Czasopismo Techniczne z. 30. Architektura z. 8-A

Czasopismo Techniczne z. 30. Architektura z. 8-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (31)


Komponowanie krajobrazu przestrzeni osiedlowej ogrodami pionowymi

Sych, Małgorzata, Hodor, Katarzyna
Article
2012
Obecnie przestrzenie osiedlowe polskich miast, zwłaszcza kompleksy wielkopłytowe, nie są kojarzone z dobrze zorganizowanym, zachęcającym do przebywania terenem zielonym, stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej. Publiczna przestrzeń przeznaczona dla tego typu struktury mieszkaniowej zazwyczaj jest ciasna, pozbawiona elementów zieleni. Technologie systemowych konstrukcji pionowych ogrodów stanowią szansę na znaczne podniesienie jakości życia w przestrzeniach osiedlowych. Ponadto należy zwrócić uwagę na niedoceniane jeszcze walory użytkowe tego typu rozwiązań.

Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej (wybiegi dla psów w Nowym Jorku)

Wilczkiewicz, Małgorzata Z.
Article
2012
Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie powstają w związku z rozwojem miasta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szczegółowych projektów urbanistycznych, posiadają fragmenty nieciekawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. Nową funkcją, która pojawiła się ostatnio w miejskich metropoliach, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonożnym mieszkańcom miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. W Niemczech miejsca te noszą nazwę Hunderzone, w Ameryce Dog Ran, a pojawiają się na obszarach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub pod mostem. Stanowią one prawdziwe wyzwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowanym funkcjonalnie obiektom ciekawy wyraz artystyczny.

Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych

Czałczyńska-Podolska, Magdalena
Article
2012
Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych cieszą się ogromną popularnością. Można je spotkać jako tereny samodzielne bądź też towarzyszące obiektom oświaty, zdrowia i kultury. Niezależnie od swojej formy i funkcji obiektu, któremu towarzyszą, na pierwszy plan wysuwa się ich wartość pozaprodukcyjna – przede wszystkim integracyjna, ale też dydaktyczna, prozdrowotna i estetyczna. Są to ogrody, które wyróżnia ogromny potencjał w tworzeniu silnych społeczności lokalnych. Tendencje widoczne kształtowaniu współczesnych ogrodów użytkowych w Stanach Zjednoczonych mogą znaleźć zastosowanie na rodzimym gruncie, w budowaniu i odbudowywaniu przestrzeni społecznych osiedli mieszkaniowych.

Funkcja i użyteczność zieleni w strukturach układów komunikacyjnych

Leśniak, Grzegorz
Article
2012
Zieleń na przestrzeni wielu stuleci związana była z układami komunikacyjnymi: wyznaczała widoczny z dużych odległości kierunek przebiegu drogi, dawała podróżnym cień w upalne dni oraz chroniła przed zimnymi wiatrami w okresie chłodów. Stanowiła też ważny element dekoracyjny i kompozycyjny reprezentacyjnych miejskich ulic. Wraz z intensyfikacją ruchu komunikacyjnego i związanych z tym uciążliwości zaczynała także pełnić funkcję izolacyjną. Mimo postępujących zmian społeczno-gospodarczych i cywilizacyjnych, użyteczność zieleni w obrębie dróg i ulic była niepodważalna. Dwudziesty wiek przyniósł motoryzacyjną eksplozję, która zmieniła warunki życia mieszkańców w sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych. W odpowiedzi na te zmiany plany zagospodarowania przestrzennego, opracowywane dla miast i osiedli, sformalizowały izolacyjną funkcję zieleni na obszarach zurbanizowanych, traktując ją jako sposób na utrzymanie akceptowalnego komfortu zamieszkiwania w dużych miastach z rozbudowanymi układami komunikacyjnymi. W ostatnich latach pojawiły się jednak zagrożenia dla zieleni towarzyszącej drogom i ulicom naszych miast. Wymagania formalne, wynikające z nowelizowanych przepisów dotyczących budowy i eksploatacji dróg i ulic, zmieniły sytuację zieleni: walory estetyczne i bioklimatyczna użyteczność roślinności ustępują przed argumentami techniczno-ekonomicznymi. Na terenach otwartych następuje wycinka przydrożnych zadrzewień pod hasłem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, natomiast na terenach zabudowanych krajobraz wzdłuż dróg zaczyna być stopniowo zdominowany przez ekrany ochronne. Określane jako „trwałe i funkcjonalne”, wysokie ściany betonowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych ekranów zastępują zielone aleje, które przez wiele lat towarzyszyły drogom i ulicom.

Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej „zielonej terapii”

Latkowska, Monika Joanna, Miernik, Martyna
Article
2012
Ogrody terapeutyczne to specyficzny typ założeń ogrodowych o charakterze użytkowym. Można spotkać je przy placówkach medycznych i opiekuńczych, bywają też zakładane w parkach i ogrodach botanicznych. Należą do nich miejsca umożliwiające użytkownikom tylko bierny kontakt z naturą, a także specjalne ogrody wykorzystywane do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób chorych i niepełnosprawnych. Tego typu założenia popularne są w USA i krajach Europy Zachodniej, pojawiają się też w Polsce (ogrody przyszpitalne, sensoryczne, ogrody dla osób niepełnosprawnych). Praca prezentuje zarys historii ogrodów terapeutycznych, znaczenie kontaktu z naturą dla zdrowia ludzi oraz ogólne zasady projektowania ogrodów wykorzystywanych do celów terapeutycznych.

