Czasopismo Techniczne z. 9. Architektura z. 4-A

Czasopismo Techniczne z. 9. Architektura z. 4-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (41)


Serca metropolii

Zuziak, Zbigniew K.
Article
2008
Artykuł dotyczy roli realizowanych ostatnio projektów centrów miejskich w budowaniu policentrycznej struktury metropolitalnej i odpowiadającej jej nowej formy urbanistycznej. Odniesiono się do interpretacji mechanizmów strukturotwórczych krystalizujących policentryczne układy przestrzenne funkcjonujące jako centra metropolitalne. Studia nad tym procesem prowadzone w kontekście badań nad strategiami metropolitalnymi pozwalają przypuszczać, że – pomimo różnic odpowiadających odmiennym etapom rozwoju cywilizacyjnego – „nowe serca metropolii” będą z czasem odgrywały podobną rolę w stosunku do metropolitalnej struktury przestrzennej jak historyczne centrum – „serce miasta” w stosunku do tradycyjnej formy miasta. Szczególną uwagę poświęcono centrom powstałym w rezultacie działań podejmowanych w ramach rewitalizacji terenów poportowych i pokolejowych. Na tym tle zarysowano propozycję badań nad atrybutami policentrycznej struktury głównych węzłów aktywności pełniących funkcję „serc metropolii”.

Architektura nietrwała i mobilna jako próba odzyskania niedostępnych przestrzeni miejskich

Zielonko-Jung, Katarzyna
Article
2008
W artykule przedstawiono rolę architektury tymczasowej w kształtowaniu struktur miejskich. Posługując się przykładami obiektów zrealizowanych w ciągu ostatnich lat, określono możliwości architektury tego rodzaju w zakresie ekspansji przestrzeni już zabudowanych oraz lepszego zagospodarowania istniejących struktur przestrzeni publicznej.

„Serce miasta” – Rynki miast górnego Śląska

Ziębik, Agnieszka
Article
2008
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej budowy, kompozycji i funkcji rynków wybranych miast Górnego Śląska o średniowiecznym rodowodzie. Przeprowadzone badania pozwalają na określenie cech, jakimi rynki powinny się charakteryzować, by mogły pretendować do miana „serca miasta”.

Wieżowiec „TreiMorfa” w panoramie Krakowa

Zastawnik, Andrzej
Article
2008
Od prawie trzydziestu lat w panoramie Krakowa widoczna jest niedokończona konstrukcja wysokiego budynku potocznie nazywanego „Szkieletorem”, przez nowego właściciela nazwana wieżą „TreiMorfa”. Usytuowany przy rondzie Mogilskim budynek o wysokości przekraczającej 90 m, krok od Starego Miasta, rozgrzewa emocje patrzących. Od dnia przerwania budowy popadający w ruinę nigdy nie osiągnął swego architektonicznego blasku. Za sprawą zamierzeń nowego właściciela rozpatrzenie jego kondycji w aspekcie krajobrazowym, urbanistycznym i architektonicznym może w znaczący sposób wpłynąć na decyzję o dalszych jego losach. W tym czasie zmienia się również miasto. Rośnie obszarowo i w górę. Zmieniają się konteksty krajobrazowy i urbanistyczny. Możliwe staje się postawienie tezy, że jego obecność jest miastu potrzebna. Na tle sylwety współczesnego Krakowa jego funkcja jako swoistego repera przestrzennego, punktu orientacyjnego, który może stać się estetycznym drogowskazem dla obserwatora poszukującego „serca miasta” w jego krajobrazie i panoramach jest nieodzowna.

Ogród publiczny w centrum miasta – przemiany funkcji i formy

Zachariasz, Agata
Article
2008
W niniejszym artykule zaprezentowano przemiany funkcji i formy ogrodów publicznych zlokalizowanych w centrach miast. Omówiono ogrody historyczne i współczesne, m.in. ogrody królewskie, zielone pierścienie, parki tzw. kieszonkowe i ogrody na dachach. Pokazano przyczyny ich powstawania, przekształcania i dostosowywanie do potrzeb współczesnych. Podkreślono rolę ogrodów w podnoszeniu jakości przestrzeni publicznych.

