Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 9-M

Czasopismo Techniczne z. 22. Mechanika z. 9-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (8)


Nowa technika zgrzewania stopów tytanu

Ptak, Wacław
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono mechanizm i kinetykę powstawania zgrzeiny punktowej. Scharakteryzowano typowe struktury złącza zgrzewanego ze stopu tytanu Ti-2Nb-Sn i podano wyniki pomiarów twardości zgrzeiny punktowej.

Analiza drgań poprzecznych koła zębatego

Noga, Stanisław
Article
2008
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza drgań poprzecznych płyty pierścieniowej osadzonej na drążonym wale. W artykule zaprezentowano procedurę pozwalającą zidentyfikować zdeformowane postacie drgań własnych. Analizowane w proponowanym algorytmie modele dyskretyzowano metodą elementów skończonych. Wymagane obliczenia wykonano w środowisku obliczeniowym ANSYS.

Approche mathématique basée sur des critères technico-économiques pour la détermination de l'épaisseur optimale d'isolation de réservoirs cryogéniques

Mzad, Hocine, El-Guerri, Mohamed
Article
2008
Cet article est basé sur une méthode spécifique de recherche de l'épaisseur optimale d'isolation de réservoirs cylindriques à fonds elliptiques destinés, essentiellement, au stockage de gaz cryogéniques. Dans une première phase d'étude, les réservoirs sphériques sont analysés. L'isolation en question est une couche externe uniformément répartie dont l'épaisseur varie en fonction des conditions aux limites des surfaces externe et interne de la citerne. Le transfert de chaleur radial, basé sur le mécanisme de conduction, est pris en considération. Une expression de l'épaisseur optimale d'isolation dérivée de la fonction du coût total et dépendant de la géométrie du réservoir est présentée. Divers types d'enveloppe isolante sont analysés en évaluant leurs épaisseurs optimales dans des conditions de fonctionnement cryogéniques.

Optymalne kształtowanie ściskanego pręta cienkościennego

Kisiel, Adam, Mikulski, Leszek
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki optymalnego kształtowania przekroju poprzecznego pręta cienkościennego o profilu dwuteowym. Rozpatrzono pręt ściskany siłą na mimośrodzie. Zastosowano założenia Własowa oraz uwzględniono wpływ przemieszczeń na wielkości sił przekrojowych. Obliczenia wykonano, opierając się na własnym programie numerycznym, w którym jako funkcję celu przyjęto minimum maksymalnego przemieszczenia przy zachowaniu stałej objętości materiału pręta.

Nieustalone drgania w układach napędowych mechanizmu podnoszenia dźwignic w procesie rozruchu przy podnoszeniu ładunku

Stachoń, Stanisław, Krasiński, Maciej
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono analizę dynamiczną układu napędowego mechanizmu podnoszenia dźwignic z silnikiem asynchronicznym. Opisano metodę, która pozwala (w określonych przedziałach czasowych) na ścisłe rozwiązanie układu różniczkowych równań ruchu, czyli na uzyskanie w postaci analitycznej funkcji φ(t) i x(t) opisujących ruch bębna i ruch podnoszonego ładunku. Zrealizowano odpowiednią procedurę numerycznych obliczeń, za pomocą której wyznaczono przemieszczenia, prędkości oraz przyspieszenia bębna i podnoszonego ładunku w każdej chwili procesu podnoszenia dla zadanych danych. W dalszej kolejności wyznaczono czas rozruchu, czas podnoszenia ładunku na zadaną wysokość oraz przedstawiono wykresy siły napinającej w linie S i momentu dynamicznego Md w czasie całego procesu podnoszenia.

Wpływ hartowania powierzchniowego na rozwój zużycia frettingowego w modelu połączenia wciskowego

Kowalski, Sławomir
Article
2008
Zestaw kołowy jako jeden z najważniejszych elementów pojazdu szynowego powinien charakteryzować się dużą trwałością. Pomimo obostrzonych warunków, jakie należy spełnić podczas produkcji, a następnie podczas przeglądów, zdarzają się różne uszkodzenia zestawów kołowych. Jednym z takich uszkodzeń jest zużycie frettingowe występujące na powierzchni współpracujących elementów poddanych przemieszczeniom oscylacyjnym o małej amplitudzie. W celu ograniczenia rozwoju tego zużycia stosuje się wiele zabiegów technologicznych osi, zwiększając jej twardość powierzchni. Jednym z takich procesów może być hartowanie powierzchniowe. W artykule przedstawiono wpływ hartowania powierzchniowego na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wtłaczanym.

Verification of machinability of austenitic stainless steels during turning

Jurko, Jozef
Article
2008
This article presents results of machinability tests on austenitic stainless steels and describes appropriate parameters for the cutting zone during the process of turning. The article focuses on the analysis of selected domains through four basic indicators of steel machinability: kinematic, dynamic, surface quality, production, and shaping, with the goal of proposing recommendations for austenitic stainless steels, and to integrate current knowledge in this field with turning theory and practice.

Erstellung von Modellgleichungen zur Beschreibung von Partikelwechselwirkungen bei Flockungsprozessen. Teil 2: Populationsgleichungen der Flocken und der Primärparktikeln

Dyląg, Michał, Rosiński, Jerzy, Kamieński, Jerzy
Article
2008
Nach einer kurzer Einführung in die physikalisch-chemischen Grundlagen von Flockungsprozessen erfolgt die Ableitung des Rechenmodells. Die resultierenden Populationsbilanzen beschreiben die Anzahl der Flocken und Primärpartikeln als Funktion der Partikelgröße und die örtlichen Verteilung im Flockungsreaktor. Zur Beschreibung der Wechselwirkungskinetik durch Partikelagglomeration, Bruch und Erosion wurden Ansätze aus der Literatur verwendet und teilweise modifiziert, um lokale Unterschiede bei den Partikelgrößenverteilungen im Flockungsreaktor besser wiedergeben zu können.