Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 4-B

Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 4-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Analiza pracy nietypowego zakotwienia want – badania laboratoryjne

Żółtowski, Krzysztof, Wasilewski, Bartosz
Article
2012
W artykule przedstawiono badania modelowe nietypowego rozwiązania strefy zakotwień want. Porównano je z typowym rozwiązaniem stosowanym w systemach obecnych na rynku. Przedstawiono wyniki badania wielkości sił przyczepności pomiędzy stalą a betonem w zakotwieniu wanty, nośności detali oraz zachowania się całego zakotwienia.

Odmienne podejście do projektowania stropów na belkach sprężonych dużej rozpiętości

Szydłowski, Rafał, Smaga, Andrzej
Article
2012
W projektowanych obecnie budynkach bardzo często zachodzi konieczność lokalizacji dużych, wolnych od podpór, przestrzeni w dolnych kondygnacjach przy zupełnie odmiennym układzie konstrukcyjnym wyższych kondygnacji. W realizowanym projekcie budynku hotelowego autorzy pracy zaproponowali sprężony układ konstrukcyjny zbudowany z dwóch stropów oraz ścian żelbetowych jako środników, otrzymując ustrój podobny do stosowanych w mostownictwie. W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, omówiono napotkane problemy, przedstawiono przyjęte parametry projektowe i wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej wybranych elementów ustroju nośnego. Na podstawie otrzymanych wyników i doświadczeń z projektowania wysnuto stosowne wnioski.

Badania zmian sił w cięgnach przekrycia dachowego pod wpływem oddziaływania w postaci fali akustycznej

Sieńko, Rafał, Szydłowski, Rafał
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu fali akustycznej generowanej w hali widowiskowo-sportowej na zmiany sił w cięgnach sprężających przekrycia dachowego. Pomiary wykonano w istniejącym obiekcie wzniesionym w latach 60. XX wieku, symulując rzeczywiste oddziaływanie akustyczne zestawem głośnikowym przy różnych poziomach natężenia dźwięku oraz długości fali.

Ocena skuteczności wzmocnienia dźwigarów żelbetowych za pomocą zewnętrznych stalowych cięgien bez przyczepności

Seruga, Andrzej, Zych, Mariusz, Faustmann, Dariusz
Article
2012
Obecnie żelbetowe elementy zginane najczęściej wzmacniane są za pomocą stalowych cięgien sprężających lub taśm z włókien węglowych. O wyborze sposobu wzmocnienia decydują warunki eksploatacyjne obiektu, jak również istniejące rozwiązanie konstrukcyjne, dostępność do danego elementu i przewidywana efektywność wzmocnienia. O wartości wprowadzonych sił sprężających można wnioskować na podstawie pomierzonego ciśnienia w zespołach naciągowych, zmierzonych odkształceń betonu w wytypowanych przekrojach oraz pomierzonego ugięcia belki. W przypadku wzmacniania elementów już zarysowanych należy przed przystąpieniem do naciągu cięgien sprężających wypełnić powstałe rysy według odpowiednio dobranej technologii, stosownie do zinwentaryzowanych szerokości rys. Przy znacznej liczbie rys o bardzo zróżnicowanych szerokościach część z nich o najmniejszym rozwarciu pozostaje niewypełniona. Można zatem przypuszczać, że ich obecność w znaczący sposób może wpłynąć na ocenę skuteczności wzmocnienia elementu.

Nieliniowa analiza MES wzmocnienia belek żelbetowych za pomocą sprężonych taśm z włókna węglowego

Seruga, Andrzej, Zych, Mariusz
Article
2012
W artykule przedstawiono szczegółowy opis wzmocnienia belek żelbetowych za pomocą materiałów z włókna węglowego. Podano opis konstrukcji, wyniki dokonanej oceny stanu technicznego oraz zastosowanie metody wzmocnienia. Wzmacniane belki są częścią konstrukcji nośnej przykrycia hali przemysłowej. Belki zostały wzmocnione z uwagi na nośność za pomocą sprężonych taśm z włókna węglowego, a na ścinanie za pomocą mat węglowych. Prezentowane wzmocnienie było pierwszym zastosowaniem sprężonych taśm CFRP w Polsce. Do oceny skuteczności przyjętej metody wzmocnienia zastosowano nieliniową analizę MES.

