Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 3-M

Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 3-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (8)


Doświadczalne wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi

Sikora, Jan, Turkiewicz, Jadwiga
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych materiałów będących odpadami produkcyjnymi. Materiały te mają strukturę włóknistą i strukturę wiór. Uzyskanie pozytywnych wyników z przeprowadzonych wstępnych badań akustycznych stwarza nadzieję na możliwość zagospodarowania odpadów produkcyjnych poprzez ich wykorzystanie w konstrukcjach zabezpieczeń przeciwhałasowych. Fakt ten wydaje się obecnie dość istotny, zwłaszcza że wiele zakładów produkcyjnych boryka się z tego typu trudnościami, stwarzając problemy natury ekologicznej.

Austenityczne żeliwo sferoidalne do pracy w obniżonych temperaturach

Maguda, Tadeusz, Zarębski, Krzysztof, Putyra, Piotr, Tabor, Adam
Article
2009
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych austenitycznego żeliwa sferoidalnego z różną zawartością niklu oraz z dodatkiem chromu i wanadu. Badania prowadzone były w szerokim zakresie temperatur (od –196°C do +20°C) i obejmowały wyznaczenie granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, przewężenia oraz wydłużenia. Dodatkowo przeprowadzono analizy mikrostruktury poszczególnych materiałów oraz badania faktograficzne próbek po rozciąganiu. W artykule zamieszczono również omówienie uzyskanych wyników oraz wnioski.

Optimal design of conical disk with respect to ductile creep rupture time

Szuwalski, Krzysztof, Ustrzycka, Aneta
Article
2009
This paper presents the problem of optimal design with respect to ductile creep rupture time for rotating disk. The material is described by the Norton–Bailey nonlinear creep law, here generalized for true stresses and logarithmic strains. For complex stress states, the law of similarity of deviators, combined with the Huber–Mises–Hencky hypothesis is applied. The set of four partial differential equations describes the creep conditions of annular disk. The optimal shape of the disk is found using parametric optimisation with one free parameter. The results are compared with disks of uniform thickness.

Porównanie efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin

Orman, Maciej, Snamina, Jacek
Article
2009
W artykule porównano efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin. Do sterowania tłumikami wybrano regulator LQR ze względu na jego popularność w zastosowaniach inżynieryjnych. Różnice między sterowaniem semiaktywnym a aktywnym zostały zaprezentowane za pomocą kryterium rozpraszania energii oraz kryterium maksymalnych wychyleń liny. Jak wykazano na podstawie obliczeń, pogorszenie jakości tłumienia lin związane z zastosowaniem tłumików semiaktywnych zależy od wielu czynników i w niektórych przypadkach może być znaczące.

Évolution de la composition des gaz brulés lors de la combustion du kérosène C10H22

El-Guerri, Mohamed, Mzad, Hocine
Article
2009
La qualité de la combustion est particulièrement influencée par le changement de la composition du mélange combustible/air qui conditionne considérablement la production des émissions polluantes en hydrocarbures imbrûlés et en monoxyde de carbone. Le dosage combustible/ air est très important, car la réaction de combustion n'est pas réalisable en toutes proportions. La richesse du mélange est donc déterminante pour la qualité de la combustion, elle contribue au contrôle des produits de combustion et à réduire considérablement les émissions. Dans cet article on traite la combustion du kérosène C10H22 afin de déterminer la composition des gaz brûlés en fonction de la richesse du mélange. Le choix initial des valeurs de la richesse est dans les limites d'une combustion normale.

Model obliczeniowy metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”

Krasiński, Maciej, Trojnacki, Andrzej
Article
2009
Połączenia z metalową uszczelką typu „2-delta” są używane w wysokociśnieniowych urządzeniach do mocowania dodatkowego osprzętu o niewielkich wymiarach. Szczelność złącza zapewnia nacisk pomiędzy utwardzoną uszczelką a odkształconą plastycznie powierzchnią krawędzi gniazda. W niniejszym artykule przedstawiono i przeanalizowano dwa modele obliczeniowe połączenia z zastosowaniem metalowej uszczelki typu „2-delta”. W pierwszym przypadku uszczelkę zamodelowano grubościennym elementem pierścieniowym, obciążonym ciśnieniem wewnętrznym i siłami ściskającymi. Drugi model nawiązuje do osiowo-symetrycznej powłoki walcowej, podpartej obwodowo na wewnętrznej krawędzi gniazda połączenia. Przeprowadzono analizę wytrzymałościową uszczelki, w wyniku której otrzymano rozkłady przemieszczenia, naprężeń i wytężenia na jej długości. W opisie strefy kontaktu uszczelki z gniazdem zostały uwzględnione plastyczne odkształcenia gniazda. Rozwiązanie analityczne otrzymano wykorzystując teorię linii poślizgu i metodę charakterystyk. Wyniki obliczeń zamieszczono dla wybranej, technicznie uzasadnionej geometrii połączenia oraz ustalonego ciśnienia i porównano z numerycznymi obliczeniami MES, w których uwzględniono nieliniowe własności materiałów złącza oraz tarcie na powierzchni styku. W artykule dokonano oceny przydatności uproszczonych modeli obliczeniowych uszczelki, które mogą mieć zastosowanie w inżynierskich obliczeniach połączeń.

Reaktor zbiornikowy z mieszadłem – ewolucja struktur projektowania technicznego

Dyląg, Michał, Rosiński, Jerzy, Kamieński, Jerzy
Article
2009
W artykule przedstawiono dynamikę ewolucji struktur projektowania technicznego związanego z działalnością inwestycyjną w branży przemysłu chemicznego i pokrewnych. Wzajemne oddziaływania pomiędzy stanem wiedzy i techniki z zakresu budowy i konstrukcji aparatury, projektowaniem instalacji oraz inżynierią chemiczną i procesową – pokazane na przykładzie węzła technologicznego ze zbiornikowym reaktorem chemicznym – wskazały na konieczność prowadzenia projektowania w sposób gwarantujący uwzględnienie wzajemnych powiązań we wszystkich fazach realizacji projektu technicznego.

Symulacja numeryczna ruchu cząstek w płynach magnetycznych

Barski, Marek
Article
2009
Tematem niniejszego artykułu jest komputerowa symulacja zachowania się cząstek magnetycznych w cieczy magnetoreologicznej poddanej działaniu zewnętrznego pola magnetycznego. Opisano tutaj możliwie najprostszy model teoretyczny płynu magnetycznego. Wykorzystując ten model, badano wpływ zróżnicowanej wielkości cząstek na ich ostateczny rozkład w płynie nośnym. W sytuacji, gdy wszystkie cząstki mają identyczny promień, struktura wewnętrzna składa się z izolowanych, regularnych łańcuchów, ułożonych równolegle do kierunku wektora natężenia zewnętrznego pola magnetycznego. Kształt struktury wewnętrznej, uzyskany przy założeniu różnej wielkości cząstek, jest zasadniczo różny.