Czasopismo Techniczne z. 8. Architektura z. 3-A

Czasopismo Techniczne z. 8. Architektura z. 3-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (34)


Czy powstawanie dużych miast i aglomeracji miejskich powoduje zanikanie lokalnych „serc miasta”?

Nassery, Farid, Vogt, Beata
Article
2008
Niniejszy artykuł stanowi próbę wstępnego zdefiniowania pojęcia „serce” miasta. Na bazie tych rozważań i przykładów z aglomeracji krakowskiej starano się odpowiedzieć na pytanie: Czy powstanie dużych organizmów urbanistycznych spowoduje znikanie lokalnych „serc” miasta. Poddano analizie przekształcenia, jakim podlegały „serca” Krakowa i na ich podstawie sformułowano wnioski.

Christopher Alexander i Henri Lefebvre – „serce” współczesnego miasta

Nadolny, Adam
Article
2008
Na przestrzeni minionego stulecia wielu badaczy zmagało się z próbami opisania miasta za pomocą konkretnych schematów i wzorów zarówno z pozycji architektonicznej, jak i filozoficznej. W niniejszym artykule porównano teorie Christophera Alexandra i Henriego Lefebvre'a w aspekcie współczesnych trendów urbanistycznych oraz poszukiwania idei „serca miasta”. Christopher Alexander starał się scharakteryzować miasto za pomocą teorii wzorów, natomiast Henri Lefebvre analizował je z punktu widzenia filozofa i badacza zjawisk urbanizacyjnych. Dwie prace, które ukazały się w latach 70. XX w. – A Pattern Language i The Urban Revolution – stały się punktami wyjścia do dyskusji nad miastem w korelacji z jego historycznym bagażem doświadczeń. W niniejszych rozważaniach skupiono się na prezentacji odmiennego sposobu artykułowania przez Christophera Alexandra i Henriego Lefebvre'a czynników, które wpływają na odbiór współczesnego miasta naznaczonego śladami przeszłości.

Nieunikniony zmierzch tradycyjnego „serca miasta”

Motak, Maciej
Article
2008
W artykule odniesiono się do medycznego i symbolicznego znaczenia słowa „serce”. Przedstawiono supremację funkcjonalno-przestrzenną rynku średniowiecznego będącego wyłącznym „sercem” ówczesnego miasta. Na przykładzie Krakowa ukazano rozmaitość elementów aspirujących do roli obecnego „serca miasta”, przy jednoczesnym zaniku wiodącej roli rynku. W konkluzji wskazano na odmienność dwóch koncepcji „serca miasta”, które w zróżnicowany sposób odzwierciedlają sytuację polityczną, gospodarczą, społeczną i artystyczną swoich czasów: epoki średniowiecznej zhierarchizowanej jedności i stabilności oraz epoki postmodernistycznej wielości i różnorodności.

Człowiek

Mizia, Małgorzata
Article
2008
„Sercem” Krakowa dla krakowian zawsze był Wawel jako miejsce dominujące, na wzgórzu, święte, symboliczne i bezpieczne. Dziś częściej myślimy o Rynku Głównym jako o centrum wspólnotowym. Gdziekolwiek jednak to miejsce by przenosić, zgodnie z przemianą dziejową, nie struktura urbanistyczna czy sama architektura jako dzieło twórczego architekta będą decydować o tym, gdzie płonie zarzewie ruchu poruszającego organizm miejski. Do ożywienia miasta niezbędny jest sam człowiek z gorącym bijącym sercem i odkrywczym intelektem. Sam zabytek bez żywego odbiorcy również nie przemówi. Dobrej architekturze pozostaje rola tła i opiekuna dla równoczesności wydarzeń, a gradacja ich ważności również należy do człowieka.

Ulica czy plac? Społeczny wymiar centrum miasta

Mikielewicz, Renata
Article
2008
W niniejszym artykule autorka stawia pytania o istotę społecznego postrzegania centralnych przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, miasta, którego centrum i rzeczywiste „serce miasta” przez lata stanowiła prosta, pięciokilometrowa ulica, a które właśnie poszukuje „nowego” centrum oddającego specyfikę poindustrialnych przemian, dostarcza spostrzeżeń odnoszących się do kształtowania przestrzeni publicznych „miast ponowoczesnych”.

