Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 2-A

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 2-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)


Planowanie przestrzenne w strefie górskiej województwa dolnośląskiego

Mastalska-Cetera, Barbara
Article
2009
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym w Sudetach. Szczególną rolę w gospodarowaniu przestrzenią odgrywają obszary chronione. Celem badań było przedstawienie stanu zaawansowania prac planistycznych, a także wpływu ochrony przyrody na ich przebieg. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że objęcie ochroną powoduje ograniczenia rozwojowe, jednak nie wpływają one na zmniejszenie aktywności planistycznej badanego obszaru. Sudety są zróżnicowane pod względem pokrycia powierzchni gmin planami miejscowymi, przy czym średnia wartość dla rejonu wynosi 48,4%.

Rola wybranych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na Podgórzu Rzeszowskim

Baran-Zgłobicka, Bogusława
Article
2009
W artykule przedstawiono najważniejsze uwarunkowania przyrodnicze (głównie geomorfologiczne) istotne w procesie planowania przestrzennego na obszarze lessowym. Badania krajobrazowe prowadzono w zlewni górnej Markówki (ok. 35,2 km2) na Podgórzu Rzeszowskim. Prace obejmowały przygotowanie cyfrowej bazy danych o wybranych komponentach środowiska. Następnie w wyniku wyboru warstw tematycznych i określonych powierzchni oraz ich kompilacji uzyskano nowe opracowania – oceny: potencjalnego i rzeczywistego zagrożenia erozyjnego, zagrożenia erozją wąwozową, zagrożenia powodziami lokalnymi. Efektem końcowym jest syntetyczna mapa z propozycjami zmian lub ograniczeń użytkowania terenu w procesie planowania, które dotyczą ok. 1/3 analizowanego obszaru.

Projektowanie granicy rolno-leśnej w strefie otulinowej Pienińskiego Parku Narodowego na przykładzie Sromowiec Wyżnych

Przegon, Wojciech
Article
2009
Dla wielu gmin i wsi terenów górskich plany zagospodarowania przestrzennego nie rozwiązują problemu granicy rolno-leśnej. Zagadnienie to bywa pomijane lub tylko częściowo rozwiązywane. Z dwu powodów: gospodarczego i krajobrazowego, jest to założenie błędne. W artykule zwraca się uwagę na zagadnienia, jakie powinny być uwzględnione przy projektowaniu granicy rolno-leśnej we wsi Sromowce Wyżne, która stanowi południową część strefy otulinowej Pienińskiego Parku Narodowego. Opisywany teren jest niezwykle czuły pod względem krajobrazowym. Obecnie jest narażony na wiele ekologicznych zagrożeń wskutek wybudowania zapory na rzece Dunajec w Czorsztynie oraz zbiornika wyrównawczego w Sromowcach Wyżnych.

Znaczenie analiz widokowych przy sporządzaniu opracowań planistycznych dla małych miejscowości położonych na obszarach górskich

Hrehorowicz-Gaber, Hanna, Gaber, Tomasz
Article
2009
Wraz z rozwojem obszarów górskich postępuje proces urbanizacji tych terenów. Są one obszarami tradycyjnie wykorzystywanymi jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Postęp urbanizacyjny zmienia odbiór widokowy, a co za tym idzie fizjonomię i panoramy miasta. W efekcie miejscowości, które powinny być „pocztówkowo” piękne w odbiorze widokowym są bezładne i nieatrakcyjne. Analizowane w artykule miejscowości wybrane zostały z województwa podkarpackiego. Są one położone na terenach górskich, mają poniżej 5000 mieszkańców i były niegdyś (lub nadal są) miastami o zachowanym układzie historycznym. Zestawienie miejscowości daje pełniejszy obraz problemu, jakim jest niewystarczająca dbałość o wygląd tych miast i ład przestrzenny w ich najbliższym otoczeniu. Plan województwa i Plan Rozwoju Lokalnego w zbyt małym stopniu poruszają problematykę odbioru widokowego miejscowości położonych na obszarze górskim. Opracowania sporządzane dla miejscowości o charakterze górskim powinny obligatoryjnie mieć wykonywane analizy odbioru widokowego.