Skręcane elementy z betonu sprężonego w świetle wybranych badań doświadczalnych

Seruga, Andrzej, Sokal, Piotr
Article
2012
W artykule przedstawiono badania przeprowadzone poza granicami Polski z zakresu skręcania konstrukcji sprężonych. Szczególna uwaga zwrócona jest na eksperymenty wykonane w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Wspomniane są badania przeprowadzone przed 1978 rokiem. Badania z tych lat dotyczą przede wszystkim elementów o typowych kształtach i bez stosowania dodatkowych materiałów wzmacniających. Dokładniej omówione zostają te wykonane w latach 1978–2011. Przedstawiono również eksperymenty wykonane na elementach z otworami oraz na elementach, w których zastosowano fibrobeton, a także wzmocnienie matami CFRP. Omówiono również badania dotyczące długotrwałego skręcania.

Moduł sprężystości betonów na kruszywie granitowym w świetle badań doświadczalnych

Seruga, Andrzej, Kańka, Stanisław, Lisowicz, Tomasz
Article
2012
W artykule przedstawiono wybrane właściwości mechaniczne betonu na kruszywie granitowym, zastosowanego do wykonania Mostu Rędzińskiego. W oparciu o wartości wytrzymałości betonu na ściskanie i modułu sprężystości, otrzymane z badań doświadczalnych, dokonano oceny przydatności powszechnie stosowanych zależności do przewidywania modułu sprężystości betonu w oparciu o wytrzymałość betonu na ściskanie.

Długość transmisji siły sprężającej w płytowych elementach strunobetonowych

Seruga, Andrzej, Jaromska, Ewa
Article
2012
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem długości transmisji, długości dyspersji i długości zakotwienia w elementach strunobetonowych według podstawowych norm: MC 1990, 2010 i PN-EN 1992-1-1:2008. Dodatkowo w analizie uwzględniono normy: DIN 1045-1, DIN 4227, PN-EN 1992-1-1:2002 i ACI 318. Przytoczony przykład obliczeniowy dotyczący produkowanej płyty strunobetonowej ściany zbiornika, wykazał znaczną różnicę między długością transmisji wyznaczoną na drodze doświadczalnej a obliczoną według zależności normowych.

Ekspercka analiza relacji pomiędzy różnoźródłowymi ryzykami w kontekście wymagań zrównoważonego budownictwa

Ginda, Grzegorz, Maślak, Mariusz
Article
2012
W artykule przedstawiono i przedyskutowano wielokryterialną metodykę oceny i porządkowania relacji pomiędzy różnoźródłowymi czynnikami ryzyka w procesie budowlanym w aspekcie wymogów zrównoważonego budownictwa. Zaproponowany algorytm obliczeń opiera się na uogólnieniu techniki analizy eksperckiej postulowanej w klasycznym podejściu DEMATEL.

Ocena wpływu skurczu betonu na wartości naprężeń w płaszczyźnie zespolenia dżwigarów z płytą dwuwarstwową

Furtak, Kazimierz
Article
2012
W artykule przeprowadzono analizę wpływu sposobu wykonania płyty pomostu w belkach zespolonych na naprężenia od skurczu betonu w płaszczyźnie styku płyty i dźwigara stalowego. Rozważono wykonanie płyty w sposób tradycyjny oraz etapowo. Efektem tego rozróżnienia są różne wartości charakterystyk geometrycznych przekroju zespolonego, w tym przekrojów poprzecznych i momentów bezwładności, a tym samym także sztywności podłużnej i na zginanie. Wzajemne relacje pomiędzy sztywnościami części składowych belek zespolonych reprezentuje współczynnik δ. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wartość naprężeń normalnych i stycznych w płaszczyźnie zespolenia jest uzależniona od współczynnika δ. Tym samym jest uzależniona od sposobu wykonania płyty pomostu. Wartość naprężeń zależy także od współczynnika pełzania betonu oraz przekroju poprzecznego zbrojenia podłużnego płyty.