Przekształcenia przestrzenno-architektoniczne w terenach podmiejskich na przykładzie Nowego Sącza

Mełges, Małgorzata, Mełges, Hubert
Article
2008
W procesie szukania metod w celu przywrócenia ładu przestrzenno-architektonicznego w większości zdegradowanych terenów miast polskich powinny być podjęte strategiczne działania naprawcze (rewitalizacyjne). Miasto Nowy Sącz znakomicie wpisuje się w programy takich działań. Nowy Sącz ze względu na całokształt unikatowych wartości, świadczący o genius loci tego miejsca, jest wyzwaniem dla planistów, architektów, ludzi kultury, sztuki, ekonomistów itp., w celu pielęgnowania i ratowania tego miasta. Chcąc zadbać o wszystkie aspekty związane z tymi procesami naprawczymi, należy również uwzględnić fakt rozrastania się Nowego Sącza przez wchłanianie otaczających go terenów wiejskich (rolniczych). W całokształcie działań należy zadbać o zrównoważony rozwój tego przyrodniczo- krajobrazowego regionu i miasta Nowy Sącz, który stanowi „Bramę Sądeczczyzny”.

Blaszane „serce miasta”

Marzęcki, Waldemar
Article
2008
Lokowanie dużych obiektów handlowych w zabudowie śródmiejskiej pociąga za sobą wiele zmian natury technicznej czy społecznej. Jednym z bardziej niepokojących zjawisk może być przejmowanie przez centra handlowe funkcji ogólnomiejskich, niegdyś przypisanych rynkom staromiejskim lub ważniejszym ulicom. Zjawisko to można obserwować np. w Szczecinie. Tendencji tej sprzyja również sposób projektowania współczesnych centrów handlowych wzorowanych na strukturach przestrzennych typowych dla zabudowy miejskiej.

Ulica jako forma przestrzeni życia miasta

Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Article
2008
„Sercem miasta” są miejsca, gdzie koncentruje się życie jego mieszkańców. Funkcje usługowe, ich rozmieszczenie, rodzaj, różnorodność decydują, obok walorów formalno-kompozycyjnych, o znaczeniu danych przestrzeni w życiu społeczności miejskich. Jedną z najbardziej charakterystycznych form przestrzennych życia miejskiego jest ulica. W niniejszym artykule podjęto temat kondycji ulicy i jej roli w kształtowaniu przestrzeni „serca miasta” na przykładzie Krakowa.

Wpływ hałasu na środowiska mieszkaniowe we współczesnych metropoliach: przypadek Barcelony

Marmolejo Duarte, Carlos, Roca Cladera, Josep
Article
2008
Ekonomia środowiskowa tworzy teoretyczny kontekst dla narzędzi oceny wpływu hałasu na jakość życia człowieka. Narzędzia te bazują na ujawnionych i podanych preferencjach użytkowników – mieszkańców. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki dwóch badań preferencji podanych. Pierwsze z nich analizuje teren mieszkaniowy dotknięty rozbudową międzynarodowego portu lotniczego w Barcelonie, drugie zaś dotyczy oceny hałasu w centrum tego miasta. Wyniki wskazują, że chęć do zapłaty (ang. willingness to pay – WTP) za ograniczenie hałasu wyniosła przeciętnie 8,95 euro miesięcznie na osobę w przypadku lotniska (przywrócenie poziomu hałasu odnotowanego przed rozpoczęciem rozbudowy) 3,39 euro w przypadku centrum Barcelony (zmniejszenie hałasu w godzinach szczytu do poziomu z godz. 21.00). Ekonometryczna analiza odpowiedzi pozwala stwierdzić, czy chęć do zapłaty można wytłumaczyć dokuczliwością hałasu i innymi czynnikami społeczno-środowiskowymi.

Policentryczny Paryż

Makowska, Beata
Article
2008
Paryż jest miastem o zachowanej równowadze między przestrzeniami publicznymi, których celem jest integracja ludzi w otoczeniu historycznej i współczesnej architektury, a przestrzeniami zielonymi pozwalającymi na prywatność w środowisku naturalnym. Wartości kulturowe policentrycznego miasta w połączeniu z nowoczesnymi obiektami stały się czynnikiem aktywizacji gospodarczej. Paryż ulega ciągłej transformacji, tutaj nieustannie przebudowuje się i udoskonala przestrzenie publiczne, modyfikuje funkcje towarzyszących im budynków, dostosowując je do zmieniających się potrzeb mieszkańców i turystów.