Czasopismo Techniczne z. 18. Budownictwo z. 2-B

Czasopismo Techniczne z. 18. Budownictwo z. 2-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modelu plastycznego betonu

Wójcicki, Przemysław, Winnicki, Andrzej
Article
2011
Artykuł przedstawia badania będące kontynuacją testów numerycznych zaprezentowanych w artykule „Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie DIANA”. W prezentowanym artykule, w nawiązaniu do poprzedniej publikacji, przedstawiono skrótowo modele rys rozmytych o ustalonych kierunkach rys oraz z rysami obracającymi się. Następnie przedstawiono podstawy teoretyczne modelu plastyczności z osłabieniem z powierzchnią plastyczności Rankine’a i stowarzyszonym prawem płynięcia, który może być wykorzystany dla opisu właściwości betonu zarysowanego przy rozciąganiu. Podobnie jak we wcześniejszym artykule przeanalizowano zachowanie się modelu plastycznego i porównano je z wcześniej otrzymanymi wynikami dla modeli rys rozmytych na szczeblu punktu materialnego w dwóch testach: rozciągania przy wymuszeniu odkształceniowym i testu rozciągania ze ścinaniem (tzw. test Willama). W teście Willama model materiału jest poddany programowi obciążenia, w którym kierunki odkształceń głównych obracają się.

Doświadczalna ocena dokładności montażu prefabrykowanych ścian w zbiornikach sprężonych zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności

Seruga, Andrzej, Toś, Cezary, Zielina, Leszek, Faustmann, Dariusz
Article
2011
Artykuł przedstawia wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych podczas realizacji zbiorników cylindrycznych wykonanych z prefabrykowanych żelbetowych płyt użebrowanych, sprężonych zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Celem pomiarów było określenie dokładności montażu ściany z elementów prefabrykowanych oraz przemieszczeń radialnych ściany w wyniku wstępnego i końcowego sprężenia. Przedstawiono również wyniki pomiarów geodezyjnych dotyczących przemieszczeń płyt prefabrykowanych przed i po wstępnym sprężeniu oraz dla całkowitego sprężenia ściany zbiornika.

Modernizacja wydzielonych komór fermentacyjnych po 45 latach eksploatacji

Seruga, Andrzej, Seruga, Teresa, Midro, Marcin
Article
2011
W roku 1965 zrealizowano dwie wydzielone komory fermentacyjne w oczyszczalni ścieków w Żywcu. Są to zbiorniki powszechnie stosowane o ścianie walcowej sprężonej zewnętrznymi cięgnami pasmowymi. Kopuła żelbetowa sprężona jest za pomocą cięgien wewnętrznych, usytuowanych w dolnym żelbetowym wieńcu. Po wykonaniu nowej komory fermentacyjnej w 2009 roku istniejące zbiorniki zostały zmodernizowane i przeznaczone na zbiorniki magazynowe osadu.

Dyble w drogowych nawierzchniach betonowych

Seruga, Andrzej, Seruga, Teresa, Juliszewski, Lech
Article
2011
W artykule przedstawiono rolę dybli w nawierzchni betonowej. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi trwałości oraz właściwej pracy w konstrukcji nawierzchni. Przytoczono wyniki badań odporności na korozję dybli z powłoką ze stopu cynku oraz wpływu rodzaju dybli na skuteczność przenoszenia obciążeń w łączonych nawierzchniach betonowych.

Analiza zarysowania otuliny betonowej w wyniku korozji zbrojenia

Seruga, Andrzej, Midro, Marcin
Article
2011
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z korozją konstrukcji żelbetowych. Opisano przyczyny i mechanizm korozji zbrojenia, wpływającej na zarysowanie konstrukcji oraz obniżenie nośności przekrojów. Na podstawie dostępnych badań eksperymentalnych i analiz numerycznych szczegółowo przedstawiono wpływ przyrostu objętości produktów korozji na powstanie rysy w betonie otaczającym zbrojenie i na dalszą propagację rysy. Analizowanymi wielkościami są: stosunek otulenia do średnicy zbrojenia, ilość cementu, wskaźnik wodno-cementowy, średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie fctm, współczynnik pełzania betonu oraz gęstość prądu korozji icor . Autorzy zaproponowali wzór do oszacowania czasu konieczne go do inicjacji rysy (tp) w wyniku wzrostu objętości produktów korozji.

