Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A

Czasopismo Techniczne z. 7. Architektura z. 2-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (33)


Ukryte „serce miasta” Kaliningradu

Salachov, Wenzel, Sarnits, Artur
Article
2008
Artykuł składa się z dwóch części: I historycznej, II współczesnej. Opracowanie jest próbą przedstawienia współczesnych problemów Kaliningradu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagospodarowanie przestrzeni miasta historycznie ukształtowanego w rozwidleniu rzeki Pregoły. Poszukiwania obecnie nieistniejącego „serca miasta”, lecz oczekującego na swoje ponowne odkrycie, jest przedmiotem rozważań i dyskusji o jego kształt i miejsce w centrum Kaliningradu.

O poszukiwaniu „duszy” miejskich przestrzeni

Misiągiewicz, Maria
Article
2008
W niniejszym artykule podjęto zagadnienie metamorfozy miejskich przestrzeni, w której zadania natury pragmatycznej i estetycznej, zespalając się w spójną całość, wspierać mogą formowanie miejskich przestrzeni jako miejsc posiadających „duszę”.

Przestrzeń miejska bez właściwości

Gzell, Sławomir
Article
2008
Przestrzeń centrów/śródmieść miast poddaje się tak jak i same miasta procesom destrukcji. Mówimy o rozpraszaniu się miast i powstawaniu nowych miejskich tworów. Ich miejsca centralne (o ile takie będą) tworzą się na innych warunkach niż dzieje się to teraz. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że są wytworem przypadku, bez cech świadomej kompozycji, bez przestrzennych właściwości. Ale – być może – to tylko ogląd tymczasowy i wszystko z czasem ulegnie zmianie – tzn. przyzwyczaimy się do powstającej na naszych oczach inności.

More London – nowe centrum administracyjne miasta

Gyurkovich, Mateusz
Article
2008
W artykule przedstawiono nowy zespół administracyjno-biznesowy zrealizowany w ostatnich latach w Londynie – More London. Zajmuje on kluczowe miejsce pośród rewitalizowanych obszarów południowego brzegu Tamizy w dzielnicy Southwark. Projektantom udało się stworzyć system atrakcyjnych formalnie i funkcjonalnie przestrzeni publicznych, który towarzyszy ważnym dla miasta obiektom administracyjno-biurowym. Dzięki wielu, wymienionym w artykule, czynnikom stały się one atrakcyjne zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów. Można stwierdzić, że w policentrycznej metropolii, jaką jest Londyn, jednym z wielu „serc miasta” stał się kompleks More London.

Tereny targowe w strukturze miast

Gyurkovich, Magdalena
Article
2008
Targi były zawsze mocno związane z miastem. Do dziś nazwy własne współczesnych obiektów łączą się z nazwami miast, a obiekty targowe stają się ich symbolami. Tereny targowe fizycznie oddalone od miasta nie mogą funkcjonować bez niego, tym, co je z nim łączy, jest krwiobieg sprawnej komunikacji, który gości targowych przemieszcza do hoteli, restauracji i przestrzeni historycznych miast targowych. W Europie coraz częściej obiekty targowe z długimi tradycjami są przenoszone na nowe miejsca. W artykule przedstawiono na przykładach europejskich i światowych uwarunkowania, jakie decydują o nowych lokalizacjach.

„Miasto bez serca”

Gyurkovich, Jacek
Article
2008
Uciążliwość tranzytowych dróg przecinających dawny Rynek w Szczucinie, wysoka zieleń tworząca zagajnik całkowicie zasłaniający zabytkową dominantę – kościół, zagospodarowanie zmieniające charakter placu i utrudniające pieszym i niepełnosprawnym swobodne poruszanie się, wąskie chodniki ograniczające dostęp do przyrynkowych kamieniczek i zmniejszające atrakcyjność funkcjonalną pierzei rynkowych – to szereg przyczyn powodujących degradację tej przestrzeni publicznej. Diagnoza stanu obecnego pozwala na sformułowanie koncepcji przywrócenia tradycyjnych funkcji Rynku – „serca miasta” – sprzyjających aktywizacji gospodarczej miejscowości.

Dwa miasta – jedno „serce”

Gyurkovich, Jacek
Article
2008
„Serce miasta” to przestrzeń atrakcyjna funkcjonalnie, przyciągająca użytkowników, jednak nie tylko ofertą programową, lecz także szczególnymi cechami kompozycji, sprawiającymi, że uczestnicy miejskiego spektaklu życia nie mają wątpliwości, że przebywają „w salonie towarzyskim”. Takimi walorami cechuje się koncepcja centralnej strefy idealnego miasta Luchao Harbour City. Szansę na powstanie takiego „salonu” mieli mieszkańcy Nowej Huty – którzy wciąż oczekują na „serce miasta”.

Architektura mieszkaniowa powiązana z wodą – „sercem” miast holenderskich

Gronostajska, Barbara Ewa
Article
2008
Człowiek – mieszkaniec miasta stanowi jego „serce”. Dlatego w artykule przedstawiono rozwiązania holenderskiej architektury mieszkaniowej powiązanej z wodą, która jest humanitarna, zaspakaja potrzeby człowieka – zarówno te podstawowe, jak i wyższego rzędu.

Struktura rozproszona

Grodzicki, Paweł
Article
2008
Geometryczna analogia zależności powierzchni wymiany i objętości–masy oraz przepływy energetyczne są dla przebiegu miejskich procesów i samej struktury miasta fundamentalne. Powierzchnie wymiany i przemiany energii pojawiają się we wszystkich miejscach, okolicznościach i zjawiskach, które uznajemy za decydujące i podstawowe dla zdrowego organizmu miasta. Przestrzenie publiczne, miejsca tętniące życiem, miejskie atraktory, wszystko to, co można nazwać „sercem miasta”, rośnie na powierzchniach wymiany, miejscach przepływu energii, miejscach styku. Tworzą się na nich i jednocześnie generują nowe powierzchnie.

Drezno – dylematy w „sercu miasta”

Grabowska-Pałecka, Hanna
Article
2008
W artykule przedstawiono problemy rehabilitacji i rekonstrukcji obiektów historycznych oraz kwartałów mieszkaniowych w „sercu” Drezna. Omówiono Międzynarodowy Studencki Konkurs Urbanistyczny „Shopping-Center Dresden 2007” na koncepcję funkcjonalną i przestrzenną obszaru o pow. 3 ha w rejonie Georg Platz, który miał być próbą rozwiązania trudnego problemu w samym „sercu miasta”. Do konkursu zaproszono: Bauhaus-Universität Weimar, Technische Universität Stuttgart oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Organizatorzy (Burmistrz Miasta Drezna, Real Estate & Shopping Association, Bauhaus-Universität Weimar) oczekiwali na nowe propozycje lokalizacji funkcji handlu w centrum miasta jako elementu zintegrowanego z innymi funkcjami i posiadającego rozwiązania architektoniczne uwzględniające historyczny kontekst.