Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 14

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 14

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)


Kompozycja w małych zespołach mieszkaniowych

Seruga, Wacław
Article
2015
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni z punktu widzenia kompozycji i piękna w małych zespołach mieszkaniowych. Autor przedstawia założenia ideowe związane z kształtowaniem funkcjonalno-przestrzennym zrównoważonych zespołów mieszkaniowych, wśród których stosunek do natury stanowi podstawowe kryterium wpływające na kompozycję przestrzenną oraz piękno architektury. Przedstawia również aspekty, które zmieniają podejście do współczesnego oblicza i kompozycji miasta zakładając dominującą rolę środowiska przyrodniczego w kształtowaniu struktur miejskich. Artykuł prezentuje dwanaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów II roku wykonanych w roku akademickim 2014/2015 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W zakresie aspektów związanych z estetyką oraz kompozycją pojawiły się tendencje zmierzające do komponowania miejskich przestrzeni w ludzkiej skali z zachowaniem optymalnych wielkości powierzchni terenów biologicznie czynnych pozostających w silnych związkach z przyrodniczym otoczeniem. Zdaniem autora w związku ze znacznymi zagrożeniami globu ziemskiego m.in. spowodowanymi zmianami klimatycznymi, gwałtownym przyrostem demograficznym i znaczącą urbanizacją nastąpi w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym oraz komponowaniu miejskich przestrzeni powrót do idei miasta ogrodu pozostającego w harmonii oraz symbiozie z otaczającą przyrodą. Miasta przyszłości przekształcą się w ogrody i staną się samowystarczalne energetycznie.

A linear city development under contemporary determinants

Tufek-Memisevic, Tijana, Stachura, Ewa
Article
2015
The Linear City concept in spatial planning has been present since Soria y Mata’s proposal in 1882 (Collins, 1959). Yet, naturally conditioned elongated urban developments have not been a frequent subject of research. However, dynamic urbanization under ongoing processes of globalization have brought new conditions and challenges for cities, among them a strong impact of international financial markets on a city space. Cultural and recreational areas are being systematically replaced by commercial and office buildings what disrupts correct city structure. The set of conditions mentioned above relate to linear cities as well. Apart from analyzing possible causes of developing existing linear cities, this paper aims to examine their contemporary development possibilities determined by mentioned above factors. Sarajevo, BiH serves as case example. On the basic of extensive literature review the development possibilities have been recognized. In case of Sarajevo possible interventions appear as strengthening main transportation axes and establishing new centers along the city spine.

Miasto oswojone. Znaczenie kompozycji urbanistycznej dla orientacji w przestrzeni miasta

Tota, Paulina
Article
2015
Relacje człowieka i otoczenia można zawsze odnieść do ogólnego zagadnienia jego bycia w świecie. Rzeczywistość przestrzenna i czasowa tworzy więc ramy dla każdej ludzkiej aktywności a orientacja w niej stanowi podstawę określenia przez człowieka swojego miejsca – nie tylko w fizycznym otoczeniu, ale także w całym spektrum niesionych przez nie znaczeń. Miasto stało się obecnie podstawowym środowiskiem życia człowieka i jego najbliższą przestrzenią – stąd też istotnym wydaje się podejmowanie zagadnienia kompozycji urbanistycznej jako czynnika warunkującego orientację w przestrzeniach miejskich. Artykuł omawia kwestię kompozycji urbanistycznej jako jednej z determinant orientacji w przestrzeni miejskiej. Autorka ma na celu analizę zagadnienia percepcji i poznania środowiskowego oraz towarzyszącą im kwestię wyobrażalności środowiska i map poznawczych, odnosząc się do teorii obrazu miasta Kevina Lyncha.

Historical stages of diplomatic legations architecture in Ukraine

Proskuryakov, Victor, Tymovchak, Iryna
Article
2015
The article distinguishes the main historical stages of the Ukrainian diplomacy development and conducts the analysis of diplomatic legations architecture in Ukraine starting from the Cossacks era and up till present days.

Koncepcja rewitalizacji i restrukturyzacji programowo-przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź Fabryczna

Olenderek, Joanna, Olenderek, Maciej
Article
2015
Celem głównym projektu było opracowanie koncepcji rewitalizacji i restrukturyzacji programowo-przestrzennej obszaru śródmiejskiego węzła komunikacyjnego Łódź -Fabryczna w kontekście współczesnych oczekiwań mieszkańców miasta, podróżnych i turystów. Ten istotny w strukturze przestrzennej miasta, położony w samym sercu Łodzi rejon czołowego dworca kolejowego i generalnie tranzytowego dworca autobusowego wciąż nie uzyskał należnej mu rangi w krajobrazie miejskim. Jego rola w kształtowaniu wizerunku miasta w oczach podróżnych i turystów jest niepodważalna. Również Łodzianie od lat oczekują uporządkowania zarówno układu komunikacji i struktury transportu publicznego, przemieszanych i nie doinwestowanych przestrzeni o charakterze publicznym, zapewnienia odpowiednich warunków podróżowania, nadania temu miejscu cech reprezentacyjności godnych rangi miasta środkowoeuropejskiego.

Geneza i ewolucja struktury przestrzennej osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie

Moskal, Tomasz
Article
2015
Proces rozwoju przestrzennego Rzeszowa następujący od końca lat 30. XX w. charakteryzuje się intensywną dynamiką. Głównym celem urbanizacji rozległych terenów było zaspokojenie głodu mieszkaniowego dla stale zwiększającej się liczby mieszkańców miasta. Planowanie struktury przestrzennej terenów mieszkaniowych następowało z uwzględnieniem aktualnych w urbanistyce tendencji. Ostateczny kształt osiedli mieszkaniowych jest wynikiem kompromisu idei oraz stale zmieniających się czynników społecznych, politycznych i gospodarczych. Struktura zabudowy osiedla mieszkaniowego Nowe Miasto w Rzeszowie jest odzwierciedla dynamikę czynników kształtujących współczesne polskie miasta.

Budownictwo modułowe – szansa dla istniejących budynków polskiej służby zdrowia?

Łukasik, Marta
Article
2015
Autor przybliża terminologię modułu i modularności w architekturze w odniesieniu do architektury szpitali. Porusza także zagadnienia z zakresu finansowania w budownictwie polskiej służby zdrowia. Ponadto analizuje zagadnienia z zakresu typologii szpitala oraz jego odniesienia do modułowości i standaryzacji. W artykule przeanalizowano także budownictwo kontenerowe omawiając przykłady z Europy i Polski.

Conceptual educational projecting as a method of research and development of ideas of worldwide known architecture and art masters

Ianchuk, Kateruna, Klymko, Zoriana
Article
2015
The article highlights the phenomenon and results of conceptual, educational projecting as a unique means of mastering the syncretic architectural skills on the example of artistic heritage of an architect F. Kiesler and a scenographer – an architect Ye. Lysyk.

Lviv Architecture School experience in projecting “landscape” theaters in park areas of urbanized Ukrainian cities

Gumennyk, Inna, Proskuryakov, Victor
Article
2015
This publication reviews the research projects conducted by students and lecturers of the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University. These projects offer various ways of building “landscape” theaters with infrastructure, that would be located in green zones of the largest Ukrainian cities and provide the population with modern cultural and spectacular complexes.

Cultural centers as a forming factor of contemporary architecture of universities

Dmytrash, Olga, Kopylyak, Ihor
Article
2015
University cultural center and the general concept of its spatial and functional organization are analyzed as mean of forming of architectural environment and public space of universities.