Czasopismo Techniczne z. 8. Mechanika z. 3-M

Czasopismo Techniczne z. 8. Mechanika z. 3-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Irregularity of run in mechanically balanced drives – the perspectives of hybrid balancing

Iskra, Antoni, Babiak, Maciej, Kałużny, Jarosław
Article
2012
Irregularity of run of an internal combustion piston engine is a source of its basic drawback among which one should first of all mention noise and vibrations. In order to minimize the drawbacks listed above, flywheels are used. In recent years, a tendency to use more complicated methods of improving the degree of irregularity of run has been noticed. A distinct leveling of angular velocity is most of all obtained by the application of dual mass flywheels. Even better effects can be obtained in four-cylinder engines by differentiating towards each other the height of location of rollers balancing the resultant 2nd order force. The latter solution is however efficient for a strictly defined angular velocity. The mentioned defect does not occur in the case of the electrical machine of a hybrid unit used to increase the torque at the time of shortage of torque in the combustion engine and to reduce the torque – by braking – at the time of completion of the expansion stroke, namely the occurrence of the excess of torque. In the article, a broader analysis of the indicated solutions leading to the improvement of the degree of irregularity of an internal combustion engine running is presented.

The effect of changes in cylinder liner geometry on the operation of piston compression ring

Serdecki, Wojciech, Krzymień, Piotr
Article
2012
Presented paper deals with cylinder deformations which could be most often encountered and tries to explain the causes of such situations. The essential part of the paper presents relations which allow to describe cylinder shape of any geometry and the attached example explains better the principles of their application. The obtained relations will be applied to the constructed mathematical model, in particular in a module describing the link between cylinder deformations and blowby during engine run. It should be added that the presented study is a part of a series concerning the collaboration of compression ring with the cylinder wall observed on a running engine.

Oznaczanie liczby cetanowej wybranych paliw na podstawie spalania w komorze o stałej objętości w aspekcie ich zastosowania w silniku o zmiennym stopniu sprężania VCR

Jaworski, Artur, Kuszewski, Hubert, Lejda, Kazimierz, Ustrzycki, Adam, Woś, Paweł
Article
2012
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki badań liczby cetanowej paliw w aspekcie możliwości ich zastosowania w silniku o zmiennym stopniu sprężania 4 VD 14,5/12-1 SRW. Badania przeprowadzono w Laboratorium Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto porównano wyniki badań paliw wzorcowych oznaczonych metodą silnikową z metodą opartą na komorze o stałej objętości.

Wpływ dodatku wodoru do oleju napędowego na parametry silnika z zapłonem samoczynnym

Merkisz, Jerzy, Idzior, Marek, Bajerlein, Maciej, Daszkiewicz, Paweł
Article
2012
Instytut Silników Spalinowych i Transportu przeprowadził badania dotyczące zmierzenia ilościowego wpływu dodatku wodoru na wskaźniki pracy silnika oraz emisję związków toksycznych w silniku o ZS. Spośród składników toksycznych spalin analizowane zostały zmiany emisji NOx, zadymienie, CO, HC oraz CO2. Badania prowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku silnikowym, wyposażonym w silnik badawczy AVL 5804 o zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Pomiary wykonywano dla obciążeń 0,5, 10, 15 i 20 Nm. N a następnym etapie mieszankę paliwowo-powietrzną wzbogacono o 0,5 i 1 bar wodoru. Prędkością obrotową, przy której dokonano pomiarów, była prędkość 1200 obr/min. Do pomiarów stężenia związków toksycznych wykorzystano mobilny analizator do badań toksyczności SEMTECH DS firmy SENSORS.

Wpływ mieszanin RME z olejem napędowym na parametry pracy silnika a8C22 lokomotywy SM-42

Cisek, Jerzy
Article
2012
Celem badań było określenie wpływu testowanych biopaliw (mieszanin estrów metylowych oleju rzepakowego RME z olejem napędowym) w porównaniu z olejem napędowym na parametry energetyczne i toksyczność spalin silnika a8C22 lokomotywy spalinowej SM42-2331, w trzech punktach pracy silnika: dla biegu jałowego, pośredniej prędkości obrotowej i częściowego obciążenia oraz nominalnej prędkości obrotowej i pełnej mocy silnika. Stwierdzono, że wzrost udziału estrów metylowych oleju rzepakowego (RME) do zawartości 50% w mieszaninie z olejem napędowym powoduje zwiększenie wartości godzinowego zużycia paliwa Gp o ok. 10% dla biegu jałowego oraz o ok. 15% dla pełnego obciążenia silnika w porównaniu z olejem napędowym. Zaobserwowano wzrost stężenia CO w spalinach wraz z ilością R ME dla biegu jałowego, brak istotnych zmian stężenia CO dla pośredniego punktu pracy silnika oraz obniżenie emisji CO dla pełnego obciążenia silnika.

