Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A2

Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (36)


Trwałość współczesnego betonu w ujęciu norm europejskich

Zych, Teresa
Article
2011
W artykule przedstawiono zagadnienie trwałości współczesnego betonu w świetle postanowień norm europejskich (normy betonowej PN-EN 206-1 i Eurokodów dotyczących konstrukcji z betonu: PN-EN 1990 Eurokod, PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2, cz. 1-1) oraz normy wzorcowej – „fib-Model Code 2010”, opracowanej przez Międzynarodową Federację Betonu Konstrukcyjnego (fib) w 2010 roku. Podano zalecenia zawarte w normach dotyczące właściwości betonu i jego składu (minimalnej klasy wytrzymałości betonu, maksymalnej wartości wskaźnika wodno-cementowego, rodzaju i minimalnej ilości cementu) oraz grubości otuliny zbrojenia (w zależności od klas ekspozycji czyli warunków środowiskowych, w których beton jest eksploatowany).

Analiza statyczna sferycznej formy struktury VA(TH)No2

Rębielak, Janusz, Mikołajewski, Jarosław
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki analizy dystrybucji sił pomiędzy elementami składowymi przestrzennej struktury prętowo-cięgnowej typu VA(TH)No2 opracowanej ostatnio przez Janusza Rębielaka i proponowanej także jako lekka konstrukcja przekryć kopułowych zwłaszcza o dużych rozpiętościach, które mogą przyjmować dowolne formy i mogą być rozpięte nad dowolną postacią rzutu podstawy.

Budynek o zespolonej formie systemu konstrukcyjnego

Rębielak, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono autorską koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku, który pomimo wielu obciążeń i kondygnacji nadziemnych może być posadowiony na gruntach o słabej nośności lub na terenach szkód górniczych albo na obszarach aktywnych sejsmicznie. Proponowana forma konstrukcji nośnego została uzyskana w wyniku przekształceń systemów opracowanych wcześniej przez autora.

Łączniki i połączenia we współczesnych konstrukcjach drewnianych przepustką do różnorodnych form architektonicznych

Kisilewicz, Bernadetta, Kram, Dorota
Article
2011
Od zarania dziejów węzły w konstrukcjach drewnianych dawały przepustkę do zwiększania rozpiętości pokonywanych przestrzeni. Równoległy rozwój przemysłu drzewnego i form łączników dawał i nadal daje architektom i konstruktorom coraz większe pole do formowania ciekawych rozwiązań przestrzennych. W artykule podjęto próbę systematyki z równoczesnym wskazaniem możliwych kierunków rozwoju.

Zabezpieczenie historycznych sklepień z zasypem gruzowym

Jurczakiewicz, Stanisław, Karczmarczyk, Stanisław
Article
2011
Ceglane sklepienia z zasypem gruzowym pełnią na ogół w historycznych obiektach rolę stropów pomiędzy dolnymi kondygnacjami. Są to elementy wrażliwe na wiele czynników destrukcyjnych. Po trwającej setki lat eksploatacji stan sklepień budzi często obawy projektantów co do możliwości włączenia ich do pracy w remontowanym obiekcie zabytkowym. W adaptowanym na muzeum budynku dawnego więzienia w Kielcach przewidywano odciążenie sklepień za pomocą niezależnych stropów ze stalowymi belkami nośnymi. Autorzy artykułu zaprojektowali wzmocnienie płaszcza sklepienia w sposób gwarantujący jego bezpieczną pracę w warunkach całkowicie zgodnych z pierwotną funkcją.

Konstrukcyjna rola szkła w kształtowaniu architektury współczesnej

Jóźwik, Anna
Article
2011
Wraz z rozwojem technologii szkła poszerza się zakres jego stosowania we współczesnej architekturze. Od początku lat 90. szkło stosuje się jako tworzywo konstrukcyjne. W artykule omówiono problematykę kształtowania wybranych elementów nośnych w budynkach.

Zarządzanie niezawodnością obiektów kubaturowych wg normy PN-EN 1990

Gwóźdź, Marian, Kuchta, Krzysztof
Article
2011
Projektowanie obiektów kubaturowych wg współczesnej generacji norm europejskich stawia przed autorami projektów architektoniczno-budowlanych nowe wymagania w zakresie zarządzania niezawodnością takich budynków. Problemy niezawodności należy sformułować już na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego – w projekcie budowlanym, w sposób jednoznaczny, zobowiązujący autorów projektów wykonawczych, a także firmy wykonawcze do dostarczenia budynku o parametrach eksploatacyjnych zgodnych z oczekiwaniami inwestora. Podstawy merytoryczne i formalne w tym zakresie są sformułowane w eurokodzie PN-EN 1990 oraz w europejskich normach wykonania konstrukcji. Problemy współczesnego zarządzania niezawodnością obiektów kubaturowych odniesiono do przypadków projektowania lekkich stalowych hal wielkopowierzchniowych.

Nowatorskie wykorzystanie betonu cementowo-polimerowego do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia

Gruszczyński, Maciej
Article
2011
W artykule zaprezentowano nowatorską technologię zastosowania betonu cementowo-polimerowego do naprawy pochodzącej z końca lat 20. XX wieku konstrukcji falochronu wyspowego w porcie Gdynia. Przedstawiono analizę wyników badań dodatku polimerowego na właściwości betonu – mrozoodporność, strukturę porowatości, wodoszczelność, wytrzymałość. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych cech dokonywano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji.

Paradygmat cyfrowy – continuum od projektu do realizacji budynku

Górczyński, Michał, Rabiej, Jan
Article
2011
Artykuł podejmuje problematykę paradygmatu cyfrowego w kształtowaniu współczesnej architektury. Nowe horyzonty kreacji w dziedzinie architektury wymagają od jej twórców ścisłej integracji fazy projektowej z procesem fizycznego tworzenia obiektu. Zbieżność procesu projektowego i realizacyjnego w obszarze technik cyfrowych wyznacza jednocześnie nowe perspektywy dla praktyki architektonicznej. Zwiększenie kontroli nad konstruowaniem pozwala na szczegółowe definiowanie rozwiązań dla problemów natury realizacyjnej. Aspekt integracji fazy projektowej z realizacyjną osadzonej w domenie cyfrowej – ogólnie przedstawiony we wstępnej części artykułu – zostanie rozwinięty w oparciu o kilka charakterystycznych przykładów obiektów architektonicznych zrealizowanych w ostatnich latach.

Przekrycia z tkaniny w klimacie umiarkowanym w aspekcie korzyści i problemów wykorzystania

Gerlic, Krzysztof
Article
2011
W artykule przedstawione zostały problemy, z jakimi musi zmierzyć się architekt przy projektowaniu lekkich zadaszeń z tkaniny w klimacie umiarkowanym. W krajach, w których występują częste opady deszczu oraz śniegu, konieczne jest stosowanie specyficznych rozwiązań. W naszej strefie klimatycznej dużo ważniejsza jest ochrona przed opadami atmosferycznymi niż przed promieniowaniem słonecznym. Badania przeprowadzono na podstawie wybranych realizacji z terenu Polski. Analizowano sposoby odprowadzania wody z dachu. Jest to istotne, ponieważ większe opady powodują wyraźne ugięcie zadaszenia, a to może doprowadzić do powstania worków wodnych, a w konsekwencji do destrukcji przekrycia. Poszukiwano też sposobów zabezpieczenia przed zsuwaniem śniegu.