Nowe „serce” dla Łodzi. Projekt na miarę XXI wieku

Wycichowska, Barbara
Article
2008
W artykule określono potrzebę powstania projektu, zdefiniowano uwarunkowania i założenia funkcjonalno- przestrzenne oraz zaprezentowano projekt Nowego Centrum Miasta – nowego „serca” Łodzi. Scharakteryzowano etapy i najważniejsze obiekty, z określeniem wytycznych architektonicznych i programowych. Przedstawiono również reguły budowy nowego „serca” miasta: porządkowanie „starej” tkanki urbanistycznej, z zachowaniem jej istotnych elementów stanowiących o tożsamości i historii miasta, zagospodarowanie wolnej przestrzeni, uporządkowanie lub stworzenie nowych atrakcyjnych przestrzeni publicznych oraz planowaną poprawę funkcjonalności systemu komunikacyjnego.

Centrum miasta integrujące życie mieszkańców – odzyskiwanie lokalnej tożsamości

Wrana, Jan
Article
2008
Współczesne procesy „odzyskiwania miasta dla mieszkańców” są realizacją wizji miasta przyjaznego z przestrzenią publiczną integrującą jej mieszkańców. Przytoczone przykłady we wschodniej części Polski to miasta Żelechów i Lublin, w których główne place miejskie (w Żelechowie – rynek, w Lublinie – plac Litewski) przechodzą okres rewaloryzacji. Prowadzony obecnie publiczny dialog oraz przygotowywane warsztaty mają na celu budowanie świadomości o historycznych i kulturowych wartościach tych miejsc z jednoczesnym nieodwracalnym procesem przemian dla przywrócenia ich aktywnych funkcji w mieście. Proces ten – świadoma rewaloryzacja centrum miasta – jest drogą do odzyskania oraz utrwalenia tożsamości lokalnej.

Współczesne koncepcje struktur miejskich

Wojtkun, Grzegorz
Article
2008
Celem niniejszego artykułu stało się ukazanie probabilistycznych trendów w kształtowaniu struktury miasta. Wielość koncepcji w tym zakresie i ich różnorodność sprawiły, że o ich wartości przesądziła nie tyle możliwość urzeczywistnienia, ile wpływ na procesy zachodzące na obszarach zurbanizowanych. Zatem bardziej istotne stało się określenie możliwości przemian ośrodków miejskich niż ich tempo.

Nowe „serca miast” – przestrzeń publiczna w transformacjach struktur nadbrzeżnych

Wójcik, Agnieszka
Article
2008
Możliwości powstawania nowych „serc” współczesnych miast w postaci struktur o charakterze śródmiejskim uzależnione są m.in. od lokalizacji o bogatym kontekście znaczeniowym oraz odpowiedniego sposobu integracji z istniejącą strukturą miejską. Krawędzie nadbrzeży miast europejskich, mając potencjał bazujący na kontekście strukturalnym i historyczno- kulturowym, mogą stać się nowym sercem miasta przy spełnieniu warunku odpowiedniej integracji na poziomie strukturalnym i społeczno-kulturowym. Podstawowym elementem integracji staje się przestrzeń publiczna, której strategia kształtowania uzależniona jest od relacji przestrzennych pomiędzy transformowanym obszarem a strukturą istniejącego śródmieścia.

„Serce” utracone: czy do odzyskania?

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2008
W 1950 r. powstało w Polsce nowe socjalistyczne miasto Tychy. Faktycznie miasto było modernistyczne, modelowe w stosunku do idei nowoczesności. Ukończenie realizacji, w przewidywanym kształcie, zbiegło się w czasie z upadkiem socjalizmu w 1989 r. Miasto rozwija się nadal w sposób normalny – jak jego życie. Jak na miasto przystało, tradycyjne czy nowoczesne, zaprojektowano w nim centrum, „serce miasta”. Z rozmaitych przyczyn nie powstało centrum, głównie z powodu permanentnego stanu upadku gospodarki. „Serca” w mieście nadal brakuje. Czy powstanie? Głównym problemem jest brak środków, ale powstaje też pytanie, czy widzi się potrzebę istnienia tradycyjnego środka miasta, czy nie wystarczą lokalne centra plus okoliczne markety i multikina?