Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 13. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)


Synteza i właściwości elektrochemiczne biskrezolanowych kompleksów nitrozylowych molibdenu

Włodarczyk, Andrzej J., Romańczyk, Piotr P., Lubera, Tomasz
Article
2008
New biscresolato molybdenum nitrosyl complexes [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}(OR)2] (R = C6H4Me-m or C6H4Me-p) have been synthesised and characterised spectroscopically and electrochemically. In their voltammograms one reversible (isomer para) or quasi-reversible (isomer meta) one-electron processes at E1/2 ≈ –1.32 V vs Fc were observed. The investigated complexes are harder to reduce (cathodic shift greater than 100 mV) than [Mo(NO){HB(3,5- -Me2C3N2H)3}(OPh)2], which reflects the influence of activation of phenyl rings by methyl groups.

Elektrochemiczne właściwości nitrozylowych kompleksów molibdenu zawierających ligandy propoksylanowe. Struktura krystaliczna [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPri)]

Lubera, Tomasz, Nitek, Wojciech, Romańczyk, Piotr P., Włodarczyk, Andrzej J.
Article
2008
Molybdenum nitrosyl complexes incorporating propoxylate ligands [Mo(NO){HB(3,5- -Me2C3N2H)3}X(Y)] (X = Cl, Y = OPri (1); X = Y = OPri (2) or OPrn (3)) have been synthesised and characterised electrochemically. Compound 1 undergoes reversible reduction (E1/2 = –1.32 V vs Fc), 3 – quasi-reversible reduction (E1/2 = –1.92 V), whereas 2 is reduced irreversibly (E1/2 = –2.22 V). In the case of symmetrically substituted species quasi-reversible anodic processes were also observed. The molecular structure of [Mo(NO){HB(3,5-Me2C3N2H)3}Cl(OPri)] has been determined. The compound crystallises in the triclinic system, space group P-1 (a = 10.038(5) Å, b = 10.144(5) Å, c = 13.964(5) Å, α = 71.997(5)º, β = 86.033(5)º, γ = 62.273(5)º, Z = 2).

Wpływ właściwości kwasowo-zasadowych i redukowalności katalizatorów Bi–Si–O modyfikowanych wybranymi jonami metali na ich aktywność w procesie OCM–CO<sub>2</sub>

Litawa, Barbara, Vogt, Otmar, Ogonowski, Jan
Article
2008
Badano wpływ właściwości kwasowo-zasadowych oraz redukowalności katalizatora Bi–Si–O modyfikowanego jonami chromu, manganu, miedzi i cynku na aktywność w procesie OCM–CO2 . Najwyższą aktywność w badanym procesie wykazał katalizator modyfikowany jonami cynku. Kontaktowi temu odpowiadały również największa konsumpcja wodoru oraz najmniejsze stężenie centrów kwasowych i zasadowych.

Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji C-m,m,p-trimetoksyfenylo - N-p - metylofenylonitronu z E-3,3,3-trichloro-1-nitropropenem-1

Szczepanek, Alicja, Jasiński, Radomir
Article
2008
The thermodynamics of [2+3] cycloaddition reaction of C-m,m,p-trimethoxyphenyl-N-pmethylophenylnitrone with E-3,3,3-trichloro-1-nitropropene-1 were carried out. The thermodynamics effects indicate that 3,4-trans-2-p-methylophenyl-3-m,m,p-trimethoxyphenyl-4- -trichloromethylo-5-nitroisoxazolidines in this reaction are favored.

Badanie wysokotemperaturowego utleniania aluminizowanych stopów tytanu

Stawiarski, Adam, Żurek, Zbigniew, Szkliniarz, Wojciech, Sieniawski, Jan
Article
2008
In this paper results of aluminized TiAl alloys and TiAl alloys covered by Ni layer and next aluminized are presented. Aluminize coating relay on the formation of intermetallic phases on the surface component alloys. Such formed layer possess good corrosion resistance at high temperature. Ti6Al4V and Ti48Al2Cr2Nb were used for our investigation. Corrosion behavior were studied at 800ºC in air atmosphere.

Metody mokre otrzymywania hydroksyapatytu

Sobczak, Agnieszka, Kowalski, Zygmunt
Article
2008
In this work characteristics of wet methods of obtaining of hydroxyapatite powders is presented. It has been discussed influence of process parameters i.e. substrate concentrations, temperature and pH of reaction on the product obtained, and also effect of additional calcining on crystallization degree. Effect of organic solvent on morphology of hydroxyapatite obtained by hydrothermal method has been introduced.

Usuwanie wody ze spirytusu gorzelnianego w celu otrzymania bioetanolu paliwowego

Larwa, Tomasz, Rakoczy, Jan, Kupiec, Krzysztof, Błąk, Agata
Article
2008
The results of the experimental studies on the adsorption-desorption cycles performed in a laboratory scale stand are presented. The studies refer to adsorption of water from ethanol – water vapour mixtures. This adsorption-desorption process is applied in industrial plants for production of dehydrated ethanol as a fuel additive.

Chemiczna modyfikacja chitozanu w polu promieniowania mikrofalowego

Piątkowski, Marek
Article
2008
W artykule przedstawiono sposoby chemicznej modyfikacji chitozanu w polu promieniowania mikrofalowego. Metoda ta stanowi alternatywę dla konwencjonalnego ogrzewania, dając większą wydajność produktu i znacznie skracając czas syntezy. W Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych prowadzi się badania nad modyfikacją chitozanu z wykorzystaniem kwasu asparaginowego.

Peri- i regioselektywność cykloprzyłączenia nitroetenu do Z-C-antranilo-N-arylonitronów w świetle teorii FMO

Pawlik, Henryk, Jasiński, Radomir, Barański, Andrzej
Article
2008
Na podstawie danych obliczeń AM1 przedyskutowano charakter pierwotnych efektów orbitalnych cykloprzyłączenia Z-C-antranilo-N-arylonitronów do nitroetenu. Ustalono, że efekty te powinny sprzyjać konwersji reagentów wg mechanizmu [2+4] cykloaddycji.

Synteza pochodnych kwasu asparaginowego

Polaczek, Jolanta, Pagacz, Joanna
Article
2008
Aspartic acid has a great importance as biodegradable compound and this paper characterize its the most known copolymers. In the Department of Chemistry and Technology of Polymers, Cracow University of Technology a method of synthesis poly(aspartic acid) and its derivatives was developed. It is an alternative way in compare to conventional methods. Further studies in this area are in progress.