Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Electrooxidation of neat higher alcohols catalysed by cobalt porphyrin

Rotko, Grzegorz, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Waste alcohols might become excellent sources of energy in its higher forms like electric energy provided suitable catalysts could be found for their electrooxidation. Cobalt porphyrin appeared to be active in this process. Alcohols are oxidised in their neat forms at potentials of porphyrin ring oxidation, which might indicate that the reaction proceeds not on the metal centre but rather by activation of carbon electrode. The reaction is kinetically sluggish. Cobalt porphyrin was found active in the oxidation of ethylene glycol and glycerol in DMF at potentials even lower than those on bulk platinum but at a lower current.

Wydajna metoda syntezy cyklezonidu

Majka, Zbigniew, Kowalski, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono wydajną metodę syntezy cyklezonidu z wykorzystaniem dezonidu jako substancji wyjściowej. Proces acylowania dezonidu za pomocą bezwodnika izomasłowego, do izobutyrylodezonidu zachodzi w temperaturze pokojowej w środowisku pirydyny. Powstały produkt z procesie transketalizacji z użyciem cykloheksanokarbaldehydu tworzy mieszaninę izomerów R/S-cyklezonidu, który bez wydzielania, pod wpływem kwasu nadchlorowego ulega przemianie do cyklezonidu o czystości powyżej 99,85%.

Technologie otrzymywania kwasu fosforowego (V)

Podraza, Zuzanna, Krupa-Żuczek, Kinga, Wzorek, Zbigniew
Article
2011
Kwas fosforowy (V) stanowi ważny substrat w przemyśle chemicznym i nawozowym. Może być otrzymywany metodami termicznymi i ekstrakcyjnymi. Współcześnie kwas ortofosforowy otrzymuje się metodą mokrą, ze względu na parametry i czystość otrzymywanego kwasu oraz na dużo lepsze ekonomiczne wskaźniki tego typu procesu. Obecnie zwiększa się również zagospodarowanie produktów odpadowych powstałych w ciągu produkcyjnym. Naturalnymi surowcami do otrzymywania kwasu fosforowego są fosforyty i apatyty. Ponieważ zapotrzebowanie na kwas fosforowy (V) wciąż rośnie, do jego produkcji zaczęto używać również hydroksyapatytu pochodzenia biologicznego.

The tests of development of poliethylen and residue by vacum destilation of used oils

Machowska, Halina
Article
2011
The results of research on effect of addition of polymer-polyethylene, and addition of waste oils vacuum residue to coal charge was studied in laboratory experiments. Charges containing coal only and coal blended with 1 and 4% of polymer and coal blended with 1 and 4% of waste oils vacuum residue were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: the addition of 1 and 4% polyethylene and the addition of 1 and 4% waste oils vacuum residue to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov’s method.

Degradacja termiczna nanokompozytów poliamid/krzemian warstwowy

Majka, Tomasz M., Pielichowski, Krzysztof
Article
2011
Artykuł zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej problemu degradacji termicznej nanokompozytów wytworzonych w oparciu o matrycę poliamidową (PA) i glinokrzemiany, głównie montmorylonit. Przedstawiono ogólny zarys mechanizmu rozkładu poliamidów poddanych działaniu wysokich temperatur oraz nanokompozytów poliamid/glinokrzemian. Omówiono mechanizm dekompozycji modyfikatorów stosowanych do kompatybilizacji układu PA/glinokrzemian warstwowy – ich rozkład może znacząco wpływać na stabilność termiczną matrycy poliamidowej.

Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikroelementów

Kwaśny, Justyna, Kowalski, Zygmunt, Banach, Marcin
Article
2011
Gnojowica świńska jest produktem odpadowym powstającym w bezściółkowej hodowli trzody chlewnej. Ze względu na bogaty skład znalazła zastosowanie jako nawóz naturalny. W niniejszym artykule zostały przedstawione właściwości nawozowe odpadu w kontekście zawartości makroelementów, takich jak N, P, K, Ca i Mg oraz wybranych mikroelementów. Zawarte zostały również kwestie zanieczyszczenia środowiska występujące podczas nawożenia gleb gnojowicą.

Oczyszczane oleje posmażalnicze jako surowiec dla EMKT

Skrzyńska, Elżbieta, Kmieć, Katarzyna, Stankiewicz, Ryszard
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością użycia olejów posmażalniczych, głównie rzepakowych, jako surowców tłuszczowych do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (EMKT). Przeanalizowano wiele właściwości fizykochemicznych tłuszczy otrzymanych z kilku placówek gastronomicznych, oraz olejów rzepakowych pozostałych po smażeniu pączków, kotletów, ryb oraz frytek. Analogiczne badania wykonano również dla świeżego oleju rzepakowego, oraz tłuszczy po procesie oczyszczania. Ocenę przydatności surowców do produkcji biodiesla przeprowadzono w oparciu o właściwości otrzymanych po reakcji metanolizy estrów metylowych.

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach utleniania difenylometanu w układach wodoronadtlenek tert-butylu – chlorki metali bloku d

Dworakowska, Sylwia, Pisarek, Urszula, Bednarz, Szczepan, Bogdał, Dariusz
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących utleniania difenylometanu za pomocą wodoronadtlenku tert-butylu (TBHP), zarówno w warunkach konwencjonalnych, jak też pod wpływem promieniowania mikrofalowego. Testowanymi katalizatorami były chlorki metali przejściowych bloku d: FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O, CrCl3·6H2O, CuCl2·2H2O, ZnCl2 oraz jod. Z przebadanych katalizatorów najlepszą aktywność katalityczną wykazywały FeCl3·6H2O, CoCl2·6H2O, NiCl2·6H2O oraz CrCl3·6H2O.

Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Woynarowska, Amelia, Żukowski, Witold
Article
2011
W artykule przedstawiono problematykę gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) w Unii Europejskiej i w Polsce. Omówiono regulacje prawne oraz zmiany w zagospodarowaniu tego typu odpadów od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono również metodę termicznego przekształcania odpadów.

Możliwości zastosowania nanozwiązków srebra do dezynfekcji aparatów wylęgowych

Banach, Marcin, Tymczyna, Leszek, Chmielowiec-Korzeniowska, Anna, Makara, Agnieszka, Pulit, Jolanta, Staroń, Paweł
Article
2011
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania preparatów nanosrebra jako środków dezynfekujących w technologii inkubacji zarodków kurzych i hodowli drobiu.