Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Naprężenia termiczne w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego

Zych, Mariusz
Article
2007
In the paper a FEM model for an analysis of the development of the thermal stresses at early age concrete was presented. An example of the cylindrical RC tank wall, which was realized during an extension of the sewage treatment plant was shown. The influence of the hydration heat and solar temperature of the air on the development of the non-uniform temperature field were included in the proposed model. A linear visco-elatic model for concrete was used in the calculations.

Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji

Witakowski, Piotr
Article
2007
W artykule przedstawiono zasadnicze warunki i potrzeby obiektów budowlanych z punktu widzenia zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, jak też możliwości zaspokojenia tych potrzeb w wyniku najnowszych osiągnięć informatycznych. Ukazano budowany w ITB system zdalnego zarządzania jakością w budownictwie i składające się nań poszczególne podsystemy zdalnego monitorowania.

Zabezpieczenie wykopów ścianką Larssena − modelowanie numeryczne a rzeczywistość

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał, Piszczek, Kazimierz, Toś, Cezary
Article
2007
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zachowania się zabezpieczenia głębokiego wykopu ścianką szczelną. Zaprezentowano efektywność i skuteczność proponowanego podejścia obliczeniowego oraz pełną możliwość jego zastosowania w skomplikowanych przypadkach rzeczywistych. Porównanie obliczonych numerycznie wartości przemieszczeń poziomych ścianki z wartościami pomierzonymi in situ wykazało dobrą zgodność.

Propozycja prostej metody oceny stateczności ścianek szczelnych niekotwionych

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał, Piszczek, Kazimierz
Article
2007
W artykule zaproponowano prostą metodę obliczeniową, umożliwiającą szybką ocenę stateczności niekotwionych ścianek stanowiących zabezpieczenie wykopu w gruncie jednorodnym. Przedstawione podejście bazuje na wynikach analiz numerycznych. Ze względu na dobrą zgodność uzyskiwanych wyników z rezultatami obliczeń numerycznych zaprezentowany algorytm obliczeń nadaje się do zastosowania w praktyce projektowej.

Analiza bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy na przykładzie zrealizowanych obiektów

Surmacz, Adam, Popielski, Paweł
Article
2007
W artykule przedstawiono przegląd stosowanych obecnie metod bezwykopowych, omówiono możliwości ich zastosowania i problemy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Przedstawiono wstępne wyniki analizy numerycznej wybranych bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy miejskiej.

Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym

Sternik, Krzysztof
Article
2007
Przyrostowo nieliniowe konstytutywne prawo interpolacyjne Darve'a należy do grupy związków hypoplastycznych. W niniejszym artykule przedstawiono ideę sformułowania i symulacje numeryczne ściskania piasków w aparacie trójosiowego ściskania. Pokazano zdolności modelu do opisu zmian objętościowych gruntów o różnym zagęszczeniu i upłynnienia luźnego piasku.

Symulacja procesu deformacji wielkokubaturowych budowli ziemnych

Popielski, Paweł, Stasierski, Jacek
Article
2007
One of the components of establishing the safety valuation level of a construction project is the interpretation of its performance measurements. The paper presents procedures during the preparation, scaling and verification of the large size soil construction project for the purposses of enhancing the interpretation of monitoring results on the example of the „Żelazny Most” waste disposal plant.

Wielkowymiarowe próbne obciążenia jako metoda rozpoznawania nośności i sztywności podłoża gruntowego

Łupieżowiec, Marian
Article
2007
In paper results of trial loading are presented. They were used to the recognition the subsoil built by made ground, moreover it was possible correct designing the strengthening and inspection the quality of it. Those loads were realised by building the stock of pavement slabs placed on the 3,5 × 6,0 m base. That big load area made possible the judgement of subsoil in the considerable depth. The pressure on the base was about 100 kPa. Then it presented the estimation of the value parameters of MCC model using test results and the forecasting of settlements of real object.

Oszacowanie błędów a posteriori i gęstości punktów danych eksperymentalno-numerycznych

Wojtas, Jan, Krok, Józef
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono nową spójną koncepcję oszacowania błędów a posteriori danych eksperymentalnych oraz numerycznych. Zawiera ona technikę postprocessingu z warunkami dodatkowymi danych dyskretnych, pewne propozycje oszacowania błędu a posteriori tych danych oraz definicje wskaźnika zagęszczania siatki węzłów z równo rozdystrybuowanym błędem. Rozważania teoretyczne i analizę numeryczną przeprowadzono z zastosowaniem Adaptacyjnej Bezsiatkowej Metody Różnic Skończonych.

Sterowana błędem a posteriori analiza przestrzennego stanu deformacji w szynach i kołach pojazdów szynowych

Krok, Józef
Article
2007
Analiza przystosowania plastycznego pól naprężeń resztkowych wymaga znajomości rozwiązania sprężystego. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania sprężyste dla szyn kolejowych i kół pojazdów szynowych poddanych różnego rodzaju obciążeniom symulującym prawdziwe naprężenie kontaktowe na styku szyna–koło. Zastosowano w tym celu szeregi Fouriera: w szynie – w kierunku wzdłuż szyny, w kole – w kierunku obwodowym. Dyskretyzację zagadnienia w przekroju koła/szyny przeprowadzono za pomocą Bezsiatkowej Metody Różnic Skończonych (BMRS) i MES. Analizę Fouriera zastosowano także do rekonstrukcji obciążeń we wszystkich kierunkach. Wymiar łatki kontaktowej, na którą działa obciążenie oraz maksymalne ciśnienia kontaktowe wyznaczono z rozwiązania Hertza. Analizę przeprowadzono dla szyn 132 RE oraz kół (wg normy USA) – zarówno sprężystą, jak i niesprężystą, stosując modele przyrostowe i model Żarki. Zastosowano szereg obciążeń o różnym poziomie intensywności i położeniu, w tym obciążenia z podwójnym kontaktem. W opracowaniu uzyskano wiele – ważnych zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i inżynierskiego – wyników.