Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 7-A

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 7-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (38)


Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów salinarnych

Langer, Piotr
Article
2007
Artykuł zawiera charakterystykę głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego i kulturowego, występujących w obszarach górnictwa solnego. Stanowi również próbę oceny wpływu poeksploatacyjnego zagospodarowania terenów i obiektów salinarnych na kształtowanie środowiska z uwzględnieniem konieczności przywrócenia pierwotnego stanu zdegradowanym elementom przyrodniczym. Szczególną uwagę zwrócono na zależność pomiędzy przyjmowanym kierunkiem adaptacji poprzemysłowych obiektów salinarnych a możliwościami poprawy jakości środowiska.

Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na środowisko przyrodnicze – przykład Mielca

Błachut, Jakub
Article
2007
W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce rozpoczął się proces tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych. Motorem tych zdarzeń były przemiany społeczno-polityczne w kraju. Obecnie obszary te są mają wysoki wskaźnik absorpcji funduszy unijnych na rozbudowę infrastruktury. Od 1994 roku, kiedy to w życie weszła Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych na terytorium Polski, aż do dzisiaj analizowane są skutki i sposób oddziaływania ich na otoczenie. W wielu publikacjach podkreśla się pozytywny wpływ na gminy, w których zostały usytuowane poszczególne strefy. W przypadku prezentowanych lokalizacji można zauważyć znaczący przyrost inwestycji. Obie Specjalne Strefy Ekonomiczne są dobrymi przykładami wprowadzonej w Polsce w 1994 r. ustawy, instrumentu polityki regionalnej do celów wspierania rozwoju obszarów depresji gospodarczej po 1989 r. Na sukces ten miała wpływ przede wszystkim aktywność lokalnych władz.

Rozwiązywanie problemów uciążliwości komunikacyjnych w strefie historycznych miast na przykładzie Florencji i Krakowa

Quirini-Popławski, Łukasz
Article
2007
W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu parkingów podziemnych w obrębie historycznego centrum Florencji, zwrócono też uwagę na jego rozkład przestrzenny, pojemność i wpływ na politykę parkingową miasta. Odwołując się do doświadczeń włoskich, rozważono możliwość wprowadzenia takiego systemu na podstawie proponowanych przez służby Prezydenta Miasta Krakowa lokalizacji parkingów podziemnych w centrum Krakowa. Jest to równocześnie próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o celowość budowy tego typu inwestycji w obszarach śródmiejskich dużych miast wobec stale rosnącego wskaźnika motoryzacji.

Landscape value as a criterion for reclamation and spatial organisation of degraded areas (as exemplified by the abandoned sites of sulphur mining in the city of Novy Rozdol, Lviv district)

Gabrel, Mikołaj, Sołotowa, Swietłana
Article
2007
There are about 100 environmentally dangerous objects in Ukraine, six of which are located in Lviv Oblast (district), of which two – a Rozdol mining and chemical company "Sulphur" and "Mykolaivsky Cement" – in Mykolaivsky Raion (county). In water bodies of the "Sulphur" company, located in the Dniester river bed, a critical amount of mine waters has been collected, which are sometimes dumped into the river. A long period of raw material exploitation is a characteristic feature of this mining and chemical company. After the cessation of mining operations, the processes eroding the pit slopes are still active. There is a threat of disturbing dams and the flow of chemical waste do the Dniester river – a water artery of Western Ukraine and Moldova.

Rola postulatów zarządzania mobilnością na rzecz ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym

Faron, Aleksandra
Article
2007
Uwzględnienie postulatów zrównoważonej mobilności w procedurach planowania przestrzennego stwarza szanse na zapewnienie atrakcyjnego i konkurencyjnego transportu publicznego oraz rowerowego, które ze swej strony realizują postulat ochrony środowiska. Realizacją tego postulatu są: działania na rzecz świadomego podróżowania, opracowywanie strategii transportowych promujących ekologiczny transport, wdrażanie projektów integrujących zarządzanie mobilnością z procesem planistycznym. Integracja zarządzania mobilnością z procesem planowania nowych/przebudowywanych obszarów jest celem projektu MAX, w którym bierze udział Politechnika Krakowska.