Współczesne tendencje w kształtowaniu krajobrazu i architektury winnic

Sykta, Izabela
Article
2012
W artykule pokazano różne podejścia projektowe w zakresie kształtowania krajobrazu i architektury winnic, uwzględniając zarówno rekonstrukcje i rewaloryzacje historycznych założeń, jak i współczesne projekty i realizacje inspirowane motywami i elementami winnic, a także wykorzystujące krajobraz winnic jako tło dla nowych, bardzo spektakularnych i abstrahujących od kontekstu, kreacji architektonicznych. Te współczesne tendencje projektowe – zilustrowane na wybranych realizacjach – przedstawiono w kontekście ich udostępniania dla różnych form turystyki, w tym turystyki kulturowej i enoturystyki.

Renesans miejskich ogrodów użytkowych

Asanowicz, Katarzyna
Article
2012
W ostatnim czasie obserwujemy ponowne zainteresowanie ogrodami użytkowymi. W referacie omówione są działania ruchu Urban Farmers, którego celem jest nauczenie mieszkańców miast uprawy żywności w miejskich ogrodach użytkowych oraz to, jak dbać o krajobraz miejsca zamieszkania w sposób przyjazny dla środowiska. Zaprezentowano dwa projekty ogrodów tymczasowych: Bruggen naar Rabot w Gandawie i Prinzessinnengarten na Moritzplatz w Berlinie, które są jednym z elementów poprawy jakości przestrzeni miejskich. Przedstawiono również dwie inicjatywy organizacji ogrodów na dachach budynków: Schieblock w Rotterdamie oraz Brooklyn Grange w Nowym Jorku.

Rośliny użytkowe – zastosowanie we współczesnej architekturze krajobrazu

Dudek-Klimiuk, Joanna
Article
2012
Miejsca, gdzie uprawiane są rośliny użytkowe, w pierwszej kolejności kojarzone są z ogrodami użytkowymi. Jednak postawienie wyraźnej granicy między roślinami użytkowymi a ozdobnymi nie jest zasadne. Znamy wiele przykładów roślin, które w równej mierze można zaliczyć do obu tych grup lub często początkowo traktowane były jako ozdobne, a dopiero później zauważano ich walory użytkowe. Podobnie, rozważając kwestie znaczenia ogrodów użytkowych w kompozycji całych zespołów, można zauważyć zmieniający się stosunek projektantów do tej formy ogrodowej i roślinności składających się na nie. Współcześnie architekci krajobrazu coraz częściej sięgają po rośliny użytkowe, dostrzegając w nich specyficzne walory estetyczne oraz wykorzystując ładunek emocjonalny z nimi związany. Znane są przykłady ich zastosowania w układach zieleni komponowanej w różnych skalach i kontekście krajobrazowym. W Warszawie od kilku lat wybrane tereny miejskie są przestrzenią, gdzie eksperymentuje się nietypowe nasadzenia z zastosowaniem roślin użytkowych. Niekonwencjonalne zastosowania tego typu roślin można również odnaleźć w projektowych pracach dyplomowych.

Ogrody użytkowe na współczesnych terenach zieleni przydomowej Poznania

Banach, Marzena
Article
2012
Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie przestrzeni o funkcji użytkowej we współczesnych założeniach ogrodowych. Rozważania te przeprowadzono na przykładzie wybranych ogrodów, towarzyszących indywidualnej zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta Poznania i jego okolic. Dotyczą one między innymi tego, jaką rolę pełnią obecnie przydomowe strefy przeznaczone pod uprawę. W opracowaniu tym dokonano przeglądu istniejących ogrodów użytkowych w różnych postaciach, na przykład sadu, zielnika czy ogródka warzywnego. Poza względami utylitarnymi, zwrócono uwagę także na względy estetyczne tych przestrzeni, analizując je między innymi przez pryzmat ogrodu jako spójnej całości kompozycyjnej i funkcjonalnej.

Znaczenie parków miejskich w kulturze tureckiej na przykładzie Alâeddin Tepesi w Konyi

Malec, Tomasz
Article
2012
W przestrzeni tureckich miast parki odgrywają istotną rolę. Są one nie tylko miejscami o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym, ale pełnią ważną funkcję socjalizującą. W tym celu w tureckich parkach miejskich umieszcza się wiele miejsc, w których możliwe jest nawiązanie kontaktów o charakterze społecznym. Parki miejskie w Turcji przyczyniają się zatem do tworzenia więzi międzyludzkich, dzięki którym podnoszony jest standard życia mieszkańców miasta. Alâeddin Tepesi jest przykładem wzgórza parkowego, którego historia i obecne zagospodarowanie predestynuje do bycia jednym z najważniejszych centrów życia społecznego Konyi. Podkreślić należy, iż dzięki odpowiedniemu kreowaniu przestrzeni polskich parków miejskich, również można będzie uzyskać efekt niezbędnej w dzisiejszych czasach intensyfikacji relacji społecznych.