Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 7-M

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 7-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (32)


Modelowanie ruchu jednostek morskich dla określania emisji związków toksycznych spalin

Piaseczny, Leszek, Pawlak, Małgorzata
Article
2008
Rozwój transportu morskiego oraz prognozowany wzrost emisji związków szkodliwych powstających w wyniku spalania paliw żeglugowych, oprócz badania tej emisji, wymusza potrzebę modelowania dyspersji zanieczyszczeń oraz ich imisji w rejonach nadmorskich aglomeracji miejskich. Pierwszym krokiem do opracowania modeli emisji związków toksycznych w spalinach jednostek pływających jest określenie modeli matematycznych ruchu jednostek pływających. Modele emisji zaś mogą być w dalszej kolejności wykorzystane do budowy modeli dyspersji i imisji tych związków. W artykule wskazano na możliwość wykorzystania teorii masowej obsługi i metod Monte Carlo do uzyskania modelu symulacyjnego ruchu jednostek morskich na danym obszarze.

Zastosowanie wybranych metod analizy sygnału wibroakustycznego do oceny procesu spalania w silnikach ZS pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych

Merkisz, Jerzy, Waligórski, Marek
Article
2008
Niniejszy artykuł dotyczy możliwości zastosowania metod wibroakustycznych do oceny procesu spalania w silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym. Zastosowaną metodę oceny braku spalania opartą na analizie sygnału drganiowego uzyskanego z silnika spalinowego poddano weryfikacji pod względem możliwości diagnostycznych i wykorzystania jej w diagnostyce pokładowej silników pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów o zastosowaniach pozadrogowych. Przedstawiono etapy metodyczne badań zrealizowanych na silniku ZS z bezpośrednim dostarczaniem paliwa do komory spalania lokomotywy spalinowej w warunkach jej eksploatacji. Wyznaczono punkty pomiarowe i kierunki najbardziej wrażliwe na zmianę sygnału pomiarowego. Określono parametry diagnostyczne procesu i możliwe analizy, jakie należy zastosować podczas realizacji badań i budowie systemu OBD dla pojazdów typu non-road oraz wrażliwość metody na brak zapłonu w silniku.

Sterownik wtryskników paliwa dla silników spalinowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Tutaj, Józef
Article
2008
W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania wtrysknikami paliwa dla silników spalinowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nowe rozwiązanie w tej materii opiera się na gromadzeniu energii w pojemności za pomocą pomocniczego przekształtnika prądu stałego na prąd stały, zapewniając szybkie otwarcie elektrozaworu wtrysknika paliwa bez stosowania prądu obciążenia wstępnego.

Właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej stali modyfikowanej borem w warunkach tarcia mieszanego

Lubas, Janusz
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych par ślizgowych z warstwami powierzchniowymi modyfikowanymi borem. Warstwy te wykonano na próbkach pierścieniowych w procesach borowania proszkowego, ulepszania cieplnego stali zawierającej bor 30MnB4, borowania laserowego oraz powłoki TiB2 metodą PVD. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze typu rolka–klocek. Przeciwpróbki wykonano ze stopu łożyskowego AlSn20, a układ smarowano olejem silnikowym Lotos mineralny 15W/40. Badania potwierdziły możliwość zastosowania warstw modyfikowanych borem w parach pracujących w warunkach tarcia ślizgowego. Zastosowanie borowania proszkowego i stali z zawartością boru z ulepszaniem cieplnym w parze ślizgowej generuje parametry tarcia i zużycie na poziome próbek azotowanych.

Wpływ obecności sadzy w oleju na zużycie skojarzenia: dźwigienka zaworowa–popychacz w układzie rozrządu silnika

Mruk, Andrzej, Jordan, Witold
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obecności sadzy w oleju silnikowym na zużycie pary trącej: dźwigienka zaworowa–popychacz. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym w cyklu 100 h dla udziału masowo-objętościowego sadzy 1% i 5%. Częstotliwość zmiany obciążenia miejsca styku, od minimalnego do maksymalnego, wynosiła 23 Hz. Badania wykazały istotny wpływ sadzy i jej ilości na zużycie współpracujących elementów. Ślady występujące na powierzchniach współpracujących wskazują na mechaniczny charakter zużycia.