Wpływ biopaliw (FAME) na właściwości eksploatacyjne rozpylaczy paliwa silnika z zapłonem samoczynnym

Cisek, Jerzy, Mruk, Andrzej, Szczypiński-Sala, Wojciech
Article
2012
Zgodnie z wymaganiami przepisów prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi paliw stosowanych do silników spalinowych wprowadza się do nich dodatki biopaliw, takie jak na przykład estry metylowe oleju rzepakowego (FAME). Taki dodatek biopaliw do oleju napędowego wpływa na proces spalania oraz eksploatację silnika z zapłonem samoczynnym. W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu mieszanin oleju napędowego z FAME na pracę wtryskiwaczy paliwa silnika z zapłonem samoczynnym oraz wyniki oceny własności smarnych tych paliw, mających wpływ na trwałość elementów aparatury paliwowej silnika. Badania własności smarnych tych paliw przeprowadzono na stanowisku czterokulowym, oceniając dla poszczególnych paliw intensywność zużycia elementów testowych w odniesieniu do nacisku właściwego oraz obciążenia zacierającego.

Badanie wpływu liczby i średnicy otworków rozpylacza na parametry wtrysku biopaliw rzepakowych

Idzior, Marek, Karpiuk, Wojciech, Bieliński, Maciej, Borowczyk, Tomasz, Stobnicki, Paweł
Article
2012
W artykule dokonano analizy możliwości poprawy rozpylenia biopaliw rzepakowych – brano pod uwagę nieprzetworzony olej rzepakowy oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego, a rezultaty odniesiono do paliwa konwencjonalnego. W badaniach wykorzystano dwa rozpylacze różniące się liczbą otworków rozpylających i ich średnicą. Wtrysk paliwa był rejestrowany za pomocą systemu EVS 513D (Engine Video System) produkcji AVL, co pozwoliło na szczegółową analizę procesu. W analizie wyników brano pod uwagę zasięg strugi, kąt rozwarcia stożka strugi, powierzchnię strugi oraz ich warstwice.

Niektóre własności mieszanin olejów roślinnych i paliw do silników o zapłonie samoczynnym

Szczypiński-Sala, Wojciech
Article
2012
W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych własności paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Paliwa ze źródeł odnawialnych wprowadzane są obecnie na coraz szerszą skalę. Stosowanie paliw wytwarzanych z surowców roślinnych pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w całym cyklu produkcji i użytkowania paliwa. Do olejów napędowych stosowane są domieszki biokomponentów, takich jak alkohole czy rafinowany olej rzepakowy. Domieszki tego typu wpływają na własności paliwa, jego gęstość i lepkość, a zwłaszcza własności smarne. W artykule opisano wyniki prób oceny własności smarnych mieszanek oleju napędowego z metanolem oraz rafinowanym olejem rzepakowym.

Heat regenerator of stirling engine with an unconventional mechanism FIK

Saniga, Juraj, Barta, Dalibor, Mruzek, Martin, Repka, Ján, Tučník, Peter, Kukuča, Pavol
Article
2012
The paper deals with the solution of the parts internal Stirling engine with an unconventional mechanism of FIK. I n order to increase its efficiency the internal engine includes the heat regenerator. Its task is the accumulation of heat released from combustion chamber. It is therefore necessary to consider its appropriate design and material solutions. This paper deals with the simulation of media flow through the regenerator made with Fluent software.

Wpływ temperatury cieczy chłodzącej i oleju na straty tarcia w tłokowym silniku spalinowym

Iskra, Antoni, Kałużny, Jarosław, Babiak, Maciej
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań strat tarcia w silniku spalinowym, uzyskane na stanowisku modelowym, wyposażonym w specjalny układ regulacji temperatury, zapewniający znacznie większą stabilność temperatury niż ma to miejsce w standardowych układach. Podstawowym warunkiem obiektywności badań silników spalinowych jest utrzymanie powtarzalnych warunków prowadzenia eksperymentu. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych zależności momentu wywołanego tarciem od temperatury oleju w misce olejowej oraz wyniki symulacji komputerowych zmian momentu tarcia wywołanych lokalnym przyrostem temperatury na gładzi cylindrowej. Sprecyzowane wnioski pozwalają ocenić wpływ temperatury oleju na straty tarcia w głównych węzłach tarcia silnika spalinowego.