tj. dla maksymalnego uproszczenia czasu przygotowania dokumentacji projektowej, uzyskiwania opinii, uwłaszczeń, odszkodowań i jak najszybszego rozpoczęcia robót budowlanych.

Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji pali

Pająk, Marta, Sobotka, Anna
Article
2010
Jednym z rodzajów pali o dużym praktycznym zastosowaniu są pale wiercone świdrem ciągłym w systemie CFA (Continuous Flight Auger). Podczas realizacji tych pali mieszanka betonowa wnika w podłoże gruntowe, wskutek czego zużycie materiału jest większe niż wynika to z geometrycznych wymiarów pala. Jest to tzw. ponad-zużycie mieszanki betonowej i ma ono duży wpływ na planowanie zużycia materiału, a w efekcie na ponoszone rzeczywiste koszty robót palowych. Ponad-zużycie mieszanki betonowej jest rejestrowane w czasie realizacji pali za pomocą komputera stanowiącego wyposażenie maszyny do palowania. Wielkość ponad-zużycia zależy od warunków gruntowych, które mimo poprzedzających badań podłoża, często odbiegają od wyników badań.

Zarządzanie eksploatacją wojskowych obiektów komunikacyjnych w warunkach ryzyka

Duchaczek, Artur, Skorupka, Dariusz
Article
2010
W artykule przedstawiono analizę możliwości oceny ryzyka eksploatacji obiektów komunikacyjnych w świetle zagrożeń infrastruktury mostowej. Założono, że obiekty mostowe pełnią kluczową rolę w infrastrukturze komunikacyjnej i to dla nich dokonano przykładowej oceny. Analizie poddano stalowe wojskowe mosty składane. Zaprezentowano autorską metodę analizy jednego z ważniejszych czynników ryzyka, który może wystąpić podczas eksploatacji mostów, a mianowicie czynnik ryzyka zmęczeniowego. Założono, że w dalszym etapie badań zostanie przeprowadzona gruntowna identyfikacja i kwantyfikacja innych czynników ryzyka (poza czynnikiem zmęczeniowym).

Rozwój infrastruktury Wrocławia w świetle przygotowań do Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012

Skorupka, Dariusz, Górski, Maciej
Article
2010
W artykule dokonano analizy rozwoju infrastruktury budowlanej we Wrocławiu w świetle przygotowań do piłkarskiej imprezy sportowej na szczeblu europejskim. Rozwój ten spowodowany jest potrzebą dopasowania istniejącej infrastruktury do standardów przewidzianych dla tego typu wydarzeń. Autorzy dokonali analizy poszczególnych segmentów infrastruktury miejskiej oraz planów ich rozwoju. W materiale postawiono tezę, że organizowanie markowych imprez jest najlepszą formą promocji i rozwoju każdego miasta. Taka forma rozwoju ma swoje zalety, ale generuje także problemy, które zostały opisane w przedstawionym artykule.

Analysis of the importance and effect of transactors in the environment on the operation of construction enterprises in selected countries

Radziszewska-Zielina, Elżbieta, Mesároš, František
Article
2010
The present paper examines the importance and effect of transactors in the environment on the functioning of construction enterprises as exemplified by selected regions of three countries: Poland, Slovakia and Ukraine. According to research results, in the case of four transactors their importance and effect are assessed as large. The transactors are: building material suppliers, building equipment suppliers, subcontractors/main contractors and investors/investors' representatives.

Costs of quality and their impact on the bulding sektor

Pudło, Patrycja, Mesároš, Peter, Mesároš, František, Mesárošová, Margita
Article
2010
Quality and costs which come into beginning during investing into quality are the basic factors which have influence on the market position in global environment. Issue of quality in building industry is very broad – from the design, through the used products, materials and technologies of processing to the final product which represents the complex with requested functions that must fulfil. Assurance of quality level generates cost which theory calls quality costs. Practice shows that many companies still do not know what the costs of quality are, and do not see the benefit from recording them. In this paper we are dealing with the ways how to optimise these costs.

Wpływ budowy sieci zależności na przebieg ścieżki krytycznej i wyniki aktualizacji harmonogramu sieciowego

Połoński, Mieczysław
Article
2010
W artykule zwrócono uwagę na wpływ sposobów budowy sieci zależności, a szczególnie typów powiązań między zadaniami, na przebieg ścieżki krytycznej oraz zapasy całkowite czasu zadań. Na przykładzie małej sieci zależności pokazano, że ten sam układ zadań w harmonogramie Gantta można uzyskać, wykorzystując różne typy relacji między zadaniami: tylko ZR (zakończ–rozpocznij), tylko RR (rozpocznij– rozpocznij) lub mieszane. Jednak przebieg ścieżki krytycznej i wielkości zapasów całkowitych czasu mogą być zupełnie różne w zależności od zastosowanych relacji między zadaniami. Przyjęty sposób budowy sieci zależności rzutuje na wyniki analiz podczas dokonywanych aktualizacji harmonogramu w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz na łatwą lub utrudnioną interpretację wyników tych obliczeń oraz zarządzanie przebiegiem robót na obiekcie.

Komputerowe wspomaganie procedury prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

Plebankiewicz, Edyta
Article
2010
Wybór wykonawcy robót budowlanych jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez inwestora. Zastosowanie procedury prekwalifikacji daje szansę wyselekcjonowania najbardziej kompetentnych oferentów. W artykule zaprezentowano program komputerowy wspomagający procedurę prekwalifikacji. Celem programu jest ułatwienie zamawiającemu dokonania wyboru wykonawców na stałą listę, a następnie wybór z ich grona najodpowiedniejszych kandydatów do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.