Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (44)


IBA Łużyce 2000-2010: Wielki Finał

Kuhn, Rolf
Article
2011
W latach 2000–2010 łużyckie IBA przywróciła do życia tereny pokopalniane i wykorzystując cały bagaż pomysłów, stworzyła zupełnie nowy krajobraz: rozległe tereny z unikalnym pasmem jezior i innowacyjnych struktur. Pod patronatem IBA powstało trzydzieści projektów symbolizujących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość regionu. Te idee można poznawać i rozwijać dalej w centrum edukacji IBA.

Trwałość architektury

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2011
W niniejszym artykule autor odchodzi od tradycyjnego traktowania trwałości jako pojęcia wiązanego z materią architektury, postrzegając ją szerzej, także jako wartości symbolicznej i znaczeniowej, a więc także i trwałości jej estetyki.

O brzydocie i sposobach jej utrwalania

Bonenberg, Wojciech
Article
2011
Artykuł jest autorską refleksją na temat brzydoty w architekturze. Inspiracją do przemyśleń w nim zawartych są badania Umberto Eco, Karola Bergera i Witolda Gombrowicza. Refleksje dotyczą szczególnie brzydoty jako atrybutu przemian architektury w dobie społeczeństwa medialnego. Przesądza to o aktualności zaprezentowanych rozważań, które w zamiarze autora mogą mieć również wartości inspirujące.

Architektura – sztuka transfiguracji

Rabiej, Jan
Article
2011
Przemijanie architektury jest paradoksem. Budowle wznosimy z założeniem ich trwałości. Nadajemy im znamiona ponadczasowości. W rzeczywistości architektura ulega permanentnym przeobrażeniom, które obejmują jej wymiar materialny oraz znaczeniowy. Istnienie architektury obrazują sekwencje transfiguracji. Dokonują się one zarówno w kształtach wyobrażeń idei-koncepcji, w fizycznych formach budowli, a także w postaciach zapamiętanych idei-mitów – od projektu aż po kres ich trwania w naszej świadomości.

Trwanie czy przemijanie w wielowartościowości architektury – obiektu sztuki użytecznej

Fołtarz, Adam
Article
2011
Odczytanie rzeczywistości archisfery determinują oczekiwania funkcjonalności i nowości w sferze formotwórczej i technologii. Binarny (zmysłowy i intelektualny) charakter recepcji i tworzenia idei w architekturze został na nowo zrehabilitowany w metodzie analizy dekonstrukcyjnej (dot. paradoksu Jacquesa Derridy) po ustępującym volapüku – złej twarzy postmoderny. Poprzedzony terminologiczną postawą filozofów wobec zasad konstruowania rzeczywistości unaocznionej Derrida wyznaczył cztery determinanty kwalifikujące dzieło sztuki użytecznej, będące w opozycji do dzieła tworzonego pierwotnie wg reguł modern-konstrukcji. W tej kategorii myślenia wartościowanie to przypisywanie implicite cech spełniających warunki dla poszerzonego spectrum oczekiwań wobec architektury. Paradoks Derridy w równym stopniu przystaje do odkrywania arcydzieł sztuki projektowania z przeszłości w kategorii wielowartościowości dla trwania w umysłach protagonistów na rzecz jakości architektury.

Dialektyka znaku i symbolu w architekturze – powrót do przeszłości?

Uścinowicz, Jerzy
Article
2011
Dziś mamy do czynienia z pewnym kryzysem symboli. Wydaje się, że język symboli ginie bezpowrotnie. W szkicu starano się ukazać zasadę działania symbolizmu sztuki sakralnej i jej możliwości jako szczególnego rodzaju teologii wyrazu artystycznego, w zapewnieniu jej nieprzemijającego życia w architekturze.

Dom z przynajmniej dwiema kolumnami. Trwałość i nietrwałość w architekturze

Hansen, Dirk
Article
2011
Trwanie i przemijanie architektury najlepiej ilustruje spojrzenie na architekturę kolumnową. Kolumna raz za razem pojawia się i znika jako architektoniczny wyraz mniejszych lub większych ambicji.

Na obrzeżach trwałości. Subtelne praktyki relacyjne

Battaino, Claudia
Article
2011
Punktem wyjścia dla poniższego artykułu jest założenie, że ugruntowane przez ruch nowoczesny wyraźne rozróżnienie pomiędzy trwałością a przemijalnością nie jest już aktualne. Dziś, w obliczu świadomej niemożliwości tabula rasa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i konceptualnym, projekt architektoniczny redefiniuje swoją skalę i moralność w coraz ciaśniejszych sieciach zastanej rzeczywistości. Z takiej perspektywy, na obrzeżach tego, co już zbudowane, coraz większą wartość mają subtelne praktyki nakierowane na budowanie relacji (relational practices) rozumiane jako praca nakierowana na kreatywną ciągłość w kompozycji, tak istotna również z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.

Archiwum pamięci

Misiągiewicz, Maria
Article
2011
Budowanie archiwum pamięci uznano jako sposób kształtowania wrażliwości estetycznej stosownej do zadań stawianych architekturze.

Nieznośna trwałość przemijania

Pratelli, Alberto
Article
2011
Mówiąc o przemijalności, doczesności, tymczasowości, elastyczności oraz sposobach, w jakie architektura zmaga się z kwestią trwałości, mamy na myśli słabość czy może zaletę? Z pewnością i jedno, i drugie. Często dzieje się tak, że pozorny defekt okazuje się cnotą. A że architekturę tworzy przestrzeń i światło, szczególny rodzaj przemijalności może być najlepszą drogą do trwałości.