Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Czasopismo Techniczne z. 20. Chemia z. 2-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych

Pater, Sebastian, Magiera, Janusz
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, zwracając szczególną uwagę na składowe zysków i strat energii wpływających na bilans cieplny budynku.

Termodynamiczne aspekty [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu w świetle obliczeń B3LYP/6-31G

Mikulska, Maria, Polewski, Daniel, Barański, Andrzej
Article
2011
Przeprowadzono termodynamiczną analizę reakcji [2+3] cykloaddycji 1-R-1-nitroetenów do Z-C,N-difenylonitronu. Określono wpływ podstawnika w cząsteczce nitroalkenu, temperatury oraz polarności rozpuszczalnika na równowagę termodynamiczną w obrębie poszczególnych ścieżek reakcji.

Utylizacja gnojowicy na drodze fermentacji metanowej i tlenowej – produkcja biogazu i kompostu

Marszałek, Marta, Banach, Marcin, Kowalski, Zygmunt
Article
2011
Intensywny chów zwierząt gospodarskich jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego odchodami. Płynny lub półpłynny odpad z przemysłowej hodowli trzody chlewnej, czyli tzw. gnojowica, stanowi wartościowy nawóz, jednak jej nieprawidłowe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie może przyczyniać się do skażenia gleb, wód i powietrza. W artykule przedstawiono metody utylizacji gnojowicy świńskiej na drodze fermentacji metanowej i tlenowej.

Degradacja termiczna nanokompozytów poliamid/krzemian warstwowy

Majka, Tomasz M., Pielichowski, Krzysztof
Article
2011
Artykuł zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej problemu degradacji termicznej nanokompozytów wytworzonych w oparciu o matrycę poliamidową (PA) i glinokrzemiany, głównie montmorylonit. Przedstawiono ogólny zarys mechanizmu rozkładu poliamidów poddanych działaniu wysokich temperatur oraz nanokompozytów poliamid/glinokrzemian. Omówiono mechanizm dekompozycji modyfikatorów stosowanych do kompatybilizacji układu PA/glinokrzemian warstwowy – ich rozkład może znacząco wpływać na stabilność termiczną matrycy poliamidowej.

Wydajna metoda syntezy cyklezonidu

Majka, Zbigniew, Kowalski, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono wydajną metodę syntezy cyklezonidu z wykorzystaniem dezonidu jako substancji wyjściowej. Proces acylowania dezonidu za pomocą bezwodnika izomasłowego, do izobutyrylodezonidu zachodzi w temperaturze pokojowej w środowisku pirydyny. Powstały produkt z procesie transketalizacji z użyciem cykloheksanokarbaldehydu tworzy mieszaninę izomerów R/S-cyklezonidu, który bez wydzielania, pod wpływem kwasu nadchlorowego ulega przemianie do cyklezonidu o czystości powyżej 99,85%.

The tests of development of poliethylen and residue by vacum destilation of used oils

Machowska, Halina
Article
2011
The results of research on effect of addition of polymer-polyethylene, and addition of waste oils vacuum residue to coal charge was studied in laboratory experiments. Charges containing coal only and coal blended with 1 and 4% of polymer and coal blended with 1 and 4% of waste oils vacuum residue were carbonized in a laboratory plant. In all cases the carbonization process proceeded without difficulties yielding seared coke. The investigation results exhibited that: the addition of 1 and 4% polyethylene and the addition of 1 and 4% waste oils vacuum residue to the coal charge did not deteriorate the physical and chemical properties of the obtained coke as well as its reactivity and structural strength, determined according to the Syskov’s method.

Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście zawartości wybranych makro i mikroelementów

Kwaśny, Justyna, Kowalski, Zygmunt, Banach, Marcin
Article
2011
Gnojowica świńska jest produktem odpadowym powstającym w bezściółkowej hodowli trzody chlewnej. Ze względu na bogaty skład znalazła zastosowanie jako nawóz naturalny. W niniejszym artykule zostały przedstawione właściwości nawozowe odpadu w kontekście zawartości makroelementów, takich jak N, P, K, Ca i Mg oraz wybranych mikroelementów. Zawarte zostały również kwestie zanieczyszczenia środowiska występujące podczas nawożenia gleb gnojowicą.

Krew zwierzęca, metody jej przetwarzania i zastosowanie

Kowalski, Zygmunt, Makara, Agnieszka, Banach, Marcin
Article
2011
Krew jest płynną tkanką łączną tworzącą wewnętrzne środowisko organizmu. Krew zwierząt rzeźnych jest jednym z najcenniejszych surowców ubocznych i potencjalnie najłatwiejszym do wykorzystania. Jednym z głównych sposobów przerobu krwi jest jej frakcjonowanie na plazmę oraz hemoglobinę.

Zastosowanie przybliżonych równań nieustalonego przenoszenia ciepła dla ciał o różnych kształtach

Gwadera, Monika, Kupiec, Krzysztof, Komorowicz, Tadeusz
Article
2011
Zaprezentowano przybliżone równanie kinetyki nieustalonego przenoszenia ciepła (lub masy), mające postać równania różniczkowego zwyczajnego. Proponowana zależność może być stosowana dla ciał o kształcie płyty, cylindra lub kuli. Równanie przetestowano numerycznie dla przypadku chłodzenia radiacyjnego, otrzymując dobrą zgodność z wynikami modelu ścisłego.

Organic dye sensitisers for solar cells and semiconductor photocatalysts – a method for suitability evaluation explained

Gusiak, Natalia, Kobasa, Igor, Kurek, Stefan S.
Article
2011
Six polymethine dyes potentially suitable to use for dye sensitised solar cells and photocatalysts were studied. Electrochemical and spectral data have shown that LUMo levels of the dyes will provide high driving forces for electron injection ranging from 0.55 to 1.0 eV and only three dyes could be used with triiodide/iodide redox system applied for oxidised dye regeneration. The calculation method was explained in detail.