Czasopismo Techniczne z. 2. Środowisko z. 2-Ś

Czasopismo Techniczne z. 2. Środowisko z. 2-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (9)


Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonego

Ładecki, Bogusław, Borowiec, Władysław, Ulmaniec, Małgorzata, Wolski, Bogdan
Article
2009
Geodetic measurements takes an essential role at technical condition examinations of suspension bridge. In the presented ten-years maintenance surveys of a pipe supporting bridge structure the geodetic methods have been applied to determine geometrical changes of the main parts of the bridge, viz. steel pylon, columns and spans. Recommendations referring to mesurement programme of big sizes suspension bridges has been given too. Special attention should be taken for levelling reference system and temperature interaction of both structure and levelling measurements. The latter ones needs thermal corrections.

Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej

Raszka, Anna, Ziembińska, Aleksandra, Wiechetek, Anna
Article
2009
During last several years a wide variety of methods useful in the analyzing of biocenosis' composition and spatial microorganisms distribution appeared. A significant aspect of molecular techniques usage is its independence from traditional microbiological methods. It is an important analytical feature, because it enables a speedier research. Additionally, methods based on genetic material are more sensitive and repeatable. This article contains the description of the techniques of the most commonly used in environmental biotechnology.

Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju

Mucha, Zbigniew, Mikosz, Jerzy
Article
2009
Małe oczyszczalnie ścieków stosowane w lokalnych systemach oczyszczania nie mogą być traktowane jako zminiaturyzowane wersje dużych obiektów. Mają one własną specyfikę wynikającą z ilości i składu ścieków, które podlegają oczyszczaniu, zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych oraz szczególnych warunków obsługi. Dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania techniczno-technologicznego małej oczyszczalni ścieków nie jest sprawą łatwą. Podstawą takiej decyzji powinna być staranna analiza rozwiązań z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, obejmujących w sposób zintegrowany aspekty technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. W artykule podjęto próbę sformułowania zasad racjonalnego stosowania małych oczyszczalni ścieków, opierając się na takich kryteriach. Zaproponowane zasady mogą być zastosowane zarówno do wyboru najlepszego rozwiązania w konkretnych warunkach lokalizacyjnych, jak i do oceny już funkcjonujących małych oczyszczalni ścieków.

Analiza rozkładów temperatur w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych z przerwami

Lechowska, Agnieszka, Guzik, Artur
Article
2009
W pomieszczeniach ogrzewanych z przerwami zachodzi nieustalona wymiana ciepła przegród budowlanych z powietrzem w pomieszczeniu. W artykule wyznaczano pola temperatury w węzłach przegród oraz temperaturę powietrza w pomieszczeniu za pomocą metody bilansów elementarnych.

Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – analiza zmian

Kirsek, Stanisław, Studencka, Joanna
Article
2009
The article presents the government orders concerning the standards of air pollution emission from the combustion of solid fuels. The main emphasis is put on Polish State Environmental Regulation introduced on 20th December 2005 by Polish Ministry of Environment.

Analiza natury (deterministycznej/losowej) przepływu dobowego w zlewni Raby z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych

Kędra, Mariola
Article
2009
W artykule badano proces zmienności dobowej przepływu w zlewni rzeki Raby. Dane obejmujące 11 dwunastoletnich ciągów dobowych przepływów z lat 1961–2002 poddano ilościowej analizie rekurencji w celu określenia jej wartości charakterystycznych. Wyniki dokonanej analizy potwierdzają deterministyczną, nielosową naturę procesu przepływu w zlewni Raby w badanych przedziałach czasowych.

Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część II. Oceny statystyczne

Iwanejko, Ryszarda
Article
2009
Reliability parameters play a very important role and serve as one of the basic criteria during a decision making process on modernization of water and sewage facilities. The data on failures, collected by the water utilities, are frequently used to determine the average values, i.e. to perform point estimation. The paper presents some statistic methods of interval estimation and their applicatio`ns. The confidence interval determined in calculations may help to evaluate the accuracy of point estimations.

Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część I. Oceny wstępne

Iwanejko, Ryszarda
Article
2009
Both water supply and sewage utilities constitute a strategic municipal infrastructure. Hence, they have to comply with specific technical, economic and reliability standards. The reliability criteria may be defined based on the reliability measures that are most commonly determined for these utilities, such as: stationary indicator of operational capacity K, average operation time between the subsequent failures Tp, average non-operation time Tn or failure rate ʎ. Therefore, the ability to determine these measures and to evaluate their possible errors is vital. The most frequent sources of errors are so called data uncertainty or application of simplified mathematical models. The paper presents the methods of approximate calculus (including a classical law of errors propagation). If it is possible, the author recommends using some different methods and than a comprehensive analysis of the results.

Oznaczenie właściwości filtracyjnych gruntów spoistych formowanych metodą hydrauliczną na przykładzie osadów Jeziora Rożnowskiego

Gwóźdź, Rafał
Article
2009
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych gruntów spoistych współcześnie deponowanych w Jeziorze Rożnowskim. W szczególności zwrócono uwagę na właściwości izolacyjne, określane przede wszystkim przez współczynnik filtracji, które mają istotne znaczenie przy formowaniu hydrotechnicznych budowli ziemnych. Próbki do oznaczenia wybranych właściwości gruntu przygotowano wg metody hydraulicznej (rozmycie gruntu w wodzie, a następnie poddanie procesowi sedymentacji i powolnego osuszenia). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że współczynnik filtracji dla gruntów uformowanych metodą hydrauliczną wynosi ok. 1,5 10-8 m/s. Metodę hydrauliczną można uznać za alternatywną podczas wznoszenia hydrotechnicznych budowli ziemnych z gruntów spoistych deponowanych w Jeziorze Rożnowskim.