Lekkie pokrycie dachowe z izolacją pod blachą trapezową w świetle normy EC-3

Pięciorak, Edyta, Piekarczyk, Marek
Article
2011
W artykule przeprowadzono analizę doświadczalną zachowania się pod obciążeniem grawitacyjnym zespołu elementów tworzących nowoczesne przekrycie dachowe, alternatywne do rozwiązań tradycyjnych. W modelu tradycyjnym pokrycie z blachy trapezowej zostało ułożone na konstrukcji wsporczej – płatwi w sposób bezpośredni, a w modelu z rozwiązaniem alternatywnym pomiędzy blachę trapezową a płatwie wstawiono warstwę izolacyjną z wełny mineralnej. Wyniki badań doświadczalnych wykazały doraźnie korzystny wpływ izolacji termicznej na nośność badanego (alternatywnego) typu pokrycia. Dane uzyskane eksperymentalnie i analitycznie wykazały natomiast, że nośności elementów pokrycia w przypadku rozwiązań z umieszczoną między nimi wełną mineralną mogą być wyznaczane w sposób bezpieczny z użyciem procedur podanych w EC-3 [10].

Algorytm wyznaczania strefy ściskanej w zagadnieniu zakotwień oraz w przypadku przekroju żelbetowego projektowanego według NL

Matuszak, Aleksander
Article
2011
W artykule poddano analizie zagadnienie znajdowania strefy ściskanej dla zakotwień oraz dla przekroju żelbetowego projektowanego wg. nL. Sformułowano, opierając się na wielkościach kinematycznych, metodę prowadzącą do rozwiązania zagadnienia. Znaleziono przypadki szczególne i na tej podstawie sformułowano algorytm znajdowania strefy ściskanej. Zaproponowano sposób regularyzacji zadania pozwalający uniknąć załamania algorytmu. Podano miarę błędu, która pozwala określić, na ile końcowe rozwiązanie zadania spełnia założenia. Przedyskutowano też stabilność algorytmu i tempo zbieżności. Pokazano przykłady rozwiązań proponowanym algorytmem.

Studium obliczeniowe nad auksetyczną strukturą siedziska na obciążenia statyczne i dynamiczne od siadania

Janus-Michalska, Małgorzata, Jasińska, Dorota, Smardzewski, Jerzy
Article
2011
Praca ma charakter obliczeniowy i prezentuje studium numeryczne i projektowe siedziska o szkieletowej strukturze auksetycznej poddanego obciążeniom statycznym i dynamicznym od ciała ludzkiego. Siedzisko ma konstrukcję szkieletową wykonaną z elastomeru metodą wtrysku. Struktura siedziska jest dobierana w ten sposób, aby miała globalnie własności auksetyczne. Własność ta jest wykorzystywana do redukcji naprężeń kontaktowych. Wybrane modele struktur są testowane pod względem wytrzymałościowym na obciążenia statyczne oraz dynamiczne. Analiza numeryczna jest przeprowadzona za pomocą MES – program ABAQUS. Jako rezultat otrzymano wytyczne do projektowania struktur wskazując tym samym na możliwość skonstruowania siedziska o wymaganych założeniach projektowych.

Powtórne przystanki plastyczności w stali rozciąganej z bardzo niskimi prędkościami obciążenia

Ciołek, Witold
Article
2011
Artykuł zawiera wyłącznie wyniki doświadczalnego badania krzywej umocnienia stali gatunków 34GS i St3SX przy rozciąganiu z bardzo małymi prędkościami obciążenia w normalnej temperaturze 20ºC. Przeprowadzone badania rozpoznawcze wykazały, że w stali 34GS istnieje graniczna prędkość obciążania, przy której jej umocnienie poza granicą plastyczności przebiega skokowo, z sukcesywnymi przystankami plastyczności i progami naprężenia.

Odporność ogniowa ścian murowych

Chudyba, Krzysztof, Matysek, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono zagadnienie określania odporności ogniowej ścian murowych. Podano podstawowe wymagania właściwości użytkowych dla konstrukcji murowych w warunkach pożarowych, metody analizy konstrukcji oraz szczegółowe procedury projektowania według PN-EN 1996-1-2 (na podstawie danych tabelarycznych, uproszczonych i zaawansowanych inżynierskich metod obliczeniowych oraz badań ogniowych ścian). Przedstawiono także wyniki badań doświadczalnych ścian z elementów murowych ceramicznych, silikatowych i elementów z keramzytobetonu przeprowadzonych w krajowych i zagranicznych laboratoriach akredytowanych (ITB Warszawa–Polska, MPA Brunszwik–Niemcy, FIRES – Batizovce, Słowacja), analizując uzyskane wyniki pod kątem wymagań normy PN-EN 1996-1-2.