Czasopismo Techniczne z. 19. Środowisko z. 2-Ś

Czasopismo Techniczne z. 19. Środowisko z. 2-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (36)


Zagadnienie metody oceny dokładności cyfrowych modeli terenu w aspekcie implementacji Europejskiej Dyrektywy Inspire

Wysocki, Jerzy
Article
2008
Szybki rozwój gospodarczy powoduje, że coraz więcej zagadnień badawczych, planistycznych i projektowych ma charakter przestrzenny, wymagający informacji 3D. W zagadnieniach tych dokładność aproksymacji powierzchni terenu za pomocą modeli numerycznych/ cyfrowych będzie miała zasadnicze znaczenie. W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę oceny dokładności cyfrowego modelu powierzchni terenu, którą porównano z wynikami innych badań w tym zakresie. Przeprowadzone badania wskazały, że proponowana metoda może być rekomendowana przy ustanawianiu infrastruktury informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Ogólna koncepcja Europejskiego Systemu Obserwacji Morskiej

Czaplewski, Krzysztof, Morgaś, Wacław, Urbański, Józef
Article
2008
W niniejszym artykule przedstawiono ogólną koncepcję Europejskiej Sieci Obserwacji Morskich (ENMS), nazywanej tutaj Europejskim Systemem Obserwacji Morskiej (ESMS). Utworzenie takiego systemu stanowi jedno z podstawowych zadań obecnie opracowywanej Zintegrowanej Polityki Morskiej Unii Europejskiej. Przedstawiono również relacje tworzonego systemu z istniejącym już Systemem Monitoringu Ruchu Statków i Informacji (VTMIS) Unii Europejskiej oraz z powstającym europejskim systemem Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) oraz z Globalnym Systemem Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS).

Wykorzystanie niemetrycznych kamer cyfrowych w przedmiarowaniu prac budowlanych

Toś, Cezary
Article
2008
Zaprezentowane w niniejszym artykule badania dotyczą wykorzystania niemetrycznych kamer cyfrowych w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu prac ziemnych i budowlanych. Wynikami badań są wnioski dotyczące matematycznego modelu kalibracji aparatu oraz ocena błędów, jakich można się spodziewać w przedmiarowaniu fotogrametrycznym z użyciem tego typu kamer.

Możliwości wykorzystania wysokościowego modelu koron w badaniach środowiska leśnego

Stereńczak, Krzysztof
Article
2008
Głównym celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na nowy, nieosiągalny do tej pory w takiej rozdzielczości wysokościowy model koron (WMK). Obecne doświadczenia wskazują na dużą przydatność powyższego modelu w określaniu takich parametrów drzew i drzewostanów, jak: wysokość, zasięg koron, liczba drzew, średnica koron i zwarcie koron. Model może być również cennym źródłem informacji jako tło map obrazowych.

Wykorzystanie sieci neuronowych do odwzorowania deformacji powierzchni na terenach górniczych

Skrzypczak, Izabela, Zientek, Dawid
Article
2008
W artykule przedstawiono metody wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do oceny przemieszczeń pionowych na obszarze górniczym „Bieruń” I. Sieci te były uczone i testowane na podstawie danych pomiarowych pochodzących z KWK „PIAST” wykonanych w 2004 r.

Dane przestrzenne oraz zakres ich wykorzystania w kontekście potrzeb zdefiniowanych przy obsłudze programu „Zalesiania gruntów rolnych” objętego planem rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006

Sioma, Sławomir, Szymański, Leszek
Article
2008
Elementem integracji wielu danych przestrzennych jest mapa obrazowa, której treść dopasowana jest do bieżących potrzeb użytkowników. W artykule zaprezentowano potencjalne możliwości wykorzystania zintegrowanych w systemie informacji przestrzennej danych obrazowych i wektorowych dla potrzeb inwentaryzacji i oceny zalesień powstających na gruntach rolnych. Artykuł wskazuje również na możliwości szerszego wykorzystania map obrazowych w badaniach naukowych nad wzrostem i rozwojem drzewostanów, w administracyjnej obsłudze programów o krajowym zasięgu, a także wykorzystania nawigacji satelitarnej w turystyce i rekreacji na obszarach leśnych.

Kolejowy GIS jako narzędzie wspomagające zarządzanie obiektami infrastruktury kolejowej

Plichta, Artur
Article
2008
Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie prac naukowo-badawczych związanych z realizacją rozprawy doktorskiej pt. Model pojęciowy informacji o infrastrukturze kolejowej oraz wysokorozdzielczy obraz satelitarny jako podstawa budowy kolejowego GIS. Celem rozprawy było utworzenie kolejowego systemu informacji geograficznej dla celów zarządzania oraz inwentaryzacji infrastruktury kolejowej z użyciem najnowszych osiągnięć związanych z technologią wysokorozdzielczego obrazowania satelitarnego oraz obiektowych technik modelowania pojęciowego baz danych informacyjnych. W artykule zaprezentowano skrótowy opis wykorzystanych w rozprawie technik badawczych, a także pokazano wybrane funkcje użytkowe kolejowego GIS.

Pomiary geodezyjne w budownictwie według standardów ISO przyjętych do stosowania jako normy krajowe

Pawłowski, Wiesław, Abbas, Safa
Article
2008
Pomiary geodezyjne pełnią istotną rolę we współczesnym budownictwie. Ich właściwa organizacja obejmująca m.in. wybór metod i instrumentów pomiarowych, a także wymagania dokładnościowe są przedmiotem ustaleń normatywnych przyjętych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Normy te są sukcesywnie wprowadzane do polskiej normalizacji. Jedną z nich jest norma ISO 4463-1 prezentująca w sposób kompleksowy tematykę pomiarów realizacyjnych, tj. ich planowanie i organizację oraz procedury pomiarowe i wymagania dokładnościowe w formie kryteriów akceptacji zadań pomiarowych.

Procedury oceny dokładności instrumentów geodezyjnych według standardów ISO mających status norm polskich

Pawłowski, Wiesław
Article
2008
Komitet Techniczny ISO/TC 172 „Optyka i fotonika, Podkomitet SC6 Instrumenty geodezyjne i pomiarowe” opracował procedury terenowe testowania instrumentów geodezyjnych, udostępnione w postaci norm o symbolu ISO wprowadzonych do polskiej normalizacji. Zasadniczym zadaniem opracowanych procedur jest stwierdzenie: a) czy dokładność danego instrumentu jest właściwa dla planowanego zadania pomiarowego (procedura uproszczona), b) najwyższej możliwej do uzyskania dokładności danego instrumentu geodezyjnego (procedura pełna).

Telematyczne systemy do monitorowania środowiska drogowego w strukturze ITS/Win

Pałys, Marek, Pałys, Magdalena
Article
2008
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z monitoringiem środowiska dróg, uwarunkowaniami prawnymi ww. zadań oraz wymaganiami stawianymi sensorom i systemom zbierania danych.