Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 3-A

Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 3-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (37)


Wpływ rynku nieruchomości na trwały zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Krakowa

Zygmunt, Robert
Article
2007
Według prawa ochrony środowiska zrównoważony rozwój to taki „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Definicja ta zwraca szczególną uwagę na niedoceniane zazwyczaj w rachunku ekonomicznym inwestycji walory kulturowe i przyrodnicze, które odgrywają szczególną rolę w tworzeniu specyficznego klimatu Krakowa. Śmiało można postawić tezę, że zachowanie bogactwa kulturowo-przyrodniczego tego 800-tysięcznego miasta jest magnesem, który przyciąga inwestorów i turystów z całego świata. Wyrazem tego jest dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w Krakowie, który przypadł na lata 2003–2006. Odznacza się on kilkudziesięcioprocentowym wzrostem cen nieruchomości i równie wysokimi zyskami z budowy i sprzedaży nowych mieszkań.

Środowisko mieszkaniowe w zrównoważonym rozwoju miast i osiedli − aspekt społeczny i urbanistyczny

Thiel, Maria, Zaniewska, Hanka
Article
2007
W artykule przedstawiono kwestię kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę szczególnie na problematykę społeczną związaną z jej postrzeganiem w rozwiązaniach urbanistycznych. Odniesiono się także do podmiotów (działających na różnych poziomach) odpowiedzialnych za stwarzanie warunków do spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Projekt SusPurPol w South Hampshire: „Mieszkać w mieście” − plany rozwoju zrównoważonego

Williams, Richard
Article
2007
Artykuł ten poświęcony jest czynnikom popularyzującym budownictwo zrównoważone w południowo-wschodnim regionie Anglii − projektowi SusPurPol oraz sposobom, za pomocą których partnerzy ze Zjednoczonego Królestwa (11 samorządów South Hampshire – znanych jako władze „PUSH” – partnerstwo South Hampshire) pod nadzorem Centrum Środowiska (tEC) wpływają na regionalne plany budowlane.

Wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej w architekturze − geneza i rozwój

Wehle-Strzelecka, Stanisława
Article
2007
Wykorzystanie odnawialnej energii słońca we współczesnej, energooszczędnej architekturze i urbanistyce służy kreowaniu przyjaznego człowiekowi, zdrowego środowiska życia − domu i przestrzeni miejskiej, wpisując się w działania na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na tę ideę architektura ulega przekształceniu, przechodząc w ostatnich dekadach od tradycyjnego modelu kształtowania obiektów czerpiących i pochłaniających energię, w obiekty wytwarzające ją dla zaspokojenia własnych potrzeb, a także ją transmitujące. Nowe technologie i nowy detal architektoniczny, służąc pozyskiwaniu energii słońca, a równocześnie bliższemu kontaktowi człowieka z przyrodą, umożliwiają pełne zespolenie z nią środowiska jego życia, wzbogacając architekturę o nowe wartości humanistyczne. Druga generacja architektury słonecznej, która rozwija się w ostatnim dwudziestoleciu, wpisuje się w cele stawiane generalnie całemu zrównoważonemu środowisku zbudowanemu.

Cieki wodne na obszarach przedmieść − innowacja czy powrót do tradycji?

Solska, Małgorzata
Article
2007
Wprowadzenie wody do współczesnego miejskiego środowiska mieszkaniowego to dążność do poprawy warunków klimatycznych, umożliwienie rozwiązań proekologicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, ale i w duchu estetyzacji życia – jako elementu systemu edukacyjnego – przyczynku do podniesienia poziomu kultury społecznej w miejscu zamieszkania. Stosunek społeczeństw do dbałości o jakość i estetykę życia w strefach mieszkaniowych, społecznych i publicznych jest miarą świadomości i kultury każdego obywatela. W procesie rewitalizacji każdej przestrzeni czynnik kulturowy odgrywa znaczącą rolę. Rewitalizacja miasta i jego stref obrzeżnych to odbudowa, usprawnienie, zharmonizowanie czynników aktywizujących i stabilizujących strukturę przestrzenną miasta. Mechanizmy degradacji przestrzennej, jak i strategie ich ożywiania, to działania na rzecz realizacji ponadczasowych społecznych wartości dorobku cywilizacyjnego pokoleń. Ważnym elementem rozważań staje się więc problematyka wody w aspekcie wykorzystania powierzchniowych cieków wodnych i zbiorników wodnych jako „siły motorycznej” rewitalizacji różnych form życia społecznego.

