Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (33)


Badanie aktywności MoO3 naniesionego na SBA-15 i Al-SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2

Zeńczak, Kamila, Michorczyk, Piotr, Rachwalik, Rafał, Ogonowski, Jan
Article
2010
Otrzymano serię katalizatorów molibdenowych zawierających 10% mas. MoO3 osadzonego na SBA-15 i jej modyfikację zawierającą glin wprowadzony metodą po syntezową (A1-SBA-15). Wyjściowy nośnik oraz katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność układów katalitycznych zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Ustalono, że wprowadzenie glinu do matrycy SBA-15 wpływa na zwiększenie aktywności katalitycznej oraz selektywności do propenu.

Możliwości zastosowania związków powierzchniowo-czynnych do ekstrakcji substancji aktywnych z materiału roślinnego

Tomaszkiewicz-Potępa, Anna, Śliwa, Karolina, Śliwa, Paweł
Article
2010
W artykule omówione zostały metody ekstrakcji środkami powierzchniowo czynnymi: metoda ekstrakcji poniżej temperatury zmętnienia (CPE) i metoda ekstrakcji na micelach (MME). Stosunkowo nowym zastosowaniem jest użycie surfaktantów do przygotowania półproduktów zawierających aktywne składniki pochodzenia roślinnego o dużym stężeniu. Czystość tych metod sprawia, że wyekstrahowane substancje można bezpiecznie stosować w żywności, farmaceutykach czy kosmetykach.

Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy

Staroń, Paweł, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt, Wzorek, Zbigniew
Article
2010
Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod unieszkodliwiania odpadów z przemysłu drobiarskiego, uwzględniając w szczególności odpadowe pióra. Pióra składają się głównie z białka (keratyny), które jest odporne na czynniki fizyczne i chemiczne. Opisano sposoby degradacji keratyny oraz scharakteryzowano proces otrzymywania mączki z pierza.

Sposoby termicznej utylizacji odpadów z przemysłu mięsnego

Staroń, Anita, Kowalski, Zygmunt, Banach, Marcin, Wzorek, Zbigniew
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono metody termicznej utylizacji odpadów z przemysłu mięsnego oraz sposoby zagospodarowania powstających popiołów. Dobór urządzenia stosowanego w procesie spalania zależy od właściwości utylizowanego materiału (wielkości, wartości opałowej, zawartości wilgoci itp.). Właściwie przeprowadzony proces termicznej utylizacji odpadów mięsno-kostnych nie jest szkodliwy dla otoczenia. Powstające spaliny oraz popiół nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów. Popiół zawiera prawie czysty hydroksyapatyt, niezanieczyszczony metalami ciężkimi. Ciepło spalania odpadu z przemysłu mięsnego może wynosić nawet ponad 30 MI/kg, a wartość ta zależy od rodzaju materiału.

Właściwości fizykochemiczne ortofosforanów wapnia istotnych dla medycyny - TCP i HAp

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew
Article
2010
W artykule przedstawiono charakterystykę ortofosforanów wapnia ważnych ze względu na możliwości zastosowania w medycynie i stomatologii. Omówiono charakterystykę fizykochemiczną dwóch najistotniejszych fosforanów wapnia - hydroksyapatytu i fosforanu (V) wapnia -TCP.

Możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy

Skoneczna, Joanna, Ciesielczyk, Włodzimierz
Article
2010
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano wstępne wyniki analizy egzergetycznej w odniesieniu do stosowanej w badaniach instalacji suszarniczej.

Chemiczne znakowanie materiałów polimerowych na bazie żywic poliestrowych i akrylowych

Popielarz, Roman, Sawicz, Katarzyna, Ortyl, Joanna
Article
2010
Zbadano możliwość znakowania fluorescencyjnego nowoczesnych materiałów polimerowych dostępnym na rynku fluoroforem, w celu ich ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pomysł znakowania wysokojakościowych tworzyw sztucznych polega na wprowadzeniu do znakowanych tworzyw odpowiednich fluoroforów w niewielkiej ilości (

Synteza i właściwości spektroskopowe oraz elektrochemiczne hydrokso(izopropokso)[tris(3,5-dimetylopirazol-1-ilo)borano]-nitrozylmolibdenu(II)

Romańczyk, Piotr P., Lubera, Tomasz, Włodarczyk, Andrzej J.
Article
2010
W artykule opisano syntezę mieszanego hydrokso(izopropokso) kompleksu [tris(3,5--dimetylopirazol-1-ilo )borano ]nitrozylmolibdenu(n), [Mo(NO)(TpMe2)(OH)(OPri)] i przedstawiono jego pełną charakterystykę spektroskopową oraz elektrochemiczną.

Wpływ budowy chemicznej bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych

Rojek, Piotr, Pawlik, Henryk, Prociak, Aleksander
Article
2010
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań nad otrzymywaniem bio-polioli z oleju rzepakowego i modyfikacji wiskoelastycznych pianek otrzymanymi poliolami. Wyznaczając sprężystość przy odbiciu i czas powrotu po odkształcaniu, zbadano podstawowe właściwości wiskoelastyczne pianek. Określono także naprężenie przy 40% ściskaniu i gęstość pozorną otrzymanych materiałów.

Wyznaczanie powierzchni właściwej materiałów ziarnistych w aspekcie stosowania jej wielkości w wybranych procesach technologicznych

Jarosiński, Andrzej, Radomski, Piotr
Article
2010
W artykule dokonano porównania wybranych metod wyznaczania powierzchni właściwej materiału ziarnistego. Zwrócono uwagę na zasady oznaczania powierzchni właściwej ze składu ziarnowego. Ustosunkowano się do wyboru metod określania powierzchni właściwej materiałów ziarnistych.