Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A1

Czasopismo Techniczne z. 11. Architektura z. 2-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (43)


Projektowanie ogrodów historycznych. Przypadki krakowskie

Zachariasz, Agata
Article
2011
W artykule rozważane są problemy odtwarzania, rewaloryzacji i rekonstrukcji ogrodów historycznych, ich adaptacje do nowych funkcji oraz przystosowania do potrzeb użytkowników i zwiedzających. Opisano projekty realizowane dla obiektów historycznych oraz stosowane w tych ogrodach technologie i materiały budowlane. W pracy zaprezentowano głównie obiekty krakowskie, m.in. ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu i parki: Dębnicki i Krakowski.

Uwarunkowania konserwatorskie a ograniczenia w projekcie Muzeum na Skałce w Krakowie

Podhalański, Bogusław
Article
2011
Projekt Muzeum na Skałce jest częścią większego zamierzenia rozbudowy Panteonu Narodowego na Skałce, które niestety w całości okazało się niewykonalne. Specyficzna lokalizacja oraz uwarunkowania konserwatorskie – od archeologicznych, poprzez architektoniczno-funkcjonalne do krajobrazowych, wynikające z ekspozycji w panoramie wschodniego brzegu Wisły oraz sąsiedniego Wawelu spowodowały konieczność zaprojektowania obiektu prawie całkowicie „zamaskowanego”, niewidocznego z zewnątrz. Ponadto, zabytkowe otoczenie, a także konieczność zachowania codziennego i niezakłóconego funkcjonowania zamieszkałego i stale od wieków użytkowanego budynku klasztoru oo. Paulinów na Skałce w Krakowie, spowodowała wybór rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zapewniających równoległą koegzystencję przestrzeni publicznej, wypełnionej strumieniem mieszkańców, pątników i turystów oraz niezbędnej przestrzeni prywatnej. Specyficzny koloryt lokalny, użyte materiały budowlane, rozwiązania techniczno-budowlane, sposób doświetlenia muzeum podporządkowano idei harmonijnego wpisania projektowanego obiektu w istniejące otoczenie. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej stały się jednym z istotniejszych problemów wymagających rozstrzygnięcia w skali całego założenia, wpływając na przyjętą funkcję i formę obiektu, a także na rozwiązania w lokalnej skali urbanistycznej.

Wisła jako dolne źródło energii do ogrzewania budynków zabytkowych

Podhalański, Adam
Article
2011
W dolinie Wisły w granicach śródmieścia Krakowa znajduje się wiele obiektów zabytkowych, które potencjalnie mogłyby być ogrzewanie z wykorzystaniem wód rzeki jako dolnego źródła ciepła. Podstawowym problemem jest jakość wody, której stopień agresywności zmusza do stosowania wymienników wolframowych jako jedynych odpowiednio odpornych w założonym czasie eksploatacji. Kolejnym, są zagadnienia formalno-prawne związane z uzyskaniem warunków zabudowy oraz zgodności niezbędnych rozwiązań technicznych zamierzenia z prawem wodnym. Wnioski z próby zastosowania systemu z pompą ciepła jako źródła alternatywnego w stosunku do miejskiej sieci zdalaczynnej c.o., do ogrzewania projektowanego muzeum na Skałce są przedmiotem artykułu.

Projektowanie i modernizacja wnętrz na wybranych przykładach różnych obiektów architektonicznych w Krakowie i okolicy (aspekt techniczny a charakter wnętrza)

Mełges, Małgorzata
Article
2011
Od zakończenia drugiej wojny światowej ponad czterdzieści lat trwał okres zapaści estetycznej i technicznej. Brak materiałów budowlanych skromne oferty materiałów wykończeniowych, zarówno do elewacji jak i wnętrz oraz ograniczone możliwości finansowe. Publiczne i społeczne zapotrzebowanie na różnego rodzaju budownictwo było ogromne. Niestety trendy, które dominowały w „branży budowlanej” to pośpiech, bylejakość, typizacja. Charakteryzując wyraz estetyczny, sposobów wykończenia i aranżacji wnętrz powyższego okresu można powiedzieć, że obowiązywał utarty standard „monotoniczny” w większości jednorodny i bezwyrazowy. Jest to zagadnienie bardzo złożone, a sygnalizowanie go służy do zrozumienia podłoża związanego z nawykami zarówno projektowymi twórców, jak i mentalnymi różnych grup społecznych. Po roku 1990 są nieograniczone możliwości dostępu i korzystania z różnych technologii budowlanych i rozwiązań materiałowych (wykończeniowych) oraz bogatej oferty do aranżacji wnętrz. Wnętrza mają różne przeznaczenie, więc powinny mieć zróżnicowany charakter w od- niesieniu do aspektu technicznego, kolorystyki, faktury, oświetlenia i funkcji. Prezentowane przykłady projektowe i realizacyjne są wynikiem potrzeb i wymogów użytkowników oraz negatywnej diagnozy długoletnich zaniedbań technicznych funkcjonalnych i estetycznych.

