Czasopismo Techniczne z. 2. Mechanika z. 2-M

Czasopismo Techniczne z. 2. Mechanika z. 2-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (45)


Vysokoèffektivnye mašiny rotornogo tipa s razvitoj kavitaciej

Žuravlev, Vladislav, Voroncov, Nikita, Bliničev, Valer'ân
Article
2008
В этой статье представлены примеры высокоэффективных машин, использующих кавитацию для обработки многокомпонентных жидких сред. Эти машины могут быть разделены на две большие группы по методу создания кавитации. Рассматриваются методы создания кавитации в машинах этих двух групп. Также рассматриваются возможности использования подобных машин в технологиях приготовления жидких смесей.

Intensifikaciâ teploperenosa v voloknistom materiale

Zueva, Galina, Kokurina, Galina, Padohin, Valerij
Article
2008
C целью построения методов расчета процессов термообработки волокнистых материалов, интенсифицированных комбинированным подводом энергии, на основе аналитического решения задачи теплопроводности разработана модель теплообмена цилиндра при граничных условиях третьего рода и внутренних источниках теплоты, порожденных ударным нагружением материала и потоком лучистой энергии.

Druhstadijnoe izmel'čenie kak naibolee èkonomičeski vygodnyj variant organizacii processa sverhtonkogo pomola tvedryh materialov

Žuravlev, Vladislav, Bliničev, Valer'ân, Voroncov, Nikita
Article
2008
Представлена схема сверхтонкого измельчения, являющаяся, по мнению авторов, наиболее экономически выгодным вариантом в случае измельчения особо твердых материалов и материаловс высоким значением величины поверхностной энергии.

Analiz processa absorbcii aksida ètilena spirtami v raspylitel'noj kolonne

Volkova, Galina, Labutin, Aleksandr
Article
2008
Предложена математическая модель процесса абсорбции в полом распыливающем абсорбере и алгоритм расчета аппарата при полидисперсном распыливании жидкости. Исследовано влияние характеристик распыла и состава диспергируемой жидкости на эффективность абсорбции.

Zastosowanie reaktora helikoidalnego do prowadzenia procesu polikondensacji na granicy rozdziału faz

Wroński, Stanisław, Woliński, Jacek
Article
2008
W celu intensyfikacji procesu polikondensacji bisfenolu A z chlorkami kwasów ftalowych w warunkach przeniesienia międzyfazowego zastosowano reaktor helikoidalny. Zaprezentowano wpływ stosunku molowego monomerów, natężenia przepływu mieszaniny i rozmiaru szczeliny na właściwości produktu (średni ciężar cząsteczkowy MW i stopień polidyspersji PI). Wykazano możliwość uzyskania produktu nadającego się do zastosowań optycznych. Pożądane właściwości produktu otrzymano dla następujących zakresów parametrów procesowych: 0,7 < M0 < 0,9 i 1100 ≤ Rerot ≤ 1400 dla T = 20 ºC, τ = 60 s i η = 0,93. Uzyskanie polimerów o wymaganych parametrach wymaga zastosowania znacznie krótszych czasów przebywania w reaktorze helikoidalnym w porównaniu z reaktorem zbiornikowym.

Podstawy modelowania CFD mieszalnika wibracyjnego

Wójtowicz, Ryszard
Article
2008
W pracy przedstawiono podstawy modelowania procesu mieszania cieczy w mieszalniku wibracyjnym, przeprowadzonego z wykorzystaniem metod numerycznej mechaniki płynów (CFD). Omówiono kolejne etapy tworzenia geometrii modelu, generowania siatki numerycznej oraz zastosowania dostępnej w programie metody ruchomej siatki Dynamic Mesh i funkcji UDF do symulacji ruchu mieszadła. Ponadto zaprezentowano przykładowe wyniki przeprowadzonych symulacji w formie wykresów konturowych, map wektorów prędkości oraz rozkładów podstawowych parametrów burzliwości cieczy (szybkości dyssypacji energii ε i energii kinetycznej burzliwości k) w poszczególnych obszarach mieszalnika.

Badania intensywności turbulencji cieczy w mieszalnikach z dwoma mieszadłami

Talaga, Jan, Wójtowicz, Ryszard, Duda, Andrzej
Article
2008
W pracy zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych dotyczących intensywności (stopnia) turbulencji cieczy w mieszalniku, w którym przepływ generowany był przez układ dwóch mieszadeł zamocowanych na jednym wale. Badania przeprowadzono dla różnych rodzajów mieszadeł i różnych odległości ich wzajemnego usytuowania. Dokonano oceny i porównania stopni turbulencji cieczy w mieszalniku dla badanych układów mieszadeł.

Czasowe i przestrzenne skale turbulencji w mieszalniku wielostopniowym

Talaga, Jan
Article
2008
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie czasowych i przestrzennych mikroskal i makroskal turbulencji cieczy w mieszalniku wielostopniowym z dwoma mieszadłami usytuowanymi na wspólnym wale. Wielkości te wyznaczano w oparciu o funkcję autokorelacji prędkości fluktuacyjnych, uzyskaną na podstawie wyników pomiarów chwilowych prędkości przepływu cieczy w mieszalniku. Wyznaczone wielkości skal turbulencji porównano dla sześciu różnych kombinacji dwóch mieszadeł na wale oraz dla różnych odległości między mieszadłami.

The effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics

Šulc, Radek, Ditl, Pavel
Article
2008
The effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of kaolin slurry was investigated in baffled tank agitated by a Rushton turbine at given mixing intensity 168 W/m3 and kaolin concentration 0,58 g/l. Created flocks were separated by sedimentation. The tests have been carried out at the model wastewater (suspension of tap water and kaolin). The model wastewater was flocculated with organic flocculent Sokoflok 16A (solution 0,1% wt.). The simple semiempirical generalized correlation for flocculation kinetics proposed by Šulc (2003) and the simple semiempirical generalised correlation quantifying the effect of flocculation time and flocculent dosage onto flocculation proposed by Šulc, Ditl (2007) were used for data treatment.

Projektowanie i eksploatacja aparatów z cienkowarstewkowym spływem cieczy wewnątrz pionowych rur

Środulska-Krawczyk, Małgorzata, Mrowiec, Mieczysław, Poniewierski, Marek
Article
2008
W pracy przedstawiono wyniki wieloletnich prac teoretycznych i doświadczalnych dotyczących wpływu podstawowych wielkości na projektowanie i eksploatację pionowych płaszczowo-rurowych wymienników ciepła i masy z zastosowaniem grawitacyjnego, cienkowarstewkowego spływu cieczy wewnątrz rur w przeciwprądzie do przepływu fazy gazowej. Zaproponowano równania korelacyjne, zweryfikowane doświadczalnie, niezbędne do projektowania tych aparatów. Badania zależności prowadzono bez i z zastosowaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych zraszaczy, zapewniających całkowite i stabilne pokrycie cieczą powierzchni zraszanych oraz równomierne rozprowadzenie cieczy w całym poprzecznym przekroju aparatu.