Wpływ obecności sadzy w oleju silnikowym na jego własności tribologiczne

Mruk, Andrzej
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki badań własności smarnych dla dwu olei silnikowych: mineralnego i syntetycznego, zawierających: 1 g, 2,5 g i 5 g sadzy w 100 ml oleju. Badania własności przeprowadzono na aparacie czterokulowym T-02 i testerze T-05 dla skojarzenia: rolka–klocek. Badania pokazały istotny negatywny wpływ cząstek sadzy znajdującej się w oleju na własności tribologiczne takiego środka smarnego. Wyniki badań potwierdzają fizyczny model ściernego oddziaływania cząstek sadzy znajdującej się w oleju na współpracujące powierzchnie par tribologicznych.

Możliwości ograniczenia strat tarcia w łożyskach mechanizmu korbowego

Krzymień, Anna, Krzymień, Piotr
Article
2008
Podczas eksploatacji pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym zależy nam na możliwie niewielkim zużyciu paliwa i ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin. Jedną z metod jest minimalizacja strat tarcia m.in. w węzłach łożyskowych mechanizmu korbowego, brana pod uwagę już na etapie projektowania, jak i podczas eksploatacji silnika. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń strat tarcia łożyska głównego silnika samochodowego oraz propozycję ich zmniejszenia na podstawie analizy wybranych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych

Oleksiak, Stanisław, Stępień, Zbigniew
Article
2008
Zmiany technologii produkcji ciekłych paliw do silników o zapłonie samoczynnym, mające na celu obniżanie poziomu zawartości siarki, prowadziły do pogorszenia właściwości smarnych tych paliw. Równoczesny rozwój silników ZS, a zwłaszcza ich aparatury wtryskowej sprawił, że zagadnienie smarności paliw nabrało szczególnego znaczenia. W ostatnich latach dużo wysiłku włożono w badania właściwości smarnych niskosiarkowych olejów napędowych i rozwój dodatków smarnościowych, uwzględniając zmieniające się i wzrastające oczekiwania. W artykule przedstawiono wymagania stawiane współczesnym paliwom silnikowym odnośnie do poziomu smarności oraz omówiono wpływ niedostatecznej smarności paliw na możliwe uszkodzenia aparatury wtryskowej i ich konsekwencje w postaci pogorszenia jakości spalania, wzrostu emisji i uszkodzeń silnika. Przybliżono najbardziej rozpowszechnione metody badania właściwości smarnych w aparatach HFRR i BOCLE oraz przedstawiono wymagania i wyniki oceny smarności dla różnych paliw benzynowych i dieslowskich z uwzględnieniem biopaliw i paliw syntetycznych.

Stanowisko do pomiaru odkształceń cieplnych tłoka

Mitukiewicz, Grzegorz, Pawelski, Zbigniew
Article
2008
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze do pomiaru odkształceń cieplnych tłoka. Badania prowadzono z użyciem czujników laserowych. Opisano pierwsze pomiary i ich analizę. W wyniku otrzymano zmianę wymiarów geometrycznych tłoka w funkcji czasu.

Wyznaczanie wartości i rozkładu temperatury w tłoku doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym

Gustof, Piotr, Hornik, Aleksander, Jędrusik, Damian
Article
2008
W niniejszym artykule wyznaczono wartość i rozkłady temperatury w tłoku doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym w początkowej fazie jego pracy z zastosowaniem dwustrefowego modelu procesu spalania, warunków brzegowych III rodzaju oraz metody elementów skończonych (MES) za pomocą programu COSMOS/M.