Zagadnienia techniczno-budowalne i architektoniczne modernizowanych rozbudowywanych różnych obiektów na terenie Krakowa

Mełges, Hubert
Article
2011
Projektowanie, (a w konsekwencji) budowanie, rozbudowywanie i modernizowanie różnych typów budynków na terenie Krakowa, a w szczególności w historycznym układzie miejskim, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, zobowiązuje projektantów i wykonawców do szczególnego przestrzegania norm i ustaleń prawnych związanych ze światowymi wymogami. Kraków, jak wiele podobnych miast wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, posiada ponad tysiącletnią historię z charakterystycznymi nawarstwieniami kulturowymi różnych epok. Zawarte w artykule indywidualne refleksje i przemyślenia dotyczą kilku realizacji oraz modernizacji budynków na terenie Krakowa. W przypadku realizowania obiektów architektonicznych należy uwzględniać kontekst miejsca i otoczenie istniejącej zabudowy, jak i istniejącej zieleni oraz istniejącego układu komunikacyjnego. Indywidualny charakter kontekstu miejsca wymusza na projektantach dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych ich technologii, faktury i kolorystyki rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych i wielkości kubatury obiektu.

Kościoły Nowej Huty – konstrukcja a forma

Kurek, Jan
Article
2011
Powstawanie nowych kościołów w Nowej Hucie przypadło na okres od październikowej odwilży do schyłku PRL-u. Architekci niespodziewanie zyskali możność realizacji swoich koncepcji bez ideologicznej – socrealistycznej cenzury. Choć miało to być miasto bez Boga to jednak w latach 1967–2009 powstało w nim 10 nowych budynków sakralnych. W kościołach tych dominują konstrukcje przekryć na bazie żelbetu (ustroje płytowo-belkowe i ramowe), konstrukcje kratownicowe ze stali i drewna i ściany murowane (jedno- lub wielowarstwowe) oraz nowinki techniczno-materiałowe są tu wdrażane ostrożnie. Najbardziej śmiałym i innowacyjnym rozwiązaniem jest do dziś konstrukcja ścian i przekrycia kościoła w Bieńczycach. Konstrukcja ta, realizując śmiałą, plastyczną koncepcję formalną, łączy w sobie i rzeźbiarskość, i logikę przyjętej koncepcji konstrukcyjnej.

Podziemna ekspozycja archeologiczno-historyczna pod płytą Rynku Głównego w Krakowie

Karczmarczyk, Stanisław, Bereza, Wiesław
Article
2011
Ekspozycja muzealna pod rynkiem głównym w Krakowie jest sumą odkryć i wyników badań archeologicznych głównym, podczas wymiany jego nawierzchni i modernizacji infrastruktury. Prace te mogły spowodować zagrożenie dla budynku Sukiennic, w związku z odsłonięciem jego fundamentów. Realizacja płyty żelbetowej grubości 20-38 cm pozwoliła na zabezpieczenie konstrukcyjnie tych problemów i stworzenie efektywnej przestrzeni muzealnej.

Zagadnienia konstrukcyjne przy odnowie zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Srebrnej Górze w Krakowie

Jurczakiewicz, Stanisław, Karczmarczyk, Stanisław
Article
2011
Obecna przebudowa i rewitalizacja zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Bielanach w Krakowie ma największy zakres prac od czasu jego budowy w XVII wieku. Podjęto się trudnego zadania dostosowania starych budynków klasztornych do nowych funkcji i oczekiwań na miarę XXI wieku. Projektanci pracowali pod nadzorem państwowego konserwatora zabytków i opata klasztoru. Zachowano w oryginale wszystkie elementy o charakterze zabytkowym, usuwając tylko te nieodwracalnie zniszczone i nie noszące cech podlegających ochronie. Prace są finansowane z funduszy krajowych i unijnych.

Fasady medialne i dynamiczna iluminacja – przykłady i doświadczenia projektowe z lat 2008–2011

Jasiński, Artur
Article
2011
Elewacje medialne i dynamiczna iluminacja budynków są przez jednych widziane jako efektowne symbole współczesnego, ponowoczesnego miasta, inni postrzegają je jako zjawiska groźne, zanieczyszczające przestrzeń miejską i atakujące uwagę przechodnia nadmierną ilością bodźców. W dyskusji dotyczącej tego zjawiska pomijana jest najczęściej kwestia kosztów inwestycyjnych. Tymczasem nasze doświadczenia dowodzą, że aspekt ekonomiczny jest najważniejszym czynnikiem, który w warunkach polskich determinuje stosowanie tych nowoczesnych technologii.

Wykorzystanie współczesnych technologii budowlanych do prac naprawczych budynku uszkodzonego w wyniku niekontrolowanego wpływu wody

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena, Siedlecki, Bogdan
Article
2011
Zasięg zdarzeń losowych mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i możliwość użytkowania obiektu budowlanego jest zawsze zaskakujący i nie jest do przewidzenia. nie zawsze po ustąpieniu czynnika destrukcyjnego, jaki niesie ze sobą kataklizm, można przywrócić obiekt do stanu pierwotnego. Współczesne osiągnięcia techniki, technologii, inżynierii czy też chemii budowlanej pozwalają uzyskać rezultaty, które jeszcze kilka lat wstecz wydawały się futurystyczną wizją. W wyniku powodzi podniesiony poziom wód zmienia warunki gruntowe. Dochodzi często do wypłukania warstw nośnych pod obiektem. Istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji podłoża bez ciężkich prac związanych z odsłonięciem elementów posadowienia.