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe w dydaktyce Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Seruga, Wacław
Article
2007
Autor przedstawia dydaktykę swojej Katedry w aspekcie wdrażania idei i teorii projektowania zrównoważonego w procesie nauczania projektowania urbanistyczno-architektonicznego studentów architektury, mającej wpływ na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego. Prezentuje autorską metodę nauczania studentów architektury cechującą się m.in. nieograniczoną swobodą twórczą preferującą pluralizm, kładącą nacisk na praktyczną stronę wykonywania zawodu architekta. Przedstawia założenia ideowe Katedry KŚM dotyczące projektowania urbanistyczno-architektonicznego zespołów mieszkaniowych (na przykładzie sześciu studenckich projektów urbanistyczno-architektonicznych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Bochni i jednorodzinnych domów wolno stojących wykonanych w Katedrze KŚM.

Projektowanie zrównoważone − zbliżenie do realizacji

Schneider-Skalska, Grażyna
Article
2007
Rozwój zrównoważony ma związek z kształtowaniem środowiska mieszkaniowego, a jego integralną częścią jest projektowanie zrównoważone. Określenie roli, jaką mogą w procesie rozwoju zrównoważonego odegrać architekci, urbaniści i planiści jest kluczowym zadaniem dla przyszłości obrazu otaczającej nas przestrzeni. Na stopień zastosowań projektowania zrównoważonego w praktyce projektowej i realizacyjnej bezpośredni wpływ mają: polityka oraz poziom świadomości wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Lobbowanie na rzecz zapisów prawnych i rozwiązań finansowych oraz powszechna informacja i edukacja może spopularyzować rozwiązania zrównoważone. Zadaniem naukowców i praktyków jest znalezienie spójnej metody oceny inwestycji pod kątem stopnia jej zrównoważenia, w tym określenia sposobu oceny poszczególnych elementów, wyznaczenia ich rangi w ocenie ostatecznej, podjęcia decyzji, kto i na jakim etapie powinien tej oceny dokonywać oraz skorelowania jej z zapisami prawnymi, ulgami finansowymi i sposobami promowania obiektów uzyskujących wysoką ocenę.

Wybrane proekologiczne elementy dla kształtowania inwestycji mieszkaniowych

Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Article
2007
Środowisko, w którym miasto powstaje i rozwija się, miało zawsze i ma nadal ogromne znaczenie, a funkcja mieszkaniowa jest w nim podstawowa, bowiem najważniejszą grupą użytkowników miasta są jego mieszkańcy. Dlatego działania w zakresie kształtowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zgodne ze współczesnymi zasadami projektowania zrównoważonego, powinny prowadzić do takich rozwiązań, które nie tylko chronią i oszczędzają zasoby środowiska, ale i poprawiają jego jakość. Takie proekologiczne podejście jest dzisiaj nie tylko pożądane, lecz konieczne − nie tyle do funkcjonowania, oblicza i klimatu miasta, ile do możliwości życia w nim współczesnych i przyszłych pokoleń. Realna polityka w miastach polskich, niestety, nie sprzyja zrównoważonym inwestycjom mieszkaniowym, a nawet nie stosuje szeroko sprawdzonych, już wybranych proekologicznych elementów, chociażby w zakresie oszczędności wody i energii. Dowodem na to jest fakt, że elementy te nie pojawiają się w nowych ofertach mieszkaniowych, zarówno budowy zespołów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych − także między innymi i w nowych ofertach inwestycyjnych na obszarze Krakowa

Rewitalizacja zdegradowanych centralnych obszarów mieszkaniowych w aspekcie ekonomizacji kultury

Rembeza, Magdalena
Article
2007
W artykule przedstawiono przykłady rewitalizacji centralnych terenów mieszkaniowych (Kreuzberg w Berlinie, Praga Północ w Warszawie, Dolne Miasto w Gdańsku), gdzie istotnym elementem procesu stało się wprowadzenie obiektów kultury jako katalizatorów rozwoju tych obszarów. Jednocześnie analiza powyższych przykładów, w aspekcie ekonomizacji kultury, wskazuje na rolę dziedzictwa kulturowego jako istotnego potencjału rozwojowego. Projekty: Regenbogenfabrik na Kreuzbergu, Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze czy Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to ciekawe inicjatywy kulturalno-artystyczne, każda o innym charakterze i skutkach przestrzennych.

Zrównoważona kompozycja współczesnych miast

Przesmycka, Elżbieta
Article
2007
W ostatnich latach obserwujemy nowe spojrzenie na miasto i jego wartość dla człowieka. Różne zjawiska degradacji przestrzeni miejskich obligują do ich regeneracji zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Rewitalizacja nie ogranicza się do zachowania istniejących czy tradycyjnych form kompozycji urbanistycznych, ale obejmuje inne działania będące częścią świadomej polityki przestrzennej w skali miasta. Zgodnie z wizją miasta XXI wieku ma ona polegać na tworzeniu zrównoważonego, indywidualnego krajobrazu miejskiego przez ochronę i planowanie wszystkich głównych elementów środowiska zamieszkania i dziedzictwa kulturowego.