Ochrona środowiska przed hałasem – podejście jakościowe

Bernat, Sebastian
Article
2007
Celem artykułu jest wykazanie ważnej roli projektowania akustycznego w planowaniu przestrzennym. Projektowanie akustyczne (soundscape design) jest nową interdyscypliną łączącą podejście naukowe (socjologii, antropologii, psychologii i geografii) i artystyczne w celu wypracowania metod dla ulepszenia jakości estetycznej środowiska dźwiękowego. W ramach projektowania akustycznego mieści się ocena nowych dźwięków przed ich wprowadzeniem, ocena zgodności funkcji z istniejącym lub oczekiwanym krajobrazem dźwiękowym, ochrona pewnych dźwięków charakterystycznych (soundmark), użycie różnorodnych dźwięków dla tworzenia atrakcyjnego, bodźcowego środowiska akustycznego. Doceniane jest ludzkie doświadczenie, znaczenie dźwięków dla mieszkańców. Projektowanie akustyczne wprowadza trzeci wymiar w procesie planowania, uwzględnia interaktywne funkcje, zwraca uwagę na subiektywne i estetyczne aspekty.

Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów

Przegon, Wojciech
Article
2007
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niezbędne stało się opracowanie studiów środowiskowych w procesie scaleń gruntów o powierzchni powyżej 300 ha oraz przygotowanie ocen oddziaływania scalenia gruntów na środowisko na obszarach wymagających szczególnego potraktowania. Prawidłowo efekt środowiskowy. Aby zadanie to zostało spełnione, należy przestrzegać wielu zasad o charakterze prawnym w świetle dyrektyw unijnych, polskich aktów prawnych i aktów wykonawczych związanych ze scalaniem gruntów oraz ściśle określonych zasad organizacyjnych i technicznych zgodnych ze sztuką geodezyjną. W niniejszym artykule przybliża się tę problematykę.

Planowanie przestrzenne w procesie transformacji zdegradowanego krajobrazu przyrodniczego

Pancewicz, Alina
Article
2007
Przedmiotem artykułu jest problem odnowy krajobrazu przyrodniczego zdegradowanych struktur miejskich w aspekcie udziału w tym procesie planowania przestrzennego. Celem zaś określenie instrumentów i procedur planowania, istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań przestrzennych i środowiskowych, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej.

Niedostatek ochrony środowiska w gospodarowaniu przestrzenią – przyczyny i sposoby poprawy

Sołtys, Jacek
Article
2007
W artykule postawiono pytanie, dlaczego w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu przestrzenią nie zawsze respektowane są zasady ochrony środowiska, zapewne znane planistom? Analizy pewnych typowych sytuacji pozwalają stawiać hipotezy niektórych tego przyczyn. Należą do nich: mechanizmy społeczno-gospodarcze wymuszające decyzje niekorzystne dla środowiska, niedostatki metodyczne planowania przestrzennego, niedostateczna siła prośrodowiskowych grup społeczno-politycznych i ich argumentów. Wskazuje się też propozycje pokonywania niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza związane z podejściem strategicznym i partycypacją społeczną.

Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo

Kistowski, Mariusz
Article
2007
W związku z inwestycjami, spowodowanymi m.in. dopływem środków z Unii Europejskiej, nasilają się kolizje i konflikty środowiskowe na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie. Artykuł przedstawia szerokie tło tych problemów, potencjalny zakres ich występowania w Polsce oraz przykład konfliktów związanych z realizacją trasy Via Baltica w regionie podlaskim. Główna przyczyna problemów to wadliwe planowanie zagospodarowania przestrzennego, wynikające z niedoskonałości prawa i jego częstych zmian, czego wyrazem jest niedostateczne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w procesach lokalizacyjnych, arogancja inwestorów, bagatelizowanie obowiązków kontrolnych przez administrację, słaby poziom opracowań planistycznych i ocen wpływu na środowisko. Złagodzenie tych problemów wymaga wielu działań: zmian mentalności społeczeństwa, zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych, np. rzetelnego wariantowania inwestycji.