Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 4-B

Czasopismo Techniczne z. 19. Budownictwo z. 4-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Numeryczny test rozciągania ze ścinaniem według Willama dla modeli betonu rys rozmytych dostępnych w programie Diana

Wójcicki, Przemysław, Winnicki, Andrzej
Article
2010
Artykuł prezentuje dwa podstawowe modele rys rozmytych dostępne w programie MES DIANA i używane dla analizy konstrukcji betonowych: model rys o ustalonych kierunkach dopuszczający powstanie wielu rys nieortogonalnych w danym punkcie materialnym i model rys obracających się. W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne obu modeli i przeanalizowano ich zachowanie na poziomie punktu materialnego w dwóch testach: rozciągania przy wymuszeniu odkształceniowym i testu rozciągania ze ścinaniem (tzw. numeryczny test Willama). W numerycznym teście Willama model materiału jest poddany programowi obciążenia, w którym kierunki odkształceń głównych obracają się. Wyniki symulacji numerycznych prowadzą do wniosku, że żaden z modeli nie opisuje w pełni poprawnie zachowania się betonu w zakresie pokrytycznym.

Zastosowanie mechanicznych tłumików drgań w redukcji poziomu wibracji powłok dyfuzorów laminatowych

Wcisło, Michał, Ciurej, Henryk
Article
2010
W artykule przeanalizowano zasadność stosowania mechanicznych tłumików drgań w konstrukcjach kompozytowych dyfuzorów przemysłowych, będących istotnym elementem instalacji regulujących temperaturę urządzeń wielu procesów przemysłowych. Dynamiczne zachowanie dyfuzorów wynika z pracy wirnika wewnątrz konstrukcji, który oddziałuje na nią aerodynamicznie. Stosowanie mechanicznych tłumików drgań daje możliwości stosowania dyfuzorów lżejszej konstrukcji, przy zachowaniu akceptowalnych wibracji. Obliczenia wykonane zostały w programie MSC.Marc, w którym zamodelowano zagadnienie zmienne w czasie.

System informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych

Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Article
2010
Artykuł prezentuje system informatyczny do zarządzania relacjami partnerskimi przedsiębiorstw budowlanych. Program komputerowy ConRel wspomaga system decyzyjny przedsiębiorstwa budowlanego w zakresie sterowania relacjami partnerskimi oraz w zakresie wyboru najlepszego przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy partnerskiej podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Rezultatem jego zastosowania jest podniesienie efektywności przedsiębiorstw budowlanych przez oszczędność czasu i redukcję kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych.

Metody obliczeniowe w mechanice materiałów i konstrukcji rozwijane w Instytucie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Pamin, Jerzy, Cichoń, Czesław, Radwańska, Maria
Article
2010
Artykuł przedstawia krótki przegląd działalności naukowej pracowników Instytutu Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w latach 1992-2006 w zakresie metod obliczeniowych w mechanice materiałów i konstrukcji.

Związek między statyką zakotwień oraz statyką przekroju żelbetowego według metody naprężeń liniowych

Matuszak, Aleksander
Article
2010
W artykule porównano zestawy założeń stosowane do rozwiązywania statyki - wyznaczania sił i naprężeń - dla zagadnienia zakotwień i przekroju żelbetowego według NL. Pokazano, że w istocie jest prawie ten sam zestaw założeń. W efekcie statykę dla obu zagadnień można rozwiązywać niemal jednolicie. Analizowano związek założenia o sztywnej płycie podstawy z teorią oraz z rzeczywistą pracą konstrukcji. Pokazano też, na czym polegają istotne różnice obu zadań w szerszym kontekście projektowania.

Efekty zastosowania euro kodów w obliczeniach szkieletu stalowego budynku

Machowski, Andrzej, Mendera, Zbigniew, Żołyniak, Andrzej
Article
2010
Na przykładzie szkieletu stalowego budynku 24-kondygnacyjnego porównano procedury i rezultaty obliczeń metodą stanów granicznych według eurokodów i dotychczasowych norm polskich. Otrzymane z przykładu wnioski jakościowe i ilościowe mają znaczenie dla całej klasy konstrukcji stalowych, obejmującej szkielety budynków wielokondygnacyjnych.

Porównanie analitycznych wyników obliczeń z energetycznego kryterium wytężenia Rychlewskiego z dostępnymi danymi doświadczalnymi dla materiałów komórkowych

Kordzikowski, Piotr
Article
2010
Celem artykułu jest porównanie wyników analitycznych obliczeń uzyskanych z energetycznego kryterium wytężenia dla sprzężonych sprężystych stanów własnych na przykładzie wybranych materiałów anizotropowych z wykorzystaniem wyników badań doświadczalnych. W pracy wyznaczono powierzchnie graniczne odpowiadające energetycznemu kryterium J. Rychlewskiego na przykładzie struktur o powtarzającym się elemencie: sześcianu, prostopadłościanu, pryzmy o podstawie trójkąta równobocznego i sześciokąta foremnego. Przyjęto struktury komórkowe o powtarzającym się regularnym układzie prętów połączonych w sztywnym węźle. W artykule przedstawiono porównanie otrzymanych powierzchni granicznych dla rozważanych struktur komórkowych z dostępnymi z literatury danymi doświadczalnymi.

Zagadnienie kontaktu sprężystego ośrodka anizotropowego na przykładzie materiału komórkowego o ujemnym współczynniku Poissona

Janus-Michalska, Małgorzata, Jasińska, Dorota
Article
2010
Artykuł przedstawia rozwiązania numeryczne płaskiego zagadnienia kontaktu z tarciem z anizotropowym ośrodkiem o ujemnym współczynniku Poissona. Jako przykład takiego continuum wybrano materiał komórkowy. Własności mechaniczne efektywnego continuum w zakresie sprężystym określone są przez rodzaj materiału konstruującego szkielet struktury komórkowej i jego strukturę wewnętrzną. Analiza wyników pozwala określić zależność rozkładu naprężeń w strefie kontaktu oraz zachowania (poślizg lub sczepienie) w zależności od własności anizotropowych materiału reprezentowanych przez tensor sztywności.

Wpływ dyfuzji jonów chlorkowych i procesu karbonatyzacji na trwałość żelbetowych obiektów mostowych

Midro, Marcin, Gwoździewicz, Piotr, Dębska, Dominika
Article
2010
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu trwałości konstrukcji. Opisano przyczyny i procesy degradacji obiektów, mechanizmy karbonatyzacji betonu i penetracji chlorkowej. Przedstawiono model teoretyczny pozwalający prognozować przebieg zmian bezpieczeństwa konstrukcji w czasie. Wyniki analizy teoretycznej porównano z rezultatami badań doświadczalnych obiektów mostowych w zaawansowanym stadium degradacji oraz pobranego z nich materiału.

Wpływ średnicy łączników wiotkich na poślizg w płaszczyźnie zespolenia elementów stalowo-betonowych

Boryczko, Mirosław
Article
2010
W artykule przedstawiono sposób aproksymacji wyników poślizgu otrzymanych z badań na elementach badawczych stalowo-betonowych zespolonych łącznikami wiotkimi wykonanymi ze sworzni