Digital master plan – using in regulating the urban and landscape development

Baloga, Martin
Article
2009
System spatial planning, responsible for creating an environment of life, sustainable development and protection of natural and cultural environment is constantly upgrading. After considering the important issues of spatial planning in Slovakia, are possible to achieve the demands of the repair of the existing situation. They seek to balance studies and the use of GIS planning system.

Przeobrażenia Ustronia a planowanie przestrzenne

Kamiński, Zbigniew J.
Article
2009
Niezbędny jest większy udział społeczny w procesie planowania przestrzennego i bardziej strategiczne planowanie. W artykule przedstawiono kształtowanie się urbanistycznej wizji Ustronia jako uzdrowiska (Polska, woj. śląskie), w tym udział planowania przestrzennego.

Zachowanie tożsamości miasta w obliczu przemian przestrzennych – przykład Rabki-Zdroju

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Article
2009
Współczesne, niekontrolowane przeobrażenia tkanki małych i średnich miast są jedną z przyczyn zatracania ich tożsamości. Jest to problem szczególnie istotny w miejscowościach uzdrowiskowych. Jednym z przykładów miasta, w którym brak ograniczeń w działaniach inwestycyjnych prowadzi do negatywnych przemian przestrzennych, niszczenia lokalnych cech miejsca, upadku tradycji i zaniku charakteru uzdrowiska jest Rabka-Zdrój. Znaczna presja inwestycyjna oraz jednoczesny brak dokumentów planistycznych warunkujących właściwe działania to główne czynniki pogłębiające negatywne przekształcenia zarówno strefy centralnej, jak i zewnętrznej miasteczka. Rabka ma liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe, klimatyczne i kulturowe, które właściwie wykorzystane mogłyby stać się podstawą dalszego, harmonijnego rozwoju.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach górskich na przykładzie Wałbrzycha

Błachut, Jakub
Article
2009
W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce rozpoczął się proces tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych. Motorem tych zdarzeń były przemiany społeczno-polityczne w kraju. Obecnie gminy, na terenie których położone są SSE, mają wysoki wskaźnik absorpcji funduszy unijnych na rozbudowę infrastruktury. Od 1994 roku, kiedy to w życie weszła ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych na terytorium Polski, aż po dzień dzisiejszy analizowane są skutki i sposób oddziaływania na otoczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wiele publikacji podkreśla ich pozytywny wpływ na gminy, gdzie zostały zlokalizowane. O ile obszary SSE są położone poza centralnymi układami miejskimi, o tyle mają one bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przestrzeni śródmiejskich. To dzięki funduszom płynącym ze Specjalnych Stref Ekonomicznych do zasobów miejskich są modernizowane przestrzenie publiczne i infrastruktura.

Grenoble – technopolia w górach

Wdowiarz-Bilska, Matylda
Article
2009
Jednym z czynników rozwoju technopolii Grenoble są uwarunkowania przyrodnicze: góry kreujące niepowtarzalny wyraz przestrzenny oraz pejzaże tworzące niepowtarzalne środowisko życia i pracy. Lokalizacja jednego z pierwszych francuskich parków technologicznych ZIRST/Inovallée w gminach regionu Grenoble przyczyniła się do rozwoju i przekształcenia ich struktury oraz do zmiany charakteru przestrzeni alpejskich miejscowości o wysokich walorach przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych. Wpływ strefy zaawansowanych technologii przejawia się w transformacji struktury społecznej, funkcjonalnej i przestrzennej, a także zmiany krajobrazu i wizerunku miejscowości.

Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miast i miasteczek regionu karpackiego

Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Article
2009
Małe i średnie miasta górskie i podgórskie tworzą charakterystyczne dziedzictwo kultury materialnej regionu Polski Południowej. Artykuł podejmuje temat przemian funkcjonalnych i przestrzennych, które znajdują odzwierciedlenie we współczesnym obrazie tych ośrodków. Zwrócono uwagę na konflikty, deformacje i zagrożenia wynikające ze zmian sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów wybranych miast karpackich w nowej i najnowszej historii ich rozwoju.