Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 13

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 13

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (38)


Dom - otoczenie - wnętrze

Seruga, Wacław
Article
2014
Artykuł dotyczy problemów związanych z kształtowaniem jednorodzinnych domów wolnostojących w przestrzeniach miejskich gdzie dom – otoczenie – wnętrze stanowią triadę wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych związanych z jakością zdrowego i zrównoważonego środowiska mieszkaniowego człowieka. Autor przedstawia założenia ideowe związane z poszukiwaniem humanistycznych współczesnych form zamieszkania w silnych relacjach z naturą. „Dom w krajobrazie” – taki temat otrzymali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Celem było między innymi poszukiwanie niekonwencjonalnych wizji i oryginalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów na miarę możliwości technologicznych drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł prezentuje piętnaście najlepszych nagrodzonych studenckich projektów wolnostojących domów mieszkalnych. Projekty zawierają indywidualne kreacje kształtowania przestrzeni zamieszkania człowieka, a także poszukiwania związków architektury jednorodzinnej z różnorodnym otoczeniem, szczególnie krajobrazowym. Prezentowane domy w krajobrazie realizują marzenia do zamieszkania w środowisku pięknym w harmonii z zielonym otoczeniem – naturą.

Przestrzenie piesze w małych zespołach mieszkaniowych

Seruga, Wacław
Article
2014
Artykuł dotyczy problemów związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni pieszych w małych zespołach mieszkaniowych. Autor przedstawia założenia ideowe związane z kształtowaniem zrównoważonych zespołów mieszkaniowych z punktu widzenia pieszego poruszającego się w przestrzeni miejskiej. „Pieszy w przestrzeni miasta” - taki temat otrzymali studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Celem było między innymi uzyskanie nowych interesujących wizji i optymalnych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na miarę drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł prezentuje dziesięć najlepszych nagrodzonych studenckich projektów oraz dwa projekty dyplomowe inżynierskie, które potwierdzają tezę, że małe zrównoważone zespoły mieszkaniowe rozwiązane funkcjonalno-przestrzennie w oparciu o ruch pieszy wspomagany rowerowym oraz piesze wnętrza urbanistyczne są zespołami przyjaznymi środowisku mieszkaniowemu pod względem zdrowia mieszkańców oraz związków z naturą. W zakresie kształtowania przestrzeni pieszych pojawiły się tendencje zmierzające w kierunku zapewnienia dominacji ruchu pieszego w miejskich przestrzeniach oraz podniesienia rangi pieszych przestrzeni społecznych i publicznych w funkcjonowaniu oraz kompozycji miasta.

10% miasta. Percepcja przestrzeni przez osoby z dysfunkcją wzroku

Tota, Paulina
Article
2014
Szacuje się, że aż do 90% bodźców odbieranych jest przez człowieka za pomocą wzroku – pozostałe cztery zmysły dostarczają nam jedynie 10% wrażeń. Osoby z dysfunkcją tego zmysłu przedstawiane są więc często jako użytkownicy przestrzeni niezbyt ją rozumiejący, przy czym zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że to właśnie osoby niewidome są najbardziej uważnymi odbiorcami przestrzeni: zwracają uwagę na te jej elementy, które dla osób w pełni sprawnych są zbyt powszednie, więc niemal niezauważalne. Artykuł przedstawia kwestię percepcji przestrzeni publicznych przez osoby niewidome i słabowidzące, omawiając zarówno przestrzenne jak i społeczne uwarunkowania dostępności miasta oraz przybliżając zakres orientacji użytkowników o ograniczonej zdolności widzenia. Temat wydaje się niezwykle istotny zwłaszcza w kontekście pojawiających się dyskusji o jakości przestrzeni miejskich, o której nie może być mowy bez podniesienia kwestii dostępności i dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników.

Pieszy w przestrzeni miasta – architektura jako katalizator zachowań społecznych

Siedlecki, Bogdan
Article
2014
Współczesna przestrzeń brutalnie ograniczana przez człowieka, niestety tylko czasami uwzględniająca indywidualne cechy i potrzeby każdego z przedstawicieli homo sapiens, niejednokrotnie określana jest mianem MIASTA. Nazwa ta kojarzy się z czynnikami, które nie są przyjazne dla człowieka, nie są pochodzenia naturalnego i nigdy nie stanowiły środowiska naturalnego mieszkańca tego specyficznego wytworu cywilizacji „żyjącego” tylko dzięki konsumowaniu ogromnych ilości energii. Jednak nie można jednak wykluczyć zjawisk pozytywnych, pojawiających się coraz częściej w miarę rozwoju cywilizacji, zasobności społeczeństwa oraz rozwoju kulturowego konkretnego narodu. Najbardziej zauważalnym zjawiskiem jest tworzenie elementów kubaturowych często bez konkretnej funkcji ale wyeksponowanych, budzących ciekawość, organizujących przestrzeń czyli ARCHITEKTURA.

Beton jako jeden z determinantów przyjaznej pieszemu miejskiej przestrzeni publicznej

Pyrzyk, Bartłomiej
Article
2014
W wielu miastach i środowiskach trwają debaty na temat istniejącego i pożądanego wyglądu przestrzeni publicznych. Do najważniejszych problemów współczesnych miast zalicza się: słabą jakość środowiska mieszkaniowego, prywatyzację obszarów centralnych miast, co powoduje zamieranie życia społecznego w przestrzeniach publicznych oraz fragmentaryzację przestrzenną i społeczną miast. Wskazuje się też na szereg barier technicznych i komunikacyjnych, narastający ruch samochodowy, chaotyczne parkowanie samochodów i brak poczucia bezpieczeństwa w tłumie miejskim, a także zbyt małą ilość terenów zielonych. Przestrzeń publiczna ma duży wpływ na kontakty międzyludzkie, jakie mogą być w niej nawiązane. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych jest ważne dla jej użytkowników i jest to zadanie multidyscyplinarne. Mieszkaniec miasta potrzebuje bezpośredniego kontaktu z otoczeniem i obcowania z przyjaznymi formami architektonicznymi wpisującymi się w środowisko, tworzonymi z przyjaznych materiałów. Takim materiałem może być beton. Technologia betonu rozwija się bardzo dynamicznie. Dzisiejszy beton jest atrakcyjnym materiałem kształtującym pozytywnie przestrzeń publiczną.

(NIE)gościnne przestrzenie miejskie – "gated communities”

Pyrtek, Piotr
Article
2014
Współczesne miasto zdominowane jest przez przestrzenie „niegościnne”, w których przebywanie nie sprzyja zawieraniu kontaktów, a jednostki funkcjonują tam jako anonimowi przechodnie. Kultura strachu przyczynia się do zanikania i degradacji miejskiej przestrzeni publicznej, a powstawanie osiedli typu gated communities jest jedną ze współczesnych tendencji w rozwoju miast. Pierwotnie mury miały chronić mieszkańców miast przed zewnętrznym zagrożeniem, podczas gdy obecnie oddzielają od siebie samych mieszkańców postrzeganych jako zagrożenie wewnętrzne. Równość obywateli to historia, a fałszywe poczucie bezpieczeństwa wzmaga agresję i podziały społeczne. Kreowanie „dobrej” przestrzeni miejskiej, która wzmacnia przejawy publicznych zachowań oraz podnosi walory estetyczne otoczenia powinna stać się współczesnym lekarstwem na „martwe” przestrzenie miejskie.

Urban aspects of theatre architecture in Volyn region

Proskuryakov, Viktor, Sinkevych, Oksana
Article
2014
The article highlights the impact of theatre architecture and performing spaces on the urban planning and environment. The study covers major cities of Volyn region, Ukraine, and demonstrates that theatre and performing spaces have always been a core around which the city was developing.

Trends of shaping urban environment by integration and development of performing arts (in Transcarpatian Region)

Proskuryakov, Viktor, Khir, Andriy
Article
2014
The article describes the possibility of applying performing arts in the formation of modern public spaces. The article highlights correlations between urban environment and the human perception of art. The study focuses on the Transcarpathian region in Ukraine.

Spacial development of the courtyards inside the late 19th & early 20th century apartment blocks of Lviv

Pekarchuk, Oksana
Article
2014
Spacial development of Lviv apartment buildings of the late 19th & early 20th centuries during complex reconstruction requires the assessment of territory opportunities, the improvement of quality of residential environment and more efficient use of areas. The research of the architectural space adaptation of the courtyards of this period to changes in the environment of human life and activities is a complex problem that involves social-psychological, demographic, sanitary, functional, architectural, technical and aesthetic aspects. The paper describes the transformation of the courtyards of Lviv in the context of the historical development of residential environment, which includes the analysis of its formation and problems of the urban landscaping. This paper presents the results of research aimed at forecasting of functional and spacial development of the courtyards of apartment buildings of the late 19th & early 20th centuries.

Martwe przestrzenie publiczne

Paprzyca, Krystyna
Article
2014
Dzisiaj za pomocą planowania, projektowania, przepisów, norm i standardów jakości podejmowane są próby poprawy jakości życia mieszkańców w przestrzeniach publicznych w miastach. Mimo tych działań, w wielu wypadkach tworzy się „ jałową przestrzeń”. A przecież w niedalekiej przeszłości w przestrzeniach tych tętniło „towarzyskie życie”. Autorka w artykule omawia zagadnienie” martwych przestrzeni publicznych” w miastach, pozostawiając omawiany problem bez odpowiedzi.