Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Zastosowanie metod sejsmiki powierzchniowej do oceny modułu G gruntu

Barański, Marek, Szczepański, Tomasz
Article
2007
The paper presents solution of the system of equations for consolidation of porous medium where pores are filled by a low field temperature are coupled. The solution of an initial-boundary value problem for an uniaxial strain state for the consolidating layer has been analyzed.

Analiza możliwości weryfikacji modelu numerycznego na podstawie pomiarów i badań wykonanych w trakcie realizacji obiektu

Barański, Marek, Popielski, Paweł, Szczepański, Tomasz, Wrona, Mariusz
Article
2007
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku X. Obliczenia przeprowadzono, wykorzystując parametry materiałowe zweryfikowane za pomocą analizy wstecz opartej na wynikach obserwacji dotychczasowych osiadań budowli oraz nowoczesnych badań gruntu. Przedstawiono metodykę zastosowanej analizy oraz wyniki weryfikacji parametrów.

Zabezpieczenie wykopów ścianką Larssena − modelowanie numeryczne a rzeczywistość

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał, Piszczek, Kazimierz, Toś, Cezary
Article
2007
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych zachowania się zabezpieczenia głębokiego wykopu ścianką szczelną. Zaprezentowano efektywność i skuteczność proponowanego podejścia obliczeniowego oraz pełną możliwość jego zastosowania w skomplikowanych przypadkach rzeczywistych. Porównanie obliczonych numerycznie wartości przemieszczeń poziomych ścianki z wartościami pomierzonymi in situ wykazało dobrą zgodność.

Wyznaczanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego na podstawie badań doświadczalnych

Kogut, Janusz P.
Article
2007
This paper discusses some dynamic parameters of a soil influenced a wave propagation in this medium. The experimental data is used to assess the dynamic soil profile at the site. Furthermore, numerical predictions of the vertical dynamic response with boundary element model of the soil are performed.

Oszacowanie błędów a posteriori i gęstości punktów danych eksperymentalno-numerycznych

Wojtas, Jan, Krok, Józef
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono nową spójną koncepcję oszacowania błędów a posteriori danych eksperymentalnych oraz numerycznych. Zawiera ona technikę postprocessingu z warunkami dodatkowymi danych dyskretnych, pewne propozycje oszacowania błędu a posteriori tych danych oraz definicje wskaźnika zagęszczania siatki węzłów z równo rozdystrybuowanym błędem. Rozważania teoretyczne i analizę numeryczną przeprowadzono z zastosowaniem Adaptacyjnej Bezsiatkowej Metody Różnic Skończonych.

Sterowana błędem a posteriori analiza przestrzennego stanu deformacji w szynach i kołach pojazdów szynowych

Krok, Józef
Article
2007
Analiza przystosowania plastycznego pól naprężeń resztkowych wymaga znajomości rozwiązania sprężystego. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania sprężyste dla szyn kolejowych i kół pojazdów szynowych poddanych różnego rodzaju obciążeniom symulującym prawdziwe naprężenie kontaktowe na styku szyna–koło. Zastosowano w tym celu szeregi Fouriera: w szynie – w kierunku wzdłuż szyny, w kole – w kierunku obwodowym. Dyskretyzację zagadnienia w przekroju koła/szyny przeprowadzono za pomocą Bezsiatkowej Metody Różnic Skończonych (BMRS) i MES. Analizę Fouriera zastosowano także do rekonstrukcji obciążeń we wszystkich kierunkach. Wymiar łatki kontaktowej, na którą działa obciążenie oraz maksymalne ciśnienia kontaktowe wyznaczono z rozwiązania Hertza. Analizę przeprowadzono dla szyn 132 RE oraz kół (wg normy USA) – zarówno sprężystą, jak i niesprężystą, stosując modele przyrostowe i model Żarki. Zastosowano szereg obciążeń o różnym poziomie intensywności i położeniu, w tym obciążenia z podwójnym kontaktem. W opracowaniu uzyskano wiele – ważnych zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i inżynierskiego – wyników.

Analiza bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy na przykładzie zrealizowanych obiektów

Surmacz, Adam, Popielski, Paweł
Article
2007
W artykule przedstawiono przegląd stosowanych obecnie metod bezwykopowych, omówiono możliwości ich zastosowania i problemy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Przedstawiono wstępne wyniki analizy numerycznej wybranych bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy miejskiej.

Wielkowymiarowe próbne obciążenia jako metoda rozpoznawania nośności i sztywności podłoża gruntowego

Łupieżowiec, Marian
Article
2007
In paper results of trial loading are presented. They were used to the recognition the subsoil built by made ground, moreover it was possible correct designing the strengthening and inspection the quality of it. Those loads were realised by building the stock of pavement slabs placed on the 3,5 × 6,0 m base. That big load area made possible the judgement of subsoil in the considerable depth. The pressure on the base was about 100 kPa. Then it presented the estimation of the value parameters of MCC model using test results and the forecasting of settlements of real object.

Zdalne monitorowanie obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji

Witakowski, Piotr
Article
2007
W artykule przedstawiono zasadnicze warunki i potrzeby obiektów budowlanych z punktu widzenia zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, jak też możliwości zaspokojenia tych potrzeb w wyniku najnowszych osiągnięć informatycznych. Ukazano budowany w ITB system zdalnego zarządzania jakością w budownictwie i składające się nań poszczególne podsystemy zdalnego monitorowania.

Symulacje badań elementowych piasku opisanego prawem przyrostowo nieliniowym

Sternik, Krzysztof
Article
2007
Przyrostowo nieliniowe konstytutywne prawo interpolacyjne Darve'a należy do grupy związków hypoplastycznych. W niniejszym artykule przedstawiono ideę sformułowania i symulacje numeryczne ściskania piasków w aparacie trójosiowego ściskania. Pokazano zdolności modelu do opisu zmian objętościowych gruntów o różnym zagęszczeniu i upłynnienia